Επιλογές
Έτος: 2011
Θεματική Ενότητα: ---Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)
Υπογράφοντες: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Καθαρισμός πεδίων