180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 57 - Συγχώνευση νομικών προσώπων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισει- σμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύθηκε με το άρθρο 16 της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (Α΄ 117), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο έβδομο του ν. 867/1979 (Α΄24) και το άρθρο 12 του ν.1349/1983 (Α΄ 52), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κα- ταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύ- εται με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.1349/1983 και εποπτεύεται από τον Υ- πουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Όλες οι υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. μεταφέ- ρονται στον Ο.Α.Σ.Π. και οι αρμοδιότητές τους ασκού- νται εφεξής από αυτόν. Οι υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. συνεχίζουν τη λειτουργία τους στη Θεσσαλονίκη. β) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ι.Τ.Σ.Α.Κ., οι ερευνητές επί θητεία και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής που έχουν προσληφθεί σε αυτό μετατάσσονται ή μετα- φέρονται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ο.Α.Σ.Π. και καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγο- ρία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέ- σεις, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς. γ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων, καταρτίζεται ο οργανισμός του Ο.Α.Σ.Π., καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές, κατανέ- μονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κινητή και ακίνη- τη περιουσία ζητήματα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ- ρεια. Ο ειδικός λογαριασμός που συστάθηκε στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ. με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3044/2002 μεταφέρεται στον ΟΑΣΠ και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ι.Τ.Σ.Α.Κ..

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ