50 Α' 1986

Νόμος 1591/1986

Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπιση μέτρων για τη πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

24 Απριλίου 1986