18 Α' 1987

Νόμος 1684/1987

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) α) ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών και β) των προσωρινά εισαγόμενων αγαθών εκτός των μεταφορικών μέσων, των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων

26 Φεβρουαρίου 1987