180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ KAI ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 5 - Διευθύνσεις Συντάξεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α΄ 37) αντικαθίστανται ως εξής: «Οι Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80) αναδιαρθρώνονται ως εξής: Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ α) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων. β) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων Μελών Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών. γ) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων. δ) Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγ- χων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων. ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσε- ων. Β΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ α) Ανεξάρτητο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου. β) Ανεξάρτητο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Γ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. Αυτοτελές Γραφείο Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσια- κής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.). 2. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής είναι οι ακόλουθες: α) Κανονισμός και εντολή πληρωμής συντάξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 5 Διευθύνσεις Συντάξεων 1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α΄ 37) αντικαθίστανται ως εξής: «Οι Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80) αναδιαρθρώνονται ως εξής: Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ α) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων. β) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων Μελών Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών. γ) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων. δ) Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγ- χων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων. ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσε- ων. Β΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ α) Ανεξάρτητο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου. β) Ανεξάρτητο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Γ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. Αυτοτελές Γραφείο Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσια- κής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.). 2. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής είναι οι ακόλουθες: α) Κανονισμός και εντολή πληρωμής συντάξεων. β) Έκδοση πράξεων αναγνώρισης (ή περιορισμού) συ- ντάξιμης υπηρεσίας. γ) Έκδοση ανακλητικών πράξεων. δ) Έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης. ε) Κοινοποίηση αρμοδίως των ανωτέρω πράξεων. στ) Έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιω- μάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλο ανα- γνωρισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα (αναλογιστικό ισο- δύναμο). ζ) Καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας σε περιπτώ- σεις που προβλέπεται αυτός από την κείμενη νομοθεσία. η) Καθορισμός αν υπηρεσία/προϋπηρεσία εν ενεργεία υπαλλήλου λογίζεται ως συντάξιμη. θ) Αναπροσαρμογή των συντάξεων όλων των ανωτέ- ρω υπαλλήλων - λειτουργών, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ι) Εκτέλεση, εντολή πληρωμής και κοινοποίηση των α- νωτέρω πράξεων, καθώς και των πράξεων της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (ΕΕΠΚΣ). ια) Εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλ- λόμενη σύνταξη. ιβ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων. ιγ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες αρχές, σε φο- ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί ερωτήσεων, ανα- φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ- σεως. 3. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων, διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμή- ματα: α. Τμήμα Α΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: - Εξωτερικών (συμπεριλαμβανομένων και των διπλω- ματικών υπαλλήλων), - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (συ- μπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και του εκπαιδευτι- κού προσωπικού των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτι- κού), - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, - Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστι- κών λειτουργών), - Πολιτισμού και Τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και των μουσικών της Ορχήστρας της που υπάγονται στην ασφα- λιστική – συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, κα- θώς και των υπαλλήλων και μουσικών της Κρατικής Ορ- χήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλο- νίκης), αβ) υπαλλήλους: - της Βουλής, - του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, - της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, - της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, - της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ) που υπάγονται στην ασφαλιστική – συνταξιοδοτική προστα- σία του Δημοσίου, αγ) υπαλλήλους και ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙ- ΤΟΣ και του ΕΘΙΑΓΕ και αδ) το πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). β. Τμήμα Β΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς: - όλων των κατηγοριών και βαθμίδων της Πρωτοβάθ- μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ββ) υπαλλήλους: - της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ. Τμήμα Γ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: - Οικονομικών (συμπεριλαμβανομένων και των διοικη- τικών υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κρά- τους), - Εθνικής Άμυνας (εξαιρουμένων των στρατιωτικών), - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ββ) υπαλλήλους: - Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑT.) - Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) - Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και γγ) πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κα- τηγοριών και βαθμίδων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκ- παιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ). δ. Τμήμα Δ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: - Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, - Προστασίας του Πολίτη (εξαιρουμένου του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και συμπεριλαμ- βανομένου του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλα- κής), ββ) υπαλλήλους: - του Εθνικού Τυπογραφείου, - του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσε- ων Ελλάδας (ΟΚΧΕ/Ν.Π.Δ.Δ.), - της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), - της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, - του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α- ΣΕΠ), - του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που υπάγονται στην ασφαλιστική-συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, - του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημο- σίου (ΟΠΑΔ) που υπάγονται στην ασφαλιστική-συντα- ξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, γγ) υπαλλήλους και εκπαιδευτικό προσωπικό της Εθνι- κής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). 4. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Μελών Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., νο- μικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Ειδικών Κατηγο- ριών διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν υπαλλή- λους Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων των ιατρών. β. Τμήμα Β΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Δημοτι- κούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, Βουλευτές, Νομάρ- χες, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων. γ. Τμήμα Γ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους: - Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, - των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 του ν. 541/1977 (Α΄ 42), - Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, - Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), - Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), - Ν.Π.Δ.Δ. που η καταβολή των συντάξεών τους δεν βαρύνει το Δημόσιο, - του ΚΕΠΕ, του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλή- λων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ββ) ασφαλισμένους πρώην ΤΑΚΕ, γγ) αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης που είναι συνταξι- ούχοι ΟΓΑ, δδ) ανασφάλιστους Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης. δ. Τμήμα Δ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς: - όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, - της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ), - της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας, - των Εκκλησιαστικών Σχολών, ββ) υπαλλήλους και συμβούλους του Ινστιτούτου Τε- χνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), γγ) υπαλλήλους και ερευνητές της Ακαδημίας Αθη- νών, δδ) υπαλλήλους και μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτού- του (Π.Ι.), εε) εκπαιδευτικούς αναγνωρισμένων σχολείων της αλλοδαπής, καθώς και υπαλλήλους: - του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστη- μιακών Δασών (Ν.Π.Δ.Δ.), - του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), - της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των λοιπών δημοσίων βι- βλιοθηκών. 5. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Αξιωμα- τικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Τμήμα Β΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: - Αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυ- ροσβεστικού Σώματος, - Πολεμικές Συντάξεις και - Συντάξεις Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Αμά- χου Πληθυσμού. γ. Τμήμα Γ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Ανθυπα- σπιστές, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες των Ενόπλων Δυ- νάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστι- κού Σώματος. 6. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διενέργειας Μετα- βολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτι- κών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων είναι οι α- κόλουθες: α) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων. β) Χορήγηση τριμήνου σύνταξης. γ) Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού. δ) Χορήγηση ή διακοπή ΕΚΑΣ. ε) Χορήγηση ή διακοπή οικογενειακών επιδομάτων. στ) Εξυπηρέτηση δανείων. ζ) Χορήγηση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. η) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή πράξε- ων κανονισμού, μετά την συμπλήρωση της προβλεπόμε- νης ηλικίας συνταξιοδότησης. θ) Ενέργειες, λόγω αλλαγής της προσωπικής κατά- στασης, ενηλικίωσης ορφανών και λήξη της προβλεπό- μενης ημερομηνίας φοίτησης συνταξιούχων. ι) Αναστολή, περιορισμός, επαναχορήγηση και χωρι- σμός σύνταξης. ια) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων πο- σών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. ιβ) Έλεγχος ύψους εισοδήματος, όπου αυτό επηρεάζει το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης ή επιδομάτων. ιγ) Ενέργειες σε περίπτωση μεταβολής των ποσών σύ- νταξης ή των παρακολουθούντων τη σύνταξη επιδομά- των λόγω μεταβολών των μισθών ενέργειας ή άλλης α- ναπροσαρμογής, όταν δεν εκδίδεται συνταξιοδοτική πράξη. ιδ) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορι- κών Συστημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημά- των που ανακύπτουν στη Διεύθυνση και αφορούν μηχα- νογραφικές εφαρμογές των συντάξεων. ιε) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή σύντα- ξης οφειλόμενης στους κληρονόμους αποβιωσάντων συνταξιούχων που προκύπτουν κατά την άσκηση των αρ- μοδιοτήτων της Διεύθυνσης. ιστ) Επανέκδοση εντολής πληρωμής λόγω απώλειας ή καταστροφής. ιζ) Ενέργειες για την καταβολή Δώρου Χριστουγέν- νων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας στους συντα- ξιούχους. ιη) Ενέργειες για την επιστροφή σύνταξης προκειμέ- νου ο χρόνος υπηρεσίας να είναι συντάξιμος. ιθ) Απαντήσεις στη Βουλή,σε δημόσιες αρχές, σε φο- ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί ερωτήσεων, ανα- φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ- σεως, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. κ) Διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο των, μέσω της Διεύθυνσης, ασκουμένων ενώπιον των αρμοδίων κλιμα- κίων του ενστάσεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύ- θυνσης Διενέργειας Μεταβολών επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και διατύπωση απόψεων επί των ισχυρισμών των ενισταμένων. κα) Ενέργειες επί οικονομικών υποθέσεων δικαιωθέ- ντων στρατιωτικών συνταξιούχων. κβ) Έλεγχος καταβαλλομένων συντάξεων ως προς την ορθή εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων. κγ) Συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης του ελέγχου. κδ) Επεξεργασία στοιχείων ελέγχου. κε) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων πο- σών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. κστ) Άσκηση ένστασης κατά των πράξεων κανονισμού, καθώς και κατά των πράξεων κατά την εκτέλεση αυτών, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων στις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πλη- ρωμής Συντάξεων. κζ) Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα αποτελέσματα των ελέγχων η οποία υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων. κη) Λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών απαι- τήσεων και υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, αρμοδιό- τητας της Διεύθυνσης. 7. Η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματο- ληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τμή- ματα: α. Τμήμα Α΄ Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντά- ξεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βί- ου Μάθησης και Θρησκευμάτων. β. Τμήμα Β΄ Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών, καθώς και επί των συ- ντάξεων Λογοτεχνών-Καλλιτεχνών. γ. Τμήμα Γ΄ Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων. δ. Τμήμα Δ΄ Δειγματοληπτικών Ελέγχων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία κβ΄ μέχρι και κζ΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης αυτής. 8. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευα- στικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων είναι οι ακόλουθες: α) Μελέτη και εισήγηση προτάσεων τροποποίησης των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσί- ου ή των συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ.. β) Κατάρτιση ή επεξεργασία νομοσχεδίων συνταξιο- δοτικού περιεχομένου που αφορούν τις συντάξεις του Δημοσίου ή τις συντάξεις Ν.Π.Δ.Δ.. γ) Συγκέντρωση και ταξινόμηση της ισχύουσας συντα- ξιοδοτικής νομοθεσίας, ως και η διαρκής ή περιοδική κω- δικοποίηση αυτής. δ) Παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλισμένων του Δημοσίου, για κύρια σύνταξη. ε) Συγκέντρωση των πάσης φύσεως οικονομικών και στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρο- νται στις συντάξεις, ως και μεθοδική κατάταξη και επε- ξεργασία αυτών για την υποβοήθηση της χάραξης της πολιτικής που αναφέρονται γενικά στις συντάξεις. στ) Έκδοση σχετικού στατιστικού δελτίου. ζ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες Αρχές, σε φο- ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί Ερωτήσεων, Ανα- φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ- σεως, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. η) Παρακολούθηση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την ασφάλιση των εργασιακά μετακι- νουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συ- μπλήρωση και αποστολή των σχετικών εντύπων. θ) Διενέργεια των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2592/1998. ι) Παρακολούθηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας της αλλοδαπής και συγκέντρωση διεθνών στατιστικών στοιχείων του τομέα των συντάξεων. ια) Άσκηση ενδίκων μέσων κατά των πράξεων του αρ- μοδίου κλιμακίου, καθώς και των αποφάσεων των Τμη- μάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ιβ) Επιμέλεια της εκδίκασης ενστάσεων, κατά εκδιδο- μένων πράξεων από τις Διευθύνσεις Κανονισμού και Ε- ντολής Πληρωμής Συντάξεων. ιγ) Επιμέλεια της εκδίκασης προσφυγών κατά πράξε- ων κανονισμού συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Α- σφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανι- σμών, στους οποίους, σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται τέτοια αρμοδιότητα. ιδ) Κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους των αποφά- σεων, που εκδίδονται από την επιτροπή του άρθρου 1 του α.ν. 599/1968 (Α΄ 258). ιε) Επιμέλεια για την αναγνώριση της διάρκειας συντά- ξιμης υπηρεσίας, από την Επιτροπή του άρθρου 4 του α.ν. 599/1968, σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης τμή- ματος αυτής από επίσημα στοιχεία. ιστ) Επιμέλεια εκδίκασης των αιτήσεων αναθεώρησης κατά πράξεων της ανωτέρω Επιτροπής και κοινοποίηση των εκδιδομένων από αυτήν αποφάσεων. ιζ) Βοηθητικές εργασίες για τη λειτουργία των ανωτέ- ρω Επιτροπών, των άρθρων 1 και 4 του α.ν. 599/1968. 9. Η Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Ά- σκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων διαρθρώ- νεται στα πιο κάτω τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 9, υπό στοιχεία α΄ μέχρι και ζ΄ αρμοδιότητες. β. Τμήμα Β΄ Διεθνών Σχέσεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 9, υπό στοιχεία η΄ μέχρι και ι΄ αρμοδιότητες. γ. Τμήμα Γ΄ Άσκησης Ενδίκων Μέσων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 9, υπό στοιχεία ια΄ μέχρι και ιζ΄ αρμοδιότητες. 10. Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Διεκ- περαίωσης - Αρχείου και Πληροφόρησης Πολιτών είναι οι ακόλουθες: α) Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων στις Διευθύν- σεις Συντάξεων εγγράφων και συνταξιοδοτικών υποθέ- σεων. β) Διεκπεραίωση των Εγγράφων. γ) Καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχομένων εγγράφων. δ) Επιμέλεια εκτύπωσης και διανομής εγκυκλίων, κα- θώς και των κάθε φύσης εντύπων, των σχετικών με τις Διευθύνσεις Συντάξεων. ε) Χορήγηση αντιγράφων από έγγραφα των συνταξιο- δοτικών φακέλων. Άρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας περί ενδίκων μέσων 1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ- θρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντά- ξεων, των βοηθημάτων και των επιδομάτων που βαρύ- νουν το Δημόσιο και πληρώνονται από αυτό, με εξαίρε- ση τις προσωπικές συντάξεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κώδικα από τις Διευθύνσεις Συντά- ξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με πράξη που εκδίδεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυν- σης Συντάξεων. »

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ