24 Α' 1979

Νόμος 867/1979

Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λ.π. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων".

07 Δεκεμβρίου 1979