151 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3874/2010

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 7 - Ενοποίηση βάσεων δεδομένων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
06 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151
6 Σεπτεμβρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3874
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι βάσεις δεδομένων του υπάρχοντος Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄) και η βάση δεδομένων του Συστήματος Υποστήριξης της Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασμού Διαρθρωτικών Μέτρων Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενοποιούνται σε μια ενιαία βάση δεδομένων, που στο εξής ονομάζεται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.). Η βάση αυτή περιλαμβάνει τόσο αλφαριθμητικές όσο και χαρτογραφικές πληροφορίες.