143 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3790/2009

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 9 - Συμπλήρωση του άρθρου 132 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
7 Αυγούστου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 9Συμπλήρωση του άρθρου 132 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α), προστίθεται παράγραφος 10, ως ακολούθως: «10. Το προσωπικό των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα Διεθνών Οργανισμών ή των μελών τους, καθώς επίσης και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που έχουν ίδια διεθνή νομική προσωπικότητα, μπορούν να τύχουν διευρυμένου καθεστώτος απαλλαγών για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνουν, εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του εκάστοτε Οργανισμού πέραν των προβλεπομένων από τις Συμφωνίες Έδρας τους. Τα πρόσωπα αυτά, με εξαίρεση το προσωπικό που προσλαμβάνεται τοπικά, μπορούν να παραλαμβάνουν ατελώς τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα ή να τα αντικαθιστούν ατελώς, με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για κάθε ένα εκ των Οργανισμών αυτών. Άρθρο 10 Παράταση παραγραφής Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2009, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 30.6.2010. Άρθρο 11 Παράταση προθεσμίας για μέλη Σ.Ε.Π. Η προθεσμία των πέντε (5) μηνών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄/31.3.2009) παρατείνεται μέχρι 31.12.2009. Άρθρο 12 Τρόπος απόδοσης της εισφοράς στα εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων 1. Η εισφορά η οποία επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 1108 της 21.12.1948 (ΦΕΚ 322 Α), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως ισχύουν, αποδίδεται, με μηνιαίες δηλώσεις, από τους εκμεταλλευτές θεαμάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος αυτών Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. 2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή παράλειψης υποβολής δήλωσης της εισφοράς επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν. Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς και της τυχόν πρόσθετης εισφοράς, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, την έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης της εισφοράς, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, ο τύπος της πράξης επιβολής της εισφοράς και της πρόσθετης εισφοράς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Άρθρο 13 Θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ 324 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Ολομέλεια συγκροτείται ως πλήρης από τον Πρόεδρο και από το ήμισυ τουλάχιστον των Αντιπροέδρων και Νομικών Συμβούλων και ως τακτική από τον Πρόεδρο και, εναλλάξ κατά συνεδρίαση, από τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους που κατέχουν εκάστοτε περιττό ή άρτιο, κατά τη σειρά αρχαιότητας, αριθμό (Α΄ και Β΄ Σύνθεση) και συνεδριάζει νομίμως με παρουσία είκοσι ενός (21) τουλάχιστον μελών. Κατ’ εξαίρεση συμμετέχουν στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος και όλοι οι Νομικοί Σύμβουλοι που υπηρετούν στο Γραφείο του οποίου συζητείται υπόθεση και μόνο για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής. Στην Ολομέλεια (πλήρη ή τακτική) προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίσταται.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Ολομέλεια γνωμοδοτεί: α) Πλήρης Ολομέλεια αα) Για την υποβολή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και τον ορισμό διαιτητών αυτού. ββ) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή την Τακτική Ολομέλεια. γγ) Για κάθε νομικό ζήτημα μείζονος σημασίας ή για ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και των υπηρεσιακών μονάδων του, που εισάγεται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.. β) Τακτική Ολομέλεια: (Α΄ και Β΄ Σύνθεση) αα) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή κάποιο Τμήμα. ββ) Σε ερωτήματα για τα οποία ζητείται από τον Πρόεδρο της Βουλής ή τον Υπουργό απευθείας η γνώμη της ή για τα οποία προηγήθηκε γνωμοδότηση Τμήματος, η οποία δεν έγινε αποδεκτή και ζητείται αρμοδίως η παραπομπή στην Ολομέλεια. γγ) Για κάθε υπόθεση, για την οποία στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.. 3. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) υπογράφει τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται για εκτέλεση αποφάσεις σε βάρος του Δημοσίου στα Γραφεία, τα οποία χειρίσθηκαν τις υποθέσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέχει τις απαιτούμενες προς υπογραφή συμβολαίων και πράξεων πληρεξουσιότητες.» 4. Στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3086/2002 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στο βαθμό αυτό αποτελεί η διετής υπηρεσία, στο βαθμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου, και αν αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ή δεν πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, στο βαθμό του Παρέδρου, σε υπηρεσιακή μονάδα του Ν.Σ.Κ. εκτός της Αθήνας ή του Πειραιά.» Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τις προαγωγές, οι οποίες θα ενεργηθούν μετά διετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, και δεν καταλαμβάνουν τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος στο Δικαστικό Γραφείο Κομοτηνής. 5.α) Η περίπτωση γ΄ της ενότητας Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Κατηγορία ΔΕ. Θέσεις οργανικές εκατό (100), από τις οποίες μία (1) προσωποπαγής. αα) Κλάδος ΔΕ−1 Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις οργανικές ογδόντα εννέα (89). ββ) Κλάδος ΔΕ−2 Χειριστών Η/Υ, θέσεις οργανικές επτά (7). γγ) Κλάδος ΔΕ−3 Τηλεφωνητών, θέση οργανική μία (1). δδ) Κλάδος ΔΕ−4 Τεχνικός − Οδηγών, θέσεις οργανικές δύο (2). εε) Κλάδος ΔΕ−5 Τεχνικός, θέση οργανική μία (1). στστ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός θέση μία προσωποπαγής.» β) Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στους συγχωνευόμενους Κλάδους ΔΕ−1 Διοικητικός−Λογιστικός και ΔΕ2 Δακτυλογράφων−Στενογράφων κατατάσσονται στο νέο Κλάδο ΔΕ−1 Διοικητικών Γραμματέων με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται αίτηση τους ή απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, με τον ήδη κατεχόμενο βαθμό και σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. 6. Με αποφάσεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., οι οποίες δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατανέμονται οι θέσεις του κύριου και διοικητικού προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ., ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 7. Υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να αποσπώνται στο Γραφείο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν πρότασης του Προέδρου Ν.Σ.Κ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί αποσπάσεων. 8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα σε υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ. στους Αντιπροέδρους Ν.Σ.Κ.. 9. Το άρθρο 12 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 28 παρ. 3 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α) και 42 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄), καθώς και η περίπτωση Ι΄ του άρθρου 2 και η περίπτωση Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 καταργούνται. 10. Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (ΦΕΚ 214 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 Υποψήφιοι Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι: α) έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας τους, β) είναι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ή δικηγόροι και γ) δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους. Ο υποψήφιος με την αίτηση δηλώνει υποχρεωτικώς μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι γραπτή, διενεργείται από δύο (2) μέλη της επιτροπής ή από τρίτους, κατά προτίμηση από μέλη του Ν.Σ.Κ., τα οποία ορίζονται από την επιτροπή, συνίσταται δε σε μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντιστρόφως.» 11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η μετάταξη, αποσπασμένων ή μη στο Ν.Σ.Κ., υπαλλήλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., επιχειρήσεων κοινής ωφελείας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, εποπτευόμενων από το κράτος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής διάταξης.» 12. Οι εκάστοτε διέπουσες την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις εφαρμόζονται και επί του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. 13. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α), αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής: «Η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και στους δικηγόρους του Δημοσίου για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή απόκρουση των κατ’ αυτού αξιώσεων τρίτων ενώπιον των δικαστηρίων.» 14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Στους υπαλλήλους Υπουργείων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα νομικής στήριξης από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αφορά τη νομική στήριξη υπαλλήλων από μέλη του Ν.Σ.Κ., καταργείται.» 15. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις άκρως δυσχερών και περίπλοκων υποθέσεων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία λόγω της φύσεως του αντικειμένου τους, δύναται να ανατίθεται η δικαστική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και σε δικηγόρους, με τη μορφή της παροχής συνδρομής στο μέλος ή στα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που χειρίζονται την οικεία υπόθεση. Η ανάθεση της υπόθεσης κατά το προηγούμενο εδάφιο γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 16. Η νομική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη συνομολόγηση συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής συνδρομής κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, δύναται να ανατίθεται σε δικηγόρους με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 17. Στις διεθνείς διαιτησίες ο διορισμός των διαιτητών από το Ελληνικό Δημόσιο γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ομοίως μπορεί να ανατίθεται η εκπροσώπηση του σε δικηγόρους. 18. Από 1ης Ιανουαρίου 2010, οι θέσεις του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυξάνονται ως εξής: των Νομικών Συμβούλων κατά δύο (2), των Παρέδρων κατά δέκα (10) και των Δικαστικών Αντιπροσώπων κατά είκοσι (20).

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ