Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης
Καθαρισμός πεδίων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/11/2011
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β΄
Σελίδα 1 από 1