93 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4257/2014

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 52
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 93
14 Απριλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 52

1. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής του συνόλου των εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) που αναλογούν σε κάθε δικαιούχο δήμο, αφαιρουμένων των ποσών των οφειλών αυτών προς το Δημόσιο της παραγράφου 5 του άρθρου δεύτερου του ν. 4079/2012 (Α΄ 180) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδί− δεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ. Στα προς απόδοση ποσά περιλαμβάνονται και αυτά της παρ. 4α του άρθρου 281Α του ν. 3852/2010 όπως ισχύει. 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 281Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 της παρ. 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), αναδιατυ− πώνεται ως εξής: «β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ− δίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, δύναται μέρος των εσόδων των δήμων που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από την επιβολή του φόρου ζύθου [άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970 (Α΄ 219) και άρθρο 12 του ν. 1080/1980 (Α΄ 246)), του τέλους διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ (άρθρο 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001 (Α΄ 9)) και του 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 19 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62)), να αποδίδονται υπέρ της χρηματοδότησης του προ− γράμματος «ΑΚΣΙΑ». Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος του συνολικά αποδιδόμενου ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
` ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ