142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 23 - Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 23Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)

Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής: α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτι- κό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργα- σία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του νηπίου.». β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμένουν στο σχολείο για να συμμετέχουν σε έκτα- κτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους συ- ντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.». γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η σχολική περιφέρεια των τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία καθορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαί- δευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου εκπαι- δευτικών θεμάτων.». δ) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί- σταται ως εξής: «Η Επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαι- δευτικών θεμάτων, ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους νηπιαγωγείου, ως μέλη.». ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρα- γράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλ- λουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμ- βουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαι- δαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.». γγ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχε- τική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ει- δικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντο- νιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.». ε) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί- σταται ως εξής: «Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαι- δευτικών θεμάτων ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.». ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλ- λουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγω- γικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.». γγ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιού- νται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγι- κής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.». στ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδε- μόνες τους επιθυμούν την κατάταξή τους σε τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. με την οποία συστήνεται η εγγραφή του μαθητή σε γε- νικό σχολείο,». ζ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: αα) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συ- ναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντο- νισμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),». ββ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει για ενημέ- ρωση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους, στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων τον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρό- γραμμα εφημεριών.». γγ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συ- ναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,». η) Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίστανται ως εξής: «Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για έγκριση. Ο Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο Διευθυντή πρω- τοβάθμιας εκπαίδευσης.». ββ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Ο οικείος Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων εισηγείται εγγράφως μέσω του Διευθυντή εκπαίδευσης, στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), προ- τείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.». γγ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, ύστερα από σύμφωνη γνώ- μη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.». δδ) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής: «11. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/ τμημάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προ- ϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων.». εε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθί- σταται ως εξής: «Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύ- νολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμμα- τος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Συγκεκριμένα, αξιοποι- είται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετημένοι στη σχολική μονάδα.». στστ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 16 αντικαθί- σταται ως εξής: «γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδά- σκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, κοι- νοποιείται στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαί- δευσης και στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.». ζζ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρα- γράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος πρωινής ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογη- μένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Προϊσταμένου εκπαιδευτικών θε- μάτων, με απόφαση του οικείου Διευθυντή πρωτοβάθμι- ας εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης.». ηη) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγρά- φου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατά- σταση μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμ- μα.». θθ) Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 16 αντικαθί- σταται ως εξής: «ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ορίζονται με σχετική πράξη του συλλόγου διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοή- μερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλε- ψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του ολοήμερου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συ- μπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του ολοήμερου προγράμματος, στους οποίους ανατίθεται η ώρα της σί- τισης-χαλάρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14:15-15:00) του ολοήμερου προγράμματος.». θ) Το Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Ε.Ω.Π.Δ. καταρτίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια, και στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστά- μενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή πρω- τοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων: α) Επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του σχολείου, β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκ- παιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμά- των.», ββ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρό- γραμμα και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ολοή- μερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο εκ- παιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου δι- δασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήμερο πρόγραμμα: α) Κοινοποιείται στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης, β) επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό- γραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος, γ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκ- παιδευτικών.», γγ) η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προ- βλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης.», δδ) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή - προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο ολο- ήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής μαθητών.», ι) το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής: αα) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρη- σής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.», ββ) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνα- κα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμά- των.», ια) το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθί- σταται ως εξής: «Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει ο συ- ντονιστής εκπαιδευτικού έργου ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων.», ββ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για την αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιά- ζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους γονείς/κηδε- μόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευ- τικής υποστήριξης των μαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, με τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκ- παιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαί- δευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φο- ρείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων: α) όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος, β) με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα όταν πρόκει- ται για αλλαγή σχολείου.», ιβ) το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί- σταται ως εξής: «Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενημέρωση στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτά- σεις.», ββ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίστα- ται ως εξής: «Οι σχολικές δράσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγρά- φου 2 μπορεί να μην εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνι- αίο προγραμματισμό του σχολείου, αλλά να είναι έκτα- κτες μετακινήσεις των μαθητών, οπότε εγκρίνονται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για την εκάστοτε σχολική δράση και θα συνοδεύουν τους μαθητές σε αυτή, τη γραπτή ή προφορική ενημέρωση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων και αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ιν- στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).», γγ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθί- σταται ως εξής: «Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για έγκριση.», δδ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθί- σταται ως εξής: «Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μαθητών κάθε τμήματος/τάξης.», εε) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθί- σταται ως εξής: «Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο (2) φορές ανά διδακτικό έτος με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης.», στστ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικα- θίσταται ως εξής: «Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο, στο πλαί- σιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και την ενημέρωση του Προϊ- σταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.», ιγ) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 17 Επιμορφωτικές δράσεις 1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτι- κών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαι- δευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περί- πτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985. 2. Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαι- δευτικών, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ή την αντιμετώπιση προβλη- μάτων που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των επιμορφωτικών αυτών συ- ναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή ομάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις. 3. Μέσα στα χρονικά διαστήματα από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου μπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαι- δευτικού έργου επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.», ιδ) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστε- γαζόμενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώμη των διευθυντών ή των προϊσταμένων των σχολείων, του συλ- λόγου διδασκόντων και του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές και τους γονείς /κηδεμόνες τους.», ββ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθί- σταται ως εξής: «Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.», ιε) στα Παραρτήματα, όπου γίνεται αναφορά σε «ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.