Επιλογές
Τύπος εγγράφου Οδηγία
Καθαρισμός πεδίων
30 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Οδηγία ΑΡ πρωτοκόλλου Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1065492 ΕΞ 2020/2020 - Οδηγίες σχετικά με περιπτώσεις εκπρόθεσμης δόσης του Φεβρουαρίου 2020, κατά τις διατάξεις της υποπ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) και του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Α΄170), των προσώπων που υπάγονται στις κατ’ εξουσιοδότηση της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76), Αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών με τις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής δόσεων ρύθμισης τμηματικής καταβολής
Τύπος εγγράφου: Οδηγία Ημ/νία Έκδοσης: 11/06/2020
Οδηγία ΑΡ πρωτοκόλλου Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1065492/2020 - Οδηγίες σχετικά με περιπτώσεις εκπρόθεσμης δόσης του Φεβρουαρίου 2020, κατά τις διατάξεις της υποπ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) και του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Α΄170), των προσώπων που υπάγονται στις κατ’ εξουσιοδότηση της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76), Αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών με τις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής δόσεων ρύθμισης τμηματικής καταβολής
Τύπος εγγράφου: Οδηγία Ημ/νία Έκδοσης: 11/06/2020
Σελίδα 1 από 2