57 Α' 1998

Νόμος 2592/1998

Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

18 Μαρτίου 1998