83 Α' 1994

Νόμος 2216/1994

ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

31 Μαΐου 1994