Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου
Καθαρισμός πεδίων
4 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/08/2014
ΕΦΚ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1h article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 11:49:26 EEST Reason: Location: Athens Επισημαίνεται ότι όταν η εισαγωγή πραγματοποιείται από μη δικαιούχα απαλλαγής
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/12/2016
και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αναφορικά με το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ
Σελίδα 1 από 1