2 Α' 1951

Νόμος 1620/1951

Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1524/50 περί καταργήσεως φορολογιών και περί διατάξεων τινών των φόρων ειδών πολυτελείας, καταναλώσεως κύκλου εργασιών και τελών ψυχαγωγίας.

03 Ιανουαρίου 1951