Επιλογές
Έτος: 2002
Εκδούσα Αρχή: Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
Θεματική Ενότητα: ---Τελωνειακών Διαδικασιών
Καθαρισμός πεδίων