167 Α' 1985

Νόμος 1566/1985

Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

30 Σεπτεμβρίου 1985