9 Α' 2001

Νόμος 2880/2001

Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

30 Ιανουαρίου 2001