122 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3775/2009

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 37
21 Ιουλίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122
21 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3775
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 37

1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80Α) καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 62 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 1402/1983 (ΦΕΚ167 Α΄), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, όπως επίσης και το στοιχείο β΄ του άρθρου 88 του ν. 1684/1987 (ΦΕΚ 18 Α΄). 2. Οι διατάξεις του άρθρου 22 και 23 της Δ.245/88 ΑΥΟ που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α) κα− ταργούνται.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ