181 Α' 1995

Νόμος 2332/1995

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις

31 Αυγούστου 1995