Επιλογές
Τύπος εγγράφου Εγκύκλιος
Καθαρισμός πεδίων
3485 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 175
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2070/2021 - Κοινοποίηση της αρ. Α.1066/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ) , δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και της αρ. Α.1065/23.3.2021Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ ́αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (B ́ 4241) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2021
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2021
Σελίδα 1 από 175