290 Α' 1998

Νόμος 2672/1998

Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

28 Δεκεμβρίου 1998