Επιλογές
Τύπος εγγράφου Εγκύκλιος
Καθαρισμός πεδίων
2989 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 150
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2029/2019 - Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986/14.1.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν.4254/2014 (85 Α΄).
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/02/2019
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019
Σελίδα 1 από 150