105 Α' 1992

Νόμος 2055/1992

Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν με τα Παραρτήματα Ι ΚΑΙ ΙΙ αύτης.

30 Ιουνίου 1992