Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Έτος: 2016
Θεματική Ενότητα: ---Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Καθαρισμός πεδίων
28 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 06/12/2016
Καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής των περιπτώσεων ιβ), ιγ) και ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτές θεσπίστηκαν με το
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/09/2016

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή και εφαρμογή την με αριθ. 148/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό, ομόφωνα, ότι για την χορήγηση των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ σε αεροσκάφη που εκμεταλλεύονται
Τύπος εγγράφου: Εγκύκλιος Ημ/νία Έκδοσης: 19/02/2016
Θέμα: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2016
και εγγυήσεις διακίνησης). Ειδικότερα, με στόχο τη μείωση των διοικητικών βαρών για την τήρηση της φορολογικής αποθήκης, με την κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο. προβλέπεται η μείωση του ποσοστού της πάγιας εγγύησης, κατά 50% για κατόχους πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα («AEOS» και « AEOF»).

Στο Κεφαλαίο Γ΄ (άρθρα 16-17) ρυθμίζονται θέματα βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Β 1188975 ΕΞ2016/2016 - «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030ΕΞ 2016 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2016
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/05/2016
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, το άρθρο 9 του Ν.4378/2016 με το οποίο τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ περί πεδίου εδαφικής εφαρμογής του φόρου προστιθεμένης αξίας. Ειδικότερα :
(α) αντικαθίσταται το Παράρτημα II του Ν.2859/»Κώδικας ΦΠΑ» ώστε :
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ 2016/2016 - Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων. ΘΕΜΑ: Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 22/12/2016
(ΦΠΑ) των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, τα οποία παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων των Διεθνών Συμβάσεων της Βιέννης περί Διπλωματικών και Προξενικών Σχέσεων, αντίστοιχα, για υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και για τις ανάγκες του προσωπικού τους κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 36 και 50 των Ν.Δ. 503/1970 (ΦΕΚ 108/Α) και
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016/2016 - Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση».
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 20/12/2016
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ1124417ΕΞ2016/2016 - Κοινοποίηση του άρθρου 61 του ν.4370/2016 (Α΄ 37) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ2016/21.07.2016 ΑΥΟ «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ. (Β΄ 2375).
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/08/2016
αποθηκευτή-προμηθευτή.
Ο αναλογών ΦΠΑ στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-προμηθευτή με την υποβολή Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, επί της φορολογητέας αξίας που καθορίζεται βάσει του άρθρου 19 του ν.2859/00 (Κώδικας ΦΠΑ).
Σελίδα 1 από 2