Επιλογές
Τύπος εγγράφου Εγκύκλιος
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Εισπράξεων
Καθαρισμός πεδίων
106 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
ΠΟΛ. 1062/2018 - «Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 10/2018 του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε μη νομίμως κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυτό ανέρχεται, με οφειλές φορολογούμενης, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του συμψηφισμού»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2018
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/03/2018
Σελίδα 1 από 6