196 Α' 1986

Νόμος 1667/1986

Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

06 Δεκεμβρίου 1986