216 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4199/2013

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 96 - Αποσπάσεις προσωπικού στην Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.
11 Οκτωβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216
11 Οκτωβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 96Αποσπάσεις προσωπικού στην Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Mε την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), εάν προκύψει πλεονάζον προσωπικό, για το προσωπικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Το προσωπικό που αποσπάται στην Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Οι αποσπάσεις λύονται αυτοδικαίως και ο αποσπώμενος επιστρέφει στην οργανική του θέση, μόλις η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.. πάψει να ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπωμένου στη θέση που οργανικά κατέχει. Άρθρο 97 Θέματα ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 1. Τα όργανα της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα «έργα», όπως η έννοια αυτών καθορίζεται στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), με απόφαση του εποπτεύοντος αυτήν Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Για τα δημοπρατούμενα από την εταιρεία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» «έργα», η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) αρμοδιότητα, ως προς τη δυνατότητα προσθήκης στη διακήρυξη επιπλέον όρων, όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου, ασκείται από την Προϊσταμένη Αρχή (Αναθέτουσα Αρχή) της εταιρείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου αυτής. 3. Οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5, 11 παρ. 6 περίπτωση γ΄, 12 παρ. 1 και παρ. 3 και 27 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (κ.ν. 2882/2001, Α΄ 17), όπως ισχύει σήμερα, που ισχύουν για το Δημόσιο, εφαρμόζονται αναλόγως και σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ., που έχουν τη μέριμνα και την υποχρέωση καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων, για τη διενέργεια των, υπέρ άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, απαλλοτριώσεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκτελεσθούν συγχρηματοδοτούμενα έργα υψίστης εθνικής σημασίας και ωφελείας για την εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Άρθρο 98 Μελέτες εφαρμογής των κτηριακών εγκαταστάσεων της ΟΣΕ Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο Οι μελέτες εφαρμογής των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΟΣΕ Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο, εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από έκδοση της έγκρισης δόμησης από τη ΔΟΚΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι ανωτέρω μελέτες, οι οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 32115/2005 (Δ΄ 850) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και έχουν τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 21853/ 2008 (Α.Α.Π. 281) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επέχουν θέση οικοδομικής άδειας και οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν βάσει αυτών θεωρούνται νόμιμες από κάθε άποψη, εφόσον πληρούν τους όρους των αντίστοιχων εγκεκριμένων μελετών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Άρθρο 99 Τέλη και ειδικοί φόροι επιχειρήσεων δημόσιας ωφέλειας 1. Οι επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο εξαιρούνται του άρθρου 15 του β.δ. 24/1958 και δεν επιβάλλονται σε αυτές τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο τέλη υπέρ δήμων, για διαφημίσεις, που τοποθετούνται στους χώρους και τις επιφάνειες των σταθμών, των στάσεων και των οχημάτων αυτών. 2. Στα τέλη, ειδικούς φόρους, δικαιώματα τρίτων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 10 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 429/ 1976 (Α΄ 235), της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/ 1993 (Α΄ 62), της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138) δεν υπόκεινται δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο.), που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, για την ακίνητη περιουσία τους, δομημένη ή μη, που χρησιμοποιείται για τη δραστηριότητά τους και την ομαλή εκπλήρωση του έργου τους. 3. Για τις διαστάσεις, προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της τοποθέτησης διαφημίσεων σε χώρους και επιφάνειες (σταθμούς, στάσεις και οχήματα) των μέσων σταθερής τροχιάς στην Περιφέρεια Αττικής, αποφασίζει ο φορέας, στον οποίο ανήκει η εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το άρθρο 2 του ν. 2946/2001 εφαρμόζεται και για τους χώρους αυτούς. Άρθρο 100 Τροποποίηση του ν. 3920/2011 1. Στο άρθρο 2 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2, της 10ης Φεβρουαρίου 1976 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 352/1976 εφαρμόζεται εφεξής επί των υπό της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. διεξαγομένων διαδικασιών.» 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «γ) Η ωφέλεια που προκύπτει από τη διαγραφή των χρεών των εταιριών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται, από τη δημοσίευση του ν. 3920/2011, από κάθε φόρο, τέλος ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της ωφέλειας σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του φορολογείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικά, σε περίπτωση συμψηφισμού των συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών των εταιριών του ομίλου ΟΑΣΑ που έχουν προκύψει μέχρι το χρόνο της συγχώνευσης με το αφορολόγητο αποθεματικό της παραγράφου αυτής, δεν έχουν εφαρμογή, από τη δημοσίευση του ν. 3920/2011, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε..» 3. Στο άρθρο 13 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) προστίθεται παράγραφος με τον αριθμό 3 ως εξής: «3. Τα όργανα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα που εκτελούνται από αυτές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23), όπως αυτός ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ