74 Α' 1975

Νόμος 25/1975

: Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.- (Α` 74).

24 Απριλίου 1975