Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου
Υπογράφοντες: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Καθαρισμός πεδίων