41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ/ 19.11.2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 138 - Ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 138Ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Α. 1. Στο τέλος της παρ. ΙΑ του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως προσετέθη με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2012 έως 28.2.2013 καλύ- πτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε εί- δος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενή- ντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερο- λογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποι- ήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δε- καπενταμήνου.» 2. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κά- νει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273) και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄170), παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις επί μέ- ρους διατάξεις του ν.2768/1999 και ο ΟΑΕΔ υποχρεού- ται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους α- σφαλιστικούς οργανισμούς. Β. 1. Τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης αρμο- διότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης καλύπτουν τις ανάγκες κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργεί- ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την ανάπτυ- ξη ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος με τίτλο «Πρό- γραμμα κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων». 2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συν- θηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των α- ναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να ε- ξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοι- νωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δο- μές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστά- σεις κοινωνικού αποκλεισμού. 3. Το Πρόγραμμα έχει ιδίως ως περιεχόμενο: α) την καταπολέμηση της εξάρτησης ηλικιωμένων και αναπήρων με την οργάνωση και συστηματική παροχή υ- πηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήρι- ξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργο- θεραπείας και οικιακής βοήθειας, β) την ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαι- ώματά τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, γ) τη διευκόλυνση των εξυπηρετουμένων για τη συμ- μετοχή τους σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες. 4. α) Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι συγκεκρι- μένες κατηγορίες συνταξιούχων όλων των ταμείων κύ- ριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθει- ας, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. β) Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν ι- δίως: η ηλικία, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της υγείας και η πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρ- τηση. γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης εξειδικεύονται τα προαναφερθέντα κρι- τήρια, το περιεχόμενο υλοποίησης του Προγράμματος, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και κάθε άλλο α- ναγκαίο σχετικό θέμα. δ) Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος δικαιούνται συ- μπληρωματική ασφαλιστική παροχή αυξημένης κατ’ οί- κον φροντίδας. Η φύση και το ύψος της παροχής, οι κα- τηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, οι διαδικα- σίες χορήγησης και αναστολής καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με α- πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης, μετά γνώμη του Δ.Σ. εκάστου φορέα κύριας α- σφάλισης. ε) Ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορεί να είναι και οι δικαιούχοι της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλί- κων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), οι δικαιούχοι της σύνταξης του Ναυτικού Απομαχικού Τα- μείου (Ν.Α.Τ.) και του Δημοσίου, καθώς και οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των εδαφίων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου και εφόσον στον ειδικό κω- δικό προϋπολογισμού της παραγράφου 6 του παρόντος έχουν κατατεθεί προϋπολογιστικά τα αντίστοιχα ποσά α- πό τα αρμόδια Υπουργεία. στ) Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Προ- γράμματος συνταξιούχοι που διαβιούν σε μονάδες κλει- στής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του Ιδιωτι- κού Τομέα. 5. α) Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση με τίτλο «Διεύθυν- ση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», με τις ακόλου- θες αρμοδιότητες: - Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση του Προγράμ- ματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων για λογαρια- σμό όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης - Διασφάλιση της βιωσιμότητας και παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ροών του Προγράμματος - Παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Προγράμματος από τους φορείς που το υλοποιούν, ώστε οι δικαιούχοι των παροχών να εξασφαλίζουν ποιο- τικές υπηρεσίες φροντίδας. β) Η Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων α- ποτελείται από τα Τμήματα Ωφελουμένων, Παρόχων, Ε- λέγχου και Συντονισμού, τα οποία ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: - Το Τμήμα Ωφελουμένων παρακολουθεί την εφαρμο- γή των κριτηρίων επιλογής στο πρόγραμμα των ενδιαφε- ρομένων συνταξιούχων. - Το Τμήμα Παρόχων καθορίζει τις παρεχόμενες κατ’ ε- λάχιστον υπηρεσίες σε σχέση με τον αριθμό των ωφε- λουμένων και το κόστος των υπηρεσιών αυτών. - Το Τμήμα Ελέγχου καθορίζει την ελεγκτική διαδικα- σία σε επίπεδο περιφερειακό, προκειμένου να διασφαλί- ζεται η παροχή της κατ’ οίκον βοήθειας στους ωφελου- μένους. - Το Τμήμα Συντονισμού υποστηρίζει τη συνεργασία ό- λων των τμημάτων, συντονίζει τις διαδικασίες χρηματο- δότησης του Προγράμματος και παρακολουθεί την ε- φαρμογή του μέσω της εκπόνησης ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται στον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. γ) Η Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων και τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτή στελεχώνονται με μετατάξεις και εσωτερικές μετακινήσεις του προσω- πικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. δ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης είναι δυνατόν να ιδρύονται ή να καταρ- γούνται τα ως άνω Τμήματα, να ανακατανέμονται οι αρ- μοδιότητές τους ή να καθορίζονται νέες αρμοδιότητες γι’ αυτά. 6. α) Οι παροχές για τους συνταξιούχους μέχρι την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος νόμου που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 χρηματοδοτούνται βάσει της παρα- γράφου 8 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ό- πως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), από το Ασφαλιστικό Κεφά- λαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστήθη- κε με το άρθρο 149 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και από κάθε άλλο δημόσιο και ιδιωτικό πόρο. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημιουργείται στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ειδικός κωδικός όπου μεταφέρονται από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλλη- λεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ, οι σχε- τικοί πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος, οι οποί- οι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν, καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των πόρων αυτών στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο σχε- τικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι- κών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των συ- ναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι σχετικοί πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος, όπως προβλέπο- νται στην υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος, η διαδικασία μεταφοράς των πόρων αυτών στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η μεταφορά των πόρων αυτών σε άλλο κωδικό, η διάθεση και χρησιμοποί- ησή τους για άλλο σκοπό. γ) Από 1.9.2012 θεσμοθετείται ειδική εισφορά ασφαλι- σμένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη χρηματοδότηση της παροχής κατ’ οίκον φροντίδας των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1.1.2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης των σχε- τικών παροχών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο- νομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμί- ζονται το ύψος της εισφοράς, οι κατηγορίες των υπό- χρεων καταβολής, οι διαδικασίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 7. Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συμβάσεις με παρό- χους με τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορι- σμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρε- σίες κατ’ οίκον βοήθειας στους λήπτες του «επιδόματος αυξημένης κατ’ οίκον φροντίδας». Οι πάροχοι αυτοί δύ- νανται να είναι ή να ανήκουν σε: α) επιχειρήσεις Δήμων των άρθρων 103 και 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), β) επιχειρήσεις Περιφερειών των άρθρων 194 και 198 του ν. 3852/2010, γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δ) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό κοινωνικής φροντίδας ή υγείας κατά τις καταστατικές τους διατά- ξεις, ε) αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό, στ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνι- κής Φροντίδας του ν. 4019/2011 (Α΄ 226). 8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι ό- ροι, το ύψος χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα για τη σύναψη και παρακο- λούθηση των ανωτέρω συμβάσεων. 9.α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι- σης συνιστάται Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ερ- γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται α- πό: - τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πρόεδρο - τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών - έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικη- τικό της Συμβούλιο - έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λει- τουργών Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο - δύο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ με εξειδίκευση στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας που ορίζονται α- πό τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. β) Η Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις κατ’ οίκον φρο- ντίδας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στο Υ- πουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του «Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» και σε άλλα Υπουργεία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών παρεμ- βάσεων. γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε ζήτημα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής. 10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμά- των των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α., καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι Συνταξιούχων»». Γ. 1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), σε περίπτωση που έχουν χορηγήσει δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Α) α΄ υπομέρισμα= (Α.α+Α.β) Α.α 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας έως 31.10.2011 ) * [ έτη έως 31.10.2011 /35] * Σ Α.β 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας από 1.11.2011 ) * [ έτη υπηρεσίας από 1.11.2011 /35] * Σ Β) β΄ υπομέρισμα = 20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [μήνες/420 ] * Σ Μηνιαίο μέρισμα (Μ) = (Α΄ υπομέρισμα + β΄ υπομέρι- σμα)». 5. Στο τέλος του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Επί του ποσού της υπερβάλλουσας μείωσης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 διενεργείται υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. η κράτηση που προβλέπει το άρθρο 27 του π.δ. 422/1981.» 6. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 και η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθη- καν με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος νόμου, ι- σχύουν από την 1.11.2011. Δ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δύνα- νται να εντάσσονται κατά την έναρξη λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοι- νοτικών και Άλλων Πόρων, από τον ΟΑΕΔ και από άλ- λους συναρμόδιους φορείς. Το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις η διαδικασία και τυ- χόν άλλα θέματα προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ε. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης καθορίζεται: α) το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής και η προ- θεσμία υποβολής των δηλώσεων, αναφορών, ειδοποιή- σεων, αναγγελιών και λοιπών στοιχείων, την υποβολή των οποίων ορίζει ο νόμος, προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τους εποπτευόμε- νους από αυτό οργανισμούς και φορείς και β) η επιβολή των σχετικών κυρώσεων και προστίμων, καθώς και τα όργανα επιβολής αυτών, γ) τα ανωτέρω σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρο- νικής υποβολής των ανωτέρω εντύπων, δ) η υποχρεωτικότητα και οι όροι της ηλεκτρονικής υ- ποβολής των εντύπων, καθώς και ε) κάθε άλλο θέμα που αφορά στη μεταβατική περίοδο από τη χειρόγραφη στην ηλεκτρονική υποβολή εντύ- πων.» ΣΤ. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως: «στ. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συ- νταξιοδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 4.8.2011. Απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 4.8.2011 ανακαλούνται αυτοδίκαια και τα σχετικά αιτή- ματα επανακρίνονται με βάση το προγενέστερο νομοθε- τικό καθεστώς.» Ζ. 1. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), προτίθενται εδάφια ως εξής: «Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω ασφαλιστικών ει- σφορών λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού για τον κάθε ασφαλιστικό φορέα - τομέα κύριας και επικουρικής α- σφάλισης, καθώς και πρόνοιας, ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης ή κα- τηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε φορά αν τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής συνέχιζαν, κατά περί- πτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφα- λιστέος μισθός ή τεκμαρτό ημερομίσθιο ή το ύψος αυ- τών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο μισθό ή το τεκμαρτό η- μερομίσθιο που αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπο- λογίζονται επί του ασφαλιστέου μισθού ή του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης αυτής, όπως ισχύει κατά την η- μερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, ή προ- κειμένου για ασφαλισμένους από 1.1.1993 και μετά, επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 2084/ 1992 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το ο- κταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, ανα- προσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον ανα- γνωριζόμενο χρόνο γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο α- ριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυ- στέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος αξιοποιείται είτε για θεμε- λίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προ- σαύξηση του ποσού της σύνταξης μόνο μετά την ολο- σχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς.» Η. 1. Από την 1.9.2011 και εφεξής, οι μητέρες ανηλί- κων- ασφαλισμένες πριν από την 1.1.1983 στα Ειδικά Τα- μεία του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), θεμελιώ- νουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος από τον ασφαλι- στικό τους φορέα με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό α- παιτείται, όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με το ι- σχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η ανηλικότητα του παιδιού α- ναζητείται κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου, όπως αυτός διαμορφώνεται με βάση το ισχύον νομοθετι- κό πλαίσιο για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων. Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υπο- βάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αί- τηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους μέχρι 31.8.2011, θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη σύνταξης σύμφωνα με τις καταστατικές και γενικές δια- τάξεις των ταμείων τους, εφόσον κατά το χρόνο συ- μπλήρωσης των 15 ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό τους φορέα συνέτρεχε και η ανηλικότητα του παιδιού. Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι 31.8.2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από α- σφαλισμένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακα- λούνται. 2. Από την 1.9.2011 και εφεξής, γυναίκες - ασφαλισμέ- νες πριν την 1.1.1983 στα Ειδικά Ταμεία του άρθρου 2 του ν. 3029/2002, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λό- γω γήρατος από τον ασφαλιστικό τους φορέα με τη συ- μπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, όπως αυτά διαμορ- φώνονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων. Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υπο- βάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αί- τηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους μέχρι 31.8.2011 και έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο τουλάχιστον 21 έτη μέχρι την ημερομηνία παραί- τησης, θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειω- μένης σύνταξης. Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι 31.8.2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από α- σφαλισμένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακα- λούνται. Θ. 1. Για το χρονικό διάστημα από 1.10.2009 έως 31.12.2012 οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (ερ- γοδότη και εργαζομένου), για όλους τους κλάδους κύ- ριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλι- σης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνες, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υ- πέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, που α- φορούν σε εργαζομένους, οι οποίοι: α) μεταφέρθηκαν α- πό την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ (ΕΝΑΕ)» στην ανώνυμο εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ)», β) έχουν προβεί σε σχετική καταγγελία στο Ι- ΚΑ-ΕΤΑΜ διεκδικώντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1.10.2009 και εφεξής, γ) ή- ταν μέχρι 30.9.2009 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και δ) συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2012 τις προϋποθέσεις πλή- ρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, συνυπολογιζομέ- νου του χρόνου ασφάλισης από 1.10.2009 μέχρι 31.12.2012, καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. 2. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης, λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη συ- μπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εναπομείναντος αριθμού πλα- σματικών χρόνων της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει. 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης της παραγράφου 1 οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται επί των αποδο- χών που ελάμβαναν ή δικαιούνταν να λάβουν οι εργαζό- μενοι της παραγράφου 1 την 1η Ιανουαρίου του έτους 2009. 4. Ο ΟΑΕΔ υπεισέρχεται μετά την καταβολή των ανα- λογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα δικαιώμα- τα των εργαζομένων και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά της οφειλέ- τριας εργοδότριας εταιρείας, δυνάμενος να διεκδικήσει ή να παρακρατήσει όλα τα ποσά που κατέβαλε. 5. Εάν η εργοδότρια εταιρεία καταβάλλει τις αναλο- γούσες ασφαλιστικές εισφορές, διακόπτεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ αμελλητί, ό- σες δε εισφορές έχουν εν τω μεταξύ καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθεί- σες. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέ- πει να προσκομισθούν, το αρμόδιο όργανο που θα εξετά- ζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περί- πτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης. Θβ. 1. Οι οφειλόμενες συμπληρωματικές ασφαλιστι- κές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, που αφορούν σε πρώην εργαζομένους της εταιρείας T.V.X. Hellas Α.Ε., οι οποίοι εντάχθηκαν στο ειδικό τοπικό πρόγραμμα επανει- δίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής ε- μπειρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 3220/ 2004 (Α΄ 15), χωρίς να δικαιούνται, κατά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, ασφάλισης, εκτός της ασφάλισης του κλάδου υγείας, αλλά δικαιώθηκαν μεταγενεστέρως και αναδρομικά πλήρους ασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3867/2010 (Α΄128), καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέ- πει να προσκομισθούν, το αρμόδιο όργανο που θα εξετά- ζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περί- πτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης. Θγ. 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) διαγράφεται η φράση «εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος». 2. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3728/2008 αντικαθί- σταται ως εξής: «3. Οι δικαιούχοι του προγράμματος συνεχίζουν να α- σφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύ- ριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλά- δους, στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, από το μήνα που έπεται της λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύναψης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 προγραμματικής σύμβασης. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συ- νταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (Α΄ 189), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολο- γίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τε- λευταίου τριμήνου πριν την καταγγελία ή λύση της σύμ- βασης, στην οποία κατατάσσονται οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδο- χών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφο- ρών έως τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋπο- θέσεων συνταξιοδότησης των δικαιούχων. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί ήταν α- σφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι μήνες κατά τους τε- λευταίους δώδεκα μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του ΙΚΑ, λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια του ειδικού προγράμματος. Οι ει- σφορές για τη συνέχιση της ασφάλισης βαρύνουν το ει- δικό πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να προ- σκομίσουν οι δικαιούχοι στον φορέα υλοποίησης: α) βε- βαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα από την οποία να προκύπτει ότι οι μέχρι τούδε ασφαλιστικές εισφορές τους έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί προσηκόντως, β) υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εκκρεμεί καταγγελία εις βάρος τους και δεν διώκο- νται για αδίκημα απάτης σχετικά με την καταβολή των εισφορών τους στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλι- σης (κύριας και επικουρικής).» 3. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτω- σης Θγ έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος του ν. 3728/2008 (Α΄ 258). Θδ. Η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των α- νέργων α)εγγεγραμμένων στους καταλόγους προσφε- ρομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτι- κής Εργασίας και των παραρτημάτων αυτού, β) εγγε- γραμμένων στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημε- ρήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γ) του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης εξομοιούται ως προς τα έννομα αποτελέ- σματά της με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγε- γραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμ- βουλίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας: α)είναι δυνατόν να εφαρμόζονται προγράμματα για τους ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους τους αντίστοιχα με αυτά που εφαρ- μόζονται για τους ανέργους εγγεγραμμένους στα μη- τρώα του ΟΑΕΔ, β) καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότη- τας των ανέργων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα- γράφου 1 και γ) ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα δικαιώματα και τις παροχές των εξομοιούμενων ανέρ- γων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 με τους ανέργους του ΟΑΕΔ. Θε. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 21 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ- θρο 5 του ν. 3552/2007 (Α΄ 77), αντικαθίστανται ως εξής: «3. Το βασικό επίδομα ανεργίας καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινω- νικής Ασφάλισης και Οικονομικών. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης συνεχί- ζεται το καθεστώς επιδότησης που ίσχυε την 31.12.2011.» Οι υφιστάμενες παράγραφοι 5, 6, 7, 8 αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 7.» I. Για τον υπολογισμό των ποσών που προβλέπονται α- πό τις κατωτέρω διατάξεις λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ποσού του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31.12.2011: α) η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά των άρθρων 39- 41, 56 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), του άρ- θρου 2 παρ. 3 του ν. 1358/1983 (Α΄ 64), του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), β) του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως αντι- καταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), γ) του άρθρου 14 του ν. 3863/2010, δ) του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 1846/1951 (Α΄ 179), ό- πως ισχύει, ε) των άρθρων 8 και 17 του π.δ. 419/1983 (Α΄ 154), ό- πως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), στ) των άρθρων 8 και 17 του π.δ. 419/1980 (Α΄ 115), ό- πως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), ζ) του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α΄ 65), η) του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού Παροχών ΤΕΑΥΕΚ, θ) όπου από τις κείμενες διατάξεις των Καταστατικών των φορέων επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται ανα- στολή σύνταξης λόγω απασχόλησης συνταξιούχων, ι) του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.1745/1987 (Α΄ 234) και του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), ια) του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2458/1997 και του άρ- θρου 13 παρ. 1 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει. IΑ. 1. Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκα- ταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νομού Αττικής και των Περι- φερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. Νομού Αττικής διορίζονται ως Πρόεδροι και μέλη υπάλληλοι που προέρ- χονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσε- ων. Ειδικότερα, ως Πρόεδροι διορίζονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού με τους α- ντίστοιχους αναπληρωτές τους και ως μέλη υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπη- ρεσία στη ΓΓΚΑ με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Ειδικό για τις Τ.Δ.Ε. των λοιπών, πλην περιοχής Α- θηνών και Πειραιώς, Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Νομού Αττικής και μόνο σε περίπτωση έλλειψης ή αδυ- ναμίας ορισμού των προσώπων του πρώτου εδαφίου, ως Πρόεδροι και μέλη διορίζονται υπάλληλοι εποπτευόμε- νου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τα προσόντα που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο. Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστη- μάτων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των υπολοίπων νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων ή υπάλλη- λοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή επο- πτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως μέλη υ- πάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-Ε- ΤΑΜ, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Η αρμοδιότητα υ- πόδειξης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανήκει στον Υπουργό Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης. Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Περιφερεια- κών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. των υπολοίπων νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι και μέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην Ο.Α.Ε.Ε. με τους ανα- πληρωτές τους, με τα αντίστοιχα προσόντα που περι- γράφονται στο προηγούμενο εδάφιο. Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Ε- πιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε. μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) ο Προϊστάμενος Διεύ- θυνσης του οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. α- ντίστοιχα και β) ανάλογα με το θέμα της συνεδρίασης, ο Προϊστάμενος Τμήματος του οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα ή υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα. 2. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοι- νωνικών Ασφαλίσεων, στις Διοικούσες Επιτροπές του άρθρου 29 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) και στο Συμβούλιο Ασφάλισης Τραπέζης της Ελλάδος διορίζονται ως Κυ- βερνητικοί Επίτροποι και μέλη, όπου η συμμετοχή τους προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. και είναι οι μεν Κυβερνητι- κοί Επίτροποι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ- θυνσης ή Τμήματος, τα δε μέλη προϊστάμενοι Διεύθυν- σης ή Τμήματος ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πε- νταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α.. Για τον Κυ- βερνητικό Επίτροπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του αναπληρωτή του, εξακολουθούν να ισχύ- ουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρ- θρου 77 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). 3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν.702/1977, η ο- ποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ι- σχύ με το άρθρο 8 του ν. 1649/1986 (Α΄ 149) και καταργή- θηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3900/2010 επα- ναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο είναι άνω των 2.000 ευρώ. 4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 422/1981, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθί- σταται ως εξής: «β) Ενός υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Κοινω- νικών Ασφαλίσεων, προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήμα- τος ή υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή του- λάχιστον υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α.». 5. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου Β3 του άρθρου 29 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των δικαστικών επιμελητών, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμε- λητών Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.» 6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β) Εκ δύο υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βαθμού Α΄ ή Β΄ και ελλείψει αυτών βαθμού Γ΄, οριζομένων από τον Διοι- κητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως μελών, μετά των αναπληρωτών τους.» 7. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 7 του άρθρου 77 του ν.3996/2011 (Α΄ 170), αντι- καθίσταται ως εξής: «εε. Έναν υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προτείνεται α- πό την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΙΚΑ (ΠΟ- ΣΕ-ΙΚΑ).» ΙΒ. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, το οποίο περιέχε- ται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) αντικα- θίσταται ως ακολούθως: «3. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση, με τους Φορείς Κοι- νωνικής Ασφάλισης και με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτι- κών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημο- σίευση προκήρυξης διαγωνισμού.» 2. Όλες οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με- ταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Α- σφάλισης ή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλή- λων (Μ.Τ.Π.Υ.), οι τυχόν παρατάσεις αυτών, καθώς και ό- λες οι κατά το χρονικό αυτό διάστημα διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες. 3.Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Εταιρείας περιλαμ- βάνονται και τα ακόλουθα: α) Η έγκριση προμηθειών, α- γαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού όπως εκάστοτε ισχύ- ουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης για έγκριση των όρων, του χρόνου και των προϋποθέσεων εκτέλεσης των εργασιών, του ύ- ψους και του τρόπου της αμοιβής και κάθε άλλου ανα- γκαίου σχετικού θέματος για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κα- τόπιν απευθείας ανάθεσης.» ΙΓ. 1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η σχέση μεταξύ μελών της Κοιν.Σ.Επ, η διοίκηση, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν. 1667/1986 (Α΄ 196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 1, οι παράγρα- φοι 2, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4, η παρά- γραφος 2 του άρθρου 5, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7, το άρθρο 8, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του ν. 1667/1986. Όπου στο ν. 1667/ 1986 αναφέρεται καταχώριση στο «Μητρώο Συνεταιρι- σμών του ειρηνοδικείου» ή «στο μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1», νοείται το Μητρώο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος.» 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής: « 2. α) Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. απαιτείται η σύ- νταξη καταστατικού και η εγγραφή της στο Μητρώο Κοι- νωνικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης α΄ της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 14 σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2. Από την εγγρα- φή, η οποία περιλαμβάνει και την καταχώριση του κατα- στατικού στο Μητρώο, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική προ- σωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Το καταστατικό πρέ- πει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλά- χιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού. β) Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις, καθώς και τα ακόλουθα: αα) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ.. Ως έδρα της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται δήμος. Η ε- πωνυμία της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της, το εί- δος της Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των με- Άρθρο 139 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από της καταθέσεώς του στη Βουλή, εκτός αν ορίζεται άλλως από επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ