Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Εκδούσα Αρχή: Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
Καθαρισμός πεδίων
105 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2014

Κατόπιν ερωτημάτων φορολογουμένων σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/06/2011
, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές και περί ΦΠΑ διατάξεις σχετικά με την είσπραξη ή απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
2. Επιπλέον όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2013
, ότι, για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού, θα χρησιμοποιείται, μέχρι νεωτέρας, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων με ισχύ για το έτος 2012, όπως σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/08/2014
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την [ΠΟΛ.1081/19.03.2014] Α.Υ.Ο, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 964/Β/16.04.2014 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με Α.Δ.Α ΒΙΟ4Η-ΧΘΡ, με την οποία καταργείται η υποχρέωση θεώρη- σης βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονταν σε υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων εφαρμογής
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/07/2013
διευκρινίστηκε ότι, οι τιμές πετρελαιοειδών που αποστέλλονται από την υπηρεσία μας σε ημερήσια βάση, κατ΄εφαρμογή της ανωτέρω Δ.Υ.Ο, δεν χρησιμο- ποιούνται για τη διαμόρφωση της στατιστικής αξίας σε περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από ΦΠΑ, αλλά στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προσκόμιση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (τιμολογίου) στο οποίο αποτυπώνεται η συναλλακτική αξία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/06/2013
Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, αναφορικά με θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που πραγματοποιείται στις τελωνειακές αρχές κατά την εκκαθάριση των φόρων με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2015
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/02/2014
ΘΕΜΑ : Εισαγωγή αγαθών με την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ Κατόπιν αναφορών Τελωνειακών αρχών και ερωτημάτων φορέων, αναφορικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 30/10/2014
Καθορίζουμε διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και διαθέτουν περισσότερες από μια φορολογικές αποθήκες Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Δικαιούχοι προς έκπτωση του ΦΠΑ των εισροών με βάση την παρούσα απόφαση είναι οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών που διαθέτουν
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/05/2014
τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 344 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβου- λίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (C 138/ 08.05.2014) και ισχύει για το έτος 2014.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/04/2013
Σας κοινοποιούμε την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4141/13 (ΦΕΚ 81 Α) που καταργεί την παρ.4 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/12/2011
/art/47" title="Δείτε το Σχετικό"> άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 344 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυ- τικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (C 351/02.12.2011) και ισχύει για το έτος 2012.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2010
/art/47" title="Δείτε το Σχετικό"> άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 2 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C 322/27.11.2010) και ισχύει για το έτος 2011.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2011
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των σκαφών που ελλιμενίζονται ή/και χρησιμοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα.
Σε συνέχεια αναφορών και ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (1γ), 5 (παρ1), 10, 11 (1και 4) 13(1α), 14, 15, 24, 27(1α,γ,δ), 28(1α), 29 και 60 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/06/2012
ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα.– Άρθρο 39α του Ν.2859/2000(Κώδικας ΦΠΑ).
Ως γνωστόν, σύμφωνα με το
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2013
ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5008972 ΕΞ/11.03.2013 Δ.Υ.Ο Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Δ.Υ.Ο, με την οποία σας γνωστοποιήθηκε ότι, βάσει του [Ν. 4132/2013], προστίθεται νέα παράγραφος 4α στο[ άρθρο 29 του Ν. 2960/2001], σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αριθ. ΠΟΛ. 1126/2013 Α.Υ.Ο "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/03/2013
ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων των ΔΟΥ στις Τελωνειακές αρχές αναφορικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από ΦΠΑ αεροπορικών εταιρειών. Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων Τελωνειακών αρχών και ενδιαφερόμενων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις περ. β΄και γ΄ της [παρ. 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/04/2012
ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ νεοσύστατων αεροπορικών εταιρειών κατά την εισαγωγή αεροσκαφών και ειδών για τον εφοδιασμό τους Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων και αρμοδίων αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις περ. β΄και γ΄ της [παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου 2859/2000
Σελίδα 1 από 6