221 Α' 2002

Νόμος 3052/2002

Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις.

24 Σεπτεμβρίου 2002

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 221

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3052
Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') τροποποιού­ νται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:
Άρθρο 1Γενικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστί­ θενται δύο νέα εδάφια, ως εξής: "Για το χαρακτηρισμό αλλοδαπού προσώπου κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ως επιτηδευματία, αρκεί η ύπαρξη πραγματικής ­ φυσικής επαγγελματικής ε­ γκατάστασης στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό αυτής ως μόνιμης ή μη από άλλες διατά­ ξεις. Επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος λογίζεται και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δι­ καίωμα επί ακινήτου ή αναγείρει ακίνητο στην Ελλάδα. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της παραγράφου 3."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστί­ θενται τέσσερα νέα εδάφια ως εξής: "Ή επωνυμία της κοινοπραξίας απαρτίζεται από τα ονο­ ματεπώνυμα ή την επωνυμία όλων των μελών ή τουλάχι­ στον του ενός εξ αυτών και τη φράση "και Σία". Εξαιρετικά ως μέλη κοινοπραξίας μπορεί να υπεισέλ­ θουν οι κληρονόμοι αποβιώσαντος μέλους, εφόσον προ­ βλέπεται ρητά στο συμφωνητικό που κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. Σε κοινοπραξία μπορεί να συμμετέχει και άλλη κοινο­ πραξία, εφόσον προβλέπεται από διατάξεις της φορολο­ γίας εισοδήματος. Για όσες κοινοπραξίες προβλέπονται από άλλες διατά­ ξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής." 24 Σεπτεμβρίου 2002

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής: "Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενερ­ γούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ή παράγραφος 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "4. Δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στην έκ­ δοση στοιχείων, με εξαίρεση το δελτίο αποστολής, στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται από τον Κώδικα αυτόν, οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται α­ πό τα άρθρα 41 και 42 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), εφό­ σον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 τα όρια των 7.500 ευ­ ρώ και 3.000 ευρώ αναπροσαρμόζονται σε 9.000 ευρώ και 4.000 ευρώ αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 α­ ντικαθίσταται, ως εξής: "Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγα­ θών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώ­ λησης διαζευκτικά ή αθροιστικά."

Άρθρο 2Βιβλία επιτηδευματιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής: "3. Στη δεύτερη κατηγορία, με την επιφύλαξη των διατά­ ξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού: α) Ο επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσ­ διορίζονται με ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία πε­ ρί φορολογίας εισοδήματος, καθώς και ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975. β) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστηριότητές του τα βιβλία της κα­ τηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθά­ ριστων εσόδων του όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης. γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία πε­ τρελαίου. Όποιος διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έ­ σοδα του κλάδου αυτού όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου αυτού." "4. Στην πρώτη κατηγορία με την επιφύλαξη των διατά­ ξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού: α) ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, β) ο πωλητής οπωρο­ λαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές, γ) ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων, για την εμπορία βενζίνης. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που α­ ντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυ­ τού όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται η φράση "κέντρου διασκέδασης ή καταστήματος που υπό­ κειται σε αγορανομική κατάταξη" ως εξής: "καταστήματος ή άλλου χώρου στον οποίο προσφέρεται φαγητό ή ποτό με σερβίρισμα".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 αντικαθίστανται τα όρια τήρησης των βιβλίων ως εξής: Κατηγορίες βιβλίων Όρια ακαθάριστων εσόδων Πρώτη μέχρι και 100.000 ευρώ Δεύτερη μέχρι και 1.000.000 ευρώ Τρίτη άνω των 1.000.000 ευρώ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: "4. Τα ποσά των εξόδων μέχρι πενήντα (50) ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σ' αυτά μπορεί να καταχω­ ρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν με ένα πο­ σό ανά εκδότη στοιχείου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Ή παράγραφος 4 του άρθρου 5 έχει ανάλογη εφαρμο­ γή και επί των βιβλίων της δεύτερης κατηγορίας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 μετά το δεύτερο ε­ δάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής: "Επίσης τηρεί και μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχεί­ ων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά συντελεστή απόσβεσης."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ή παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "4. Ή παράγραφος 4 του άρθρου 5 και η παράγραφος 3 του άρθρου 6 έχει ανάλογη εφαρμογή και επί των βιβλίων τρίτης κατηγορίας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: "Άρθρο 8 Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής ­ κοστολογίου 1. Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λο­ γαριασμό χονδρικώς ή κατά κύριο λόγο χονδρικώς, εφό­ σον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ τηρεί βιβλίο α­ ποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία, κατά την εισαγω­ γή και εξαγωγή. 2. Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λο­ γαριασμό λιανικώς ή κατά κύριο λόγο λιανικώς, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, τηρεί βιβλίο α­ ποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. 3. Με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγρά­ φων και σύμφωνα με όσα ορίζονται από αυτές, βιβλίο α­ ποθήκης τηρεί και ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτων ή για δικό του λογαριασμό και για λο­ γαριασμό τρίτων. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθού­ νται ξεχωριστά τουλάχιστον κατ' είδος και ποσότητα. 4. Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά μετά από προη­ γούμενη επεξεργασία, εφόσον κατά τις δύο προηγούμε­ νες διαχειριστικές περιόδους το σύνολο των ετήσιων ακα­ θάριστων εσόδων του υπερέβησαν το ποσό των τριών ε­ κατομμυρίων (3.000.000) ευρώ τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, ε­ τοίμων προϊόντων και υποπροϊόντων, στο οποίο καταχω­ ρούνται, για κάθε αγαθό, οι αγορές και πωλήσεις κατ' εί­ δος, ποσότητα και αξία και η εντός και εκτός της επιχείρη­ σης ποσοτική διακίνηση κατ' είδος και ποσότητα. Η αξία κτήσης των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας που διατέθηκαν για την επε­ ξεργασία, καθώς και το κόστος των έτοιμων προϊόντων και υποπροϊόντων που παράχθηκαν, αναγράφεται στο βιβλίο αποθήκης τουλάχιστον μία φορά το έτος, κατά τη σύντα­ ξη του ισολογισμού, και για τους τηρούντες αναλυτική λο­ γιστική (ομάδα 9) του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου στο χρόνο προσδιορισμού του βραχύχρονου αποτελέσματος. Βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το 3% του συνολικού κό­ στους των προϊόντων, με βάση τα στοιχεία της προηγού­ μενης χρήσης, μπορεί να παρακολουθούνται στο βιβλίο α­ ποθήκης συνολικά μόνο κατ' αξία σε αντίστοιχο λογαρια­ σμό. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού, παρακολουθούνται συνολικά κατ' αξία, μέχρι εξάντλησης του ανωτέρω ποσοστού, οι βοηθητικές ύλες και είδη συ­ σκευασίας που έχουν, κατά σειρά, τη μικρότερη κατ' είδος συμμετοχή στο κόστος παραγωγής των προϊόντων. Για τους τηρούντες αναλυτική λογιστική (ομάδα 9) η ε­ ξαγωγή και η κατανομή της αξίας του κόστους των βοη­ θητικών υλών και υλικών συσκευασίας του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζεται με βάση κατάλληλα κριτήρια στο χρόνο προσδιορισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων, με προσαρμογή στην πραγματικότητα στο τέλος της χρήσης με την απογραφή. 5. Βιβλίο αποθήκης, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την προηγούμενη παράγραφο 4, τηρεί επίσης ο επιτηδευμα­ τίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων ή για δικό του λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υπερέβει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ. Οι πρώτες ύλες και τα έτοιμα προϊόντα των τρίτων παρακο­ λουθούνται ξεχωριστά κατ' είδος και ποσότητα. 6. Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά εκτός της χώρας ή ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας τηρεί βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με όσα ορίζονται αντίστοιχα στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τα α­ καθάριστά του έσοδα ανά κλάδο, κατά τις δύο κατά προη­ γούμενες διαχειριστικές περιόδους από τη δραστηριότη­ τα αυτή, υπερέβησαν το 80% του συνόλου των ετήσιων α­ καθάριστων εσόδων του και τα ετήσια αυτά έσοδα υπερέ­ βησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χι­ λιάδων (5.500.000) ευρώ. 7. Προκειμένου για επιτηδευματία, που έχει παράλληλα με τον κλάδο εμπορίου και ξεχωριστό κλάδο επεξεργα­ σίας, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης κρίνε­ ται αυτοτελώς για κάθε κλάδο, με εξαίρεση τους υπόχρε­ ους στην τήρηση αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 1123/1980, με εξα­ γωγή βραχύχρονου αποτελέσματος, οι οποίοι εάν υπο­ χρεούνται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης για τον έναν κλάδο τηρούν βιβλίο αποθήκης και για τον άλλο κλάδο. 8. Ο επιτηδευματίας που είναι υπόχρεος σε τήρηση βι­ βλίου αποθήκης παύει να τηρεί αυτό από την επόμενη δια­ χειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνεχή χρήση δεν υπερέβη το εκάστοτε ισχύον όριο. Ειδικά κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εφαρ­ μόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Υπο­ χρέωση τήρησής του δημιουργείται εκ νέου από την επό­ μενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνε­ χή χρήση υπερβεί το εκάστοτε ισχύον όριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο βιβλίο αποθήκης που τηρείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 6, αναγράφεται και η χρονολογία εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωση με μνεία του οικείου δικαιολογητικού εγγραφής. Ή ενημέρω­ ση της εξαγωγής μπορεί να γίνεται με μία συγκεντρωτική εγγραφή σε ημερήσια βάση ανά είδος και σειρά στοιχείων που εκδίδονται, με την προϋπόθεση, όταν ζητηθεί από τον έλεγχο, να είναι δυνατή η εκτύπωση ή η σύνταξη κατάστα­ σης με την αναλυτική κίνηση ανά παραστατικό όλων ή με­ ρικών ειδών. Ο επιτηδευματίας που υποχρεούται στην τήρηση ανα­ λυτικής λογιστικής (ομάδα 9) κατά την τήρηση του βιβλίου αποθήκης εφαρμόζει παράλληλα και τα οριζόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 1123/1980. Σε ιδιαίτερες μερίδες του βιβλίου αποθήκης της έδρας παρακολουθούνται: α) η κίνηση κάθε υποκαταστήματος με εξαρτημένη λογι­ στική κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, β) η κίνηση κάθε αποθηκευτικού χώρου κατ' εί­ δος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, γ) τα α­ γαθά που βρίσκονται σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό, ανά τρίτο, είδος και ποσότητα. Όταν στο υποκατάστημα τηρείται βιβλίο αποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία ή στον αποθηκευτικό χώρο κατ' είδος και ποσότητα, η μερίδα του υποκαταστήματος ή του αποθηκευτικού χώρου που τηρείται στην έδρα μπορεί να ενημερώνεται με τη συνολική μηνιαία κίνηση του υποκα­ ταστήματος ή του αποθηκευτικού χώρου εντός του επό­ μενου μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Δεν υποχρεούται: Α) Στην τήρηση βιβλίου αποθήκης: α) ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου, β) ο εκμεταλλευτής πρατηρίου χονδρικής πώλησης κα­ πνοβιομηχανικών προϊόντων, γ) ο πωλητής βενζίνης και πετρελαίου για λογαριασμό τρίτου, δ) ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγραερίου αυτοκινήτων, ε) ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγρών καυσίμων και λι­ παντικών αυτοκινήτων, στ) ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου, ε­ φόσον διαθέτει τα αγαθά του λιανικώς ή κυρίως λιανικώς, ζ) ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου ή ξενώνα ή κάμπινγκ, η) ο πωλητής οπωρολαχανικών, θ) ο πωλητής νωπών αγροτικών προϊόντων, πλην οπω­ ρολαχανικών, εκτός της χώρας κατά ποσοστό τουλάχι­ στον ογδόντα τοις εκατό (80%) των συνολικών ακαθάρι­ στων εσόδων του, ι) ο παραγωγός κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ται­ νιών, ια) ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, ιβ) ο εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου, ιγ) ο πωλητής τηλεκαρτών και καρτών κινητής τηλεφω­ νίας. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, προκειμένου για επιτηδευματία που έχει παράλληλα και άλλο κλάδο, για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης ο κλάδος αυτός κρίνεται αυτοτελώς. Β) Στην τήρηση τεχνικών προδιαγραφών: α) ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου, β) ο εκμεταλλευτής λατομείου, μεταλλείου, ορυχείου για τα πρωτογενή υλικά που εξορύσσονται, γ) ο παραγωγός αγροτικών προϊόντων πρωτογενούς πα­ ραγωγής, δ) οι επιχειρήσεις παραγωγής ­ πώλησης λογισμικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου εξάγε­ ται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα τηρείται ίδιο βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Στο υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό α­ ποτέλεσμα και το οποίο βρίσκεται σε άλλο νομό ή νησί α­ πό την έδρα ή σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέ­ τρων από αυτή τηρείται βιβλίο αποθήκης κατ' είδος και πο­ σότητα με δυνατότητα τήρησής του και κατ' αξία. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν α­ νάλογα και για τους αποθηκευτικούς χώρους. Αν το υποκατάστημα ή ο αποθηκευτικός χώρος βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότε­ ρη των 50 χιλιομέτρων από αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης στις εγκαταστάσεις αυτές. Όταν στην έδρα δεν ενεργείται αποθήκευση ή διακίνηση αγαθών ή δεν ενεργούνται αγορές ή πωλήσεις και υπάρ­ χει ένα υποκατάστημα, το βιβλίο αποθήκης μπορεί να τη­ ρείται μόνο στο υποκατάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Αντί του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγρά­ φων μπορεί να τηρείται: Α) Στην έδρα ή στο υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστι­ κή, μερίδα "Κεντρικής Αποθήκης" για όλες τις εγκαταστά­ σεις στην οποία καταχωρούνται για κάθε αγαθό: α) κατά ποσότητα και αξία οι αγορές και οι πωλήσεις που διενερ­ γούνται, β) η ποσότητα των πρώτων υλών, βοηθητικών υ­ λών και υλικών συσκευασίας που διατέθηκαν για επεξερ­ γασία και γ) η ποσότητα των ετοίμων προϊόντων και υπο­ προϊόντων που παράχθηκαν. Ή αξία κτήσης των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας που διατέθηκαν στην παραγωγή, καθώς και το κόστος των ετοίμων προϊόντων που παράχθηκαν τίθεται στο τέλος της χρήσης με την κοστολόγηση. Β) Στην έδρα και σε κάθε υποκατάστημα ή αποθηκευτι­ κό χώρο βιβλίο αποθήκης σε ιδιαίτερες μερίδες κατ' είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Όταν το υ­ ποκατάστημα ή ο αποθηκευτικός χώρος βρίσκονται στον ίδιο νομό με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χι­ λιομέτρων, όχι όμως σε άλλο νησί, η κίνηση αυτών κατ' εί­ δος και ποσότητα μπορεί να παρακολουθείται σε ιδιαίτε­ ρες μερίδες του βιβλίου αποθήκης της έδρας. Γ) Στην έδρα μια μερίδα ανά τρίτο, κατ' είδος και ποσό­ τητα, για τα αγαθά που βρίσκονται σε τρίτους για οποιον­ δήποτε σκοπό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Ο επιτηδευματίας που είναι υπόχρεος στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρα­ γράφους 4 και 5, τηρεί για τα ίδια προϊόντα στην έδρα του ή στο υποκατάστημα που εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα: Α) Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών με ιδιαίτερη μερίδα κατ' είδος στην οποία αναγράφονται: α) πριν από την έναρξη της παραγωγής οι τεχνικές προ­ διαγραφές του προϊόντος. Οι τεχνικές προδιαγραφές πε­ ριλαμβάνουν, πλην των άλλων τεχνικών δεδομένων, την για κάθε μονάδα παραγόμενου έτοιμου προϊόντος απαι­ τούμενη ποσότητα πρώτων υλών, καθώς και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας όταν γι' αυτά τηρείται βιβλίο αποθήκης, καθώς και την προϋπολογιζόμενη φύρα παρα­ γωγής, β) μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού και για τους τηρούντες αναλυτική λογιστική στο χρόνο προσδιορι­ σμού του βραχύχρονου αποτελέσματος, οι κανόνες του καταμερισμού του εργοστασιακού κόστους οι οποίοι ακο­ λουθούνται πάγια. Β) Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου με ιδιαίτερη μερίδα κατ' είδος στο οποίο: α) Συγκεντρώνονται το βραδύτερο εντός της προθε­ σμίας σύνταξης του ισολογισμού, οι εντός της διαχειρι­ στικής περιόδου που έληξε ποσότητες πρώτων υλών, που αναλώθηκαν για την παραγωγή έτοιμου προϊόντος, οι βοη­ θητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας, όταν γι' αυτά τη­ ρείται βιβλίο αποθήκης, σε μερίδες κατ' είδος, καθώς και οι ποσότητες έτοιμου προϊόντος που παρήχθησαν μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο. β) Προσδιορίζεται για το έτοιμο προϊόν, το βραδύτερο ε­ ντός της προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού το εργο­ στασιακό κόστος με βάση τους καταχωρημένους στο βι­ βλίο τεχνικών προδιαγραφών κανόνες. Το βιβλίο παραγωγής ­ κοστολογίου δεν τηρείται όταν υ­ ποχρεωτικά ή προαιρετικά τηρούνται οι λογαριασμοί της ομάδας 9, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 1123/1980." 9. Ή παράγραφος 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της ε­ πιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευμα­ τία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε ε­ κτέλεση σχετικών συμβάσεων. Δεν θεωρείται ότι στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία ενεργείται συναλλακτική δραστηριό­ τητα όταν πραγματοποιούνται μόνο απλές παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών ή όταν ενεργούνται εργασίες διοικη­ τικές, προβολής αγαθών ή άλλες συναφείς εργασίες και οι δοσοληψίες στις εγκαταστάσεις αυτές περιορίζονται μό­ νο στη διενέργεια των εξόδων λειτουργίας τους. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στα προηγούμενα ε­ δάφια, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι δεν θεωρούνται υ­ ποκαταστήματα." 10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: "Το υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα τηρεί ίδια βιβλία τρίτης κατηγορίας και εξάγει τελικό αποτέλεσμα το οποίο ενσω­ ματώνεται με λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας." 11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο και στο τέλος της παραγράφου προστί­ θεται νέο εδάφιο ως εξής: "Επίσης βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τις διατά­ ξεις του προηγούμενου εδαφίου τηρείται και από τους ε­ πισκευαστές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, επί­ πλων, μηχανών και μηχανημάτων, όταν παραλαμβάνουν στην επαγγελματική τους εγκατάσταση αγαθά για επι­ σκευή που δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης, που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν." "Δελτίο ποσοτικής παραλαβής κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο τηρείται από τον επιτηδευματία και τα πρό­ σωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 για την αγορά α­ γροτικών προϊόντων, από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, εφόσον τα αγαθά δεν συνοδεύονται α­ πό δελτίο αποστολής." 12. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 η υποπερίπτωση γα' καταργείται, οι υποπεριπτώσεις γβ' και γγ' αναριθμούνται σε γα' και γβ' αντίστοιχα. Ή υποπερίπτω­ ση γβ', που αναριθμείται σε γα', αντικαθίσταται ως εξής: "γα) Βιβλίο ασθενών, με ιδιαίτερη μερίδα για κάθε ασθε­ νή, στην οποία καταχωρεί τη χρονολογία εισόδου του α­ σθενή, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού, καθώς και τη χρονολογία εξόδου του, την κατηγορία της θέσης νοσηλείας του, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το είδος και την ποσότητα των φαρμάκων και λοιπών υλικών, εκτός των αναλωσίμων, που χορηγούνται και τον αύξοντα αριθμό της απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας θέσης καταχωρεί τη χρονολογία αυτής και την κατηγορία της νέας θέσης." 13. Στις υποπεριπτώσεις γβ' και ηβ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 απαλείφεται η λέξη "διπλότυπο".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ή περίπτωση ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής: "Ο επιτηδευματίας που παρέχει υπηρεσίες, με εξαίρεση αυτές της παραγράφου 16 του άρθρου 12 έναντι συνδρο­ μής, τηρεί βιβλίο συνδρομητών στο οποίο καταχωρεί το ο­ νοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του συν­ δρομητή, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της συνδρο­ μής, καθώς και την αξία αυτής. Σε περίπτωση τήρησης άλλων πρόσθετων βιβλίων από τα οποία προκύπτουν τα προαναφερόμενα, παρέλκει η τήρηση του πρόσθετου βι­ βλίου αυτού."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ι' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής: "ι) Ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, μοτοπο­ δηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων, για λογαρια­ σμό του ή για λογαριασμό τρίτου, ως και ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτο­ κινήτων, μοτοσυκλεττών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων, τηρεί βιβλίο εισερ­ χομένων στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονο­ λογία εισόδου και εξόδου, το ονοματεπώνυμο ή την επω­ νυμία και τη διεύθυνση του κατόχου, καθώς και τον αριθ­ μό κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Ή περίπτωση ια' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής: "ια) Οι ιατροί και οι οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδο­ ΦΕΚ 4363 ντιατρικές υπηρεσίες τηρούν βιβλίο επίσκεψης ασθενών στο οποίο καταχωρείται χωριστά για κάθε ασθενή το ονο­ ματεπώνυμο αυτού, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύ­ θυνσή του."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Ή περίπτωση ιδ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής: "ιδ) Ο φυσιοθεραπευτής και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα για τους πελάτες που τους επισκέπτονται στην επαγγελματική τους εγκατάσταση τηρούν βιβλίο πε­ λατών, στο οποίο καταχωρούν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που του παρέχουν, τη χρονολογία της επίσκεψης και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών τον αριθμό αυτής. Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρούν το ονοματε­ πώνυμο, τη διεύθυνση του πελάτη, το συμφω­νούμενο πο­ σό, τη χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υ­ πηρεσίας. Ειδικά ο φυσιοθεραπευτής, καθώς και τα πρόσωπα της περίπτωσης ια' που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο και με λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λπ.) και δεν λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους πελά­ τες ασφαλισμένους των ταμείων αυτών, μπορεί να μην κα­ ταχωρεί τα στοιχεία του πελάτη αυτού στο βιβλίο επίσκε­ ψης πελατών."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. προ­ στίθενται νέες περιπτώσεις ιη' και ιθ' ως εξής: "ιη) Ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση ενοικία­ σης αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων, τη­ ρεί βιβλίο κίνησης οχημάτων, σε μερίδες ανά όχημα, στο ο­ ποίο καταχωρεί την κίνηση του κάθε οχήματος εκτός εγκα­ τάστασης ανεξάρτητα από το σκοπό και ειδικότερα, την ώρα και την ημερομηνία αναχώρησης, την αιτιολογία, το ο­ νοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του μι­ σθωτή ή άλλου προσώπου, το συμφωνηθέν μίσθωμα, την ώρα και την ημερομηνία καθώς και τον τόπο επιστροφής. ιθ) Ο μεσίτης αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο ε­ ντολών στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την ε­ πωνυμία και τη διεύθυνση του εντολέα, τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που α­ φορά η εντολή, καθώς και τη συμφωνούμενη αμοιβή. Επί­ σης με την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η χρονολογία, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύ­ θυνση του αντισυμβαλλόμενου."

Άρθρο 3Στοιχεία επιτηδευματιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ή παράγραφος 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδί­ δουν δελτία αποστολής σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε επιτηδευματία λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους. Τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εκδίδουν δελτία αποστολής, εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, άν­ θη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για ε­ πεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμο­ ποιούμενο μεταφορικό μέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προϊ­ όντα εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγρά­ φου 5 του άρθρου 11 η φράση "εκτός του Αριθμού Φορο­ λογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του παραλήπτη" απαλείφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ή παράγραφος 6 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "6. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού όταν αγοράζουν αγρο­ τικά προϊόντα από πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρ­ θρου 2 εκδίδουν τιμολόγιο. Για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου του προηγούμε­ νου εδαφίου ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα, για την πώ­ ληση αγαθών, στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15, για δε τις επαναλαμβανόμενες αγορές τα οριζόμενα στην παράγραφο 2."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ή παράγραφος 9 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, τα στοι­ χεία της συναλλαγής, καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι α­ ριθμοί των δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγα­ θών που αφορά το τιμολόγιο."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 12, μετά τη λέξη "διεύθυνση" τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: "καθώς και ο Α.Φ.Μ.".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 12 προ­ στίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έ­ ναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή α­ φορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρε­ σιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής πε­ ριόδου των συμβαλλομένων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 καταργούνται και στο τέλος της παραγράφου αυτής, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Σε περίπτωση έκπτωσης μετά την έκδοση της απόδει­ ξης λιανικής πώλησης, που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 περίπτωση θ' του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω δια­ κανονισμού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωμα, εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, στην οποία α­ ναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πε­ λάτη, το είδος και η ποσότητα, καθώς και ο αύξων αριθμός της σχετικής απόδειξης λιανικής πώλησης."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ή παράγραφος 3 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "3. Ή απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρ­ ξη της αποστολής του αγαθού. Κατ' εξαίρεση όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπο­ ρεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημέρα του ε­ πόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέ­ ρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειρι­ στικής περιόδου. Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο α­ πό την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας η απόδειξη εκδίδε­ ται στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των παρα­ γράφων 14 και 15 του άρθρου 12 για το τιμολόγιο, με ε­ ξαίρεση την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των ασκού­ ντων ελευθέριο επάγγελμα, η οποία εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, καθώς και τα εισιτήρια θε­ αμάτων ή μεταφοράς προσώπων, τα οποία εκδίδονται το αργότερο κατά το χρόνο της έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς. Επί εκτελέσεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκα­ τάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, η απόδειξη εκδίδεται κα­ τά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και πά­ ντως πριν από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. Στην απόδειξη αυτή αναγράφε­ ται και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη και το είδος του έργου ή της εγκατάστασης."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13α καταργείται.

Άρθρο 4Ενημέρωση, θεώρηση, διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων - Διασταύρωση στοιχείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και στο τέλος της ίδιας παραγράφου νέα περίπτωση ε' ως εξής: "Ειδικά, για τις εγγραφές της τελευταίας περιόδου της χρήσης, το ημερολόγιο μπορεί να ενημερώνεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστι­ κής περιόδου." "ε) Του μητρώου παγίων περιουσιακών στοιχείων μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής: "Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία α­ γοράς αγαθών που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί, καταχω­ ρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλί­ ου αγορών και του βιβλίου εσόδων ­ εξόδων ή σε μεταβατι­ κούς λογαριασμούς των βιβλίων τρίτης κατηγορίας, οι οποίοι τακτοποιούνται με την παραλαβή των αγαθών."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 17 προστίθεται τελευ­ ταίο εδάφιο ως εξής: "Επί νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/ 1994 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η καταγραφή των α­ ποθεμάτων γίνεται μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ή περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 συ­ μπληρώνεται στο τέλος ως εξής: "καθώς και για τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές ε­ πιχειρήσεις."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι περιπτώσεις β', δ', ε', ι', ιδ' της παραγράφου 10 του άρθρου 17 αντικαθίστανται και προστίθεται νέα περίπτω­ ση κα' ως εξής: "β) του βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας), με την είσοδο του πελάτη με αναγραφή και της πιθανής ημερομηνίας α­ ναχώρησής του," "δ) του βιβλίου συνδρομητών με την εγγραφή και όχι πέ­ ραν από την έναρξη της παροχής υπηρεσίας," "ε) του βιβλίου ασθενών με την είσοδο και έξοδο του α­ σθενή και εντός της επομένης με τα λοιπά δεδομένα," "ι) του βιβλίου επίσκεψης ασθενών των γιατρών και οδο­ ντιάτρων με την είσοδο του ασθενή στο χώρο της εξέτα­ σης," "ιδ) του βιβλίου κίνησης οχημάτων με την αναχώρηση και επιστροφή κάθε οχήματος, για οποιονδήποτε σκοπό," "κα) του βιβλίου ή δελτίου εντολών με τη λήψη της εντο­ λής."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 18 η λέξη "έγκριση" όπου αναφέρεται, αντι­ καθίσταται με τη λέξη "γνωστοποίηση".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ή παράγραφος 1 Α του άρθρου 19 αντικαθίσταται, ως εξής: "Α. Από τα βιβλία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν: α) το βιβλίο αγορών, επί χειρόγραφης τήρησης, και τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου αγορών, επί μηχανογρα­ φικής τήρησης, β) το βιβλίο εσόδων ­ εξόδων, επί χειρόγραφης τήρησης, και τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων ­ εξόδων, ε­ πί μηχανογραφικής τήρησης, γ) τα ημερολόγια, στα οποία καταχωρεί πρωτογενώς τις οικονομικές του πράξεις, το γενικό καθολικό και το ημε­ ρήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, όταν τα βιβλία της έ­ δρας τηρούνται χειρόγραφα, δ) το ισοζύγιο γενικού ­ αναλυτικών καθολικών, όταν τα βιβλία της έδρας τηρούνται μηχανογραφικά, ε) το βιβλίο αποθήκης επί χειρόγραφης τήρησής του, και τους οπτικούς δίσκους (CD ­ RΟM) στους οποίους αποθη­ κεύονται τα δεδομένα του βιβλίου αυτού, επί μηχανογρα­ φικής τήρησής του, στ) το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών, ζ) τα πρόσθετα βιβλία ή δελτία που ορίζονται από τις δια­ τάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, η) το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις της ποσοτι­ κής καταχώρισης των αποθεμάτων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ή υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης Β' της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 19 καταργείται και η υποπερίπτωση στ' αναριθμείται σε ε'.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ή παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται, ως ε­ ξής: "1. Μέχρι την τριακοστή (30ή) Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστά­ σεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και δια­ σταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προη­ γούμενου ημερολογιακού έτους ως εξής: α. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυ­ πηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις α­ γαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπρα­ ξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων. β. Ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου μεριδολογίου γιατρών για τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο αυτό. γ. Ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης για τους επιτηδευματίες αποθέτες, που περιέχει το βιβλίο αυτό. δ. Ο υπόχρεος σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου για τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες. Εξαιρετικά στις καταστάσεις της περίπτωσης α', δεν συ­ μπεριλαμβάνονται συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκά­ στου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ή παράγραφος 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: "3. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 περιέχουν το ο­ νοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υ­ πόχρεου, το επάγγελμα και την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και τον Α.Φ.Μ. αυτού εντύπως ή με σφραγίδα, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το έτος που αφορούν. Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται ανά περίπτωση της παραγράφου 1 τα εξής: α. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης α', το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύ­ θυνση και ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), κατά αλφαβητική σειρά ε­ πωνύμου ή επωνυμίας, ο συνολικός αριθμός των τιμολο­ γίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η καθαρή αξία του εσόδου ή της δαπάνης. β. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης β', για κάθε γιατρό, το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σει­ ρά, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. φορολογίας του και α­ νά γιατρό το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε ασθε­ νή, καθώς και την ημερομηνία παροχής της περίθαλψης. γ. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης γ', το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία των επιτηδευματιών αποθε­ τών, με αλφαβητική σειρά, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. φορολογίας και το ποσό της αμοιβής. δ. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης δ', το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία των αντισυμβαλλομέ­ νων, κατά αλφαβητική σειρά, και το συνολικό πλήθος των εκδοθέντων δελτίων κίνησης για κάθε αντισυμβαλλόμενο. Αντί καταστάσεων, οι υπόχρεοι που τηρούν τα βιβλία τους μηχανογραφικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδο­ σης των στοιχείων και τήρησης των λοιπών βιβλίων, υπο­ βάλλουν τα δεδομένα που απαιτούνται από τις εκάστοτε ι­ σχύουσες διατάξεις με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθή­ κευσης ή ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: "7. Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει μέχρι την τελευταία ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η διαχειρι­ στική περίοδος που αφορά."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αντικαθίστανται και προστίθεται μετά απ' αυτά νέο εδάφιο ως εξής: "Με γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της δη­ μόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να τηρούνται αυτά σε διαφορετικό τόπο, όταν ο τόπος αυτός βρίσκεται μέσα στη χωρική αρμοδιότητα της αρμόδιας δημόσιας οικονομι­ κής υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που εδρεύει στην ίδια πόλη με εξαίρεση στην περίπτωση αυτή τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες των Νομών Αττικής και Θεσσαλονί­ κης με γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δη­ μόσιας οικονομικής υπηρεσίας, τα βιβλία και στοιχεία μπο­ ρεί να τηρούνται σε άλλη εγκατάστασή τους εντός του ίδι­ ου νομού. Για την τήρηση αυτών σε τόπο διάφορο από τον ανωτέρω οριζόμενο απαιτείται έγκριση του αρμόδιου προϊ­ σταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: "Τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρο­ μαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βι­ βλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κα­ θώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται έξι (6) χρόνια από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν."

Άρθρο 5Μηχανογραφική τήρηση βιβλίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24 αντικαθί­ στανται ως εξής: "1. Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγο­ ρίας: α) Ενημερώνει τα ημερολόγιά του στις προθεσμίες που ορίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 17. Ή εκτύ­ πωση αυτών γίνεται στο τέλος του επόμενου μήνα που α­ φορούν οι οικονομικές πράξεις και του ημερολογίου εγ­ γραφών ισολογισμού στο χρόνο κλεισίματος του ισολο­ γισμού, με δυνατότητα αποθήκευσης αυτών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα. β) Εκτυπώνει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών "Γενικού ­ Αναλυτικών Καθολικών" στο οποίο εμφανίζονται τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, καθώς και των υπολοίπων αυτών μέχρι το τέλος του προηγούμε­ νου μήνα, τα σύνολα των κινήσεων του μήνα, τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, κα­ θώς και τα υπόλοιπά τους, χρεωστικά και πιστωτικά, μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν. γ) Εκτυπώνει τα αναλυτικά καθολικά και το γενικό καθο­ λικό στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στην προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού με δυνατότητα μη εκτύπωσής τους, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλίο αποθήκης ενημε­ ρώνει αυτό στην προθεσμία που ορίζεται από την παρά­ γραφο 2 του άρθρου 17 και αποθηκεύει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πρά­ ξεις τα δεδομένα αυτού με επιπλέον αναγραφή για κάθε μήνα του αριθμού των μερίδων των κινηθέντων ειδών σε ο­ πτικό δίσκο (CD ­ RΟM τεχνολογίας WΟRM) ο οποίος ση­ μαίνεται (θεωρείται) και προστατεύεται από επιπλέον προ­ σπάθειες εγγραφής, ώστε να διασφαλίζονται οι πληροφο­ ρίες που περιέχονται σ' αυτόν. Σε κάθε οπτικό δίσκο αποθηκεύονται τα δεδομένα ενός μόνο μήνα και επί μη ε­ πιτυχημένης εγγραφής του CD το κατεστραμμένο CD αρ­ χειοθετείται και γίνεται νέα εγγραφή σε άλλο θεωρημένο CD. Αντί της αποθήκευσης των δεδομένων του βιβλίου απο­ θήκης ο επιτηδευματίας μπορεί να αποθηκεύει για μεν τα είδη που κινήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα, κατ' είδος, ποσότητα και αξία τα προοδευτικά αθροίσματα μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα, τα σύνολα των κινήσεων του μήνα κατά ποσότητα και αξία και τα ποσοτικά υπόλοι­ πα, με επιπλέον αναγραφή για κάθε μήνα του αριθμού των μερίδων των κινηθέντων ειδών που περιλαμβάνονται, για δε τα είδη που δεν κινήθηκαν το προοδευτικό συνολικό πο­ σό αξιών χρέωσης και πίστωσης όλων των ειδών μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα. Στην περίπτωση αυτή το βιβλίο αποθήκης εκτυπώνεται στο τέλος της διαχειριστι­ κής περιόδου και μέσα στην προθεσμία σύνταξης του ισο­ λογισμού με δυνατότητα μη εκτύπωσής του εφόσον τα δε­ δομένα του φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα απο­ θήκευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτε­ ρης κατηγορίας ενημερώνει τα βιβλία της έδρας ή του υ­ ποκαταστήματός του μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Κώδι­ κα αυτού. Στο τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις, εκτυπώνει: α) το βιβλίο αγορών ή εσόδων ­ εξόδων με δυνατότητα αποθήκευσης αυτών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, β) μηνιαία κατάσταση στην οποία εμφανίζονται μόνο τα μηνιαία αθροίσματα των αντίστοιχων στηλών του τηρού­ μενου βιβλίου αγορών και εσόδων ­ εξόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας για τις οικο­ νομικές πράξεις του υποκαταστήματός του: α) Εκτυπώνει το ημερήσιο φύλλο συναλλαγών και απο­ στέλλει αυτό στην έδρα για την ενημέρωση των βιβλίων ε­ ντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα. β) Ενημερώνει το ημερολόγιο ταμειακών και συμψηφι­ στικών πράξεων μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού και εκτυπώνει αυτό ή το φύλλο ανάλυσης και ελέγχου εντός του πρώτου δεκαπεν­ θημέρου του επόμενου μήνα. Τα βιβλία των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν να μην εκτυπώνονται και τα δεδομένα τους να αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης. γ) Ενημερώνει το βιβλίο αποθήκης και αποθηκεύει τα δε­ δομένα του κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της πα­ ραγράφου 2 του άρθρου αυτού." 2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρ­ θρου 24 αντικαθίστανται ως εξής: "Τα τυπωμένα βιβλία ή τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα απο­ στέλλονται μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη του μήνα της εκτύπωσης στην επαγγελματική εγκατάσταση την οποία αφορούν, όπου και φυλάσσονται. Τα θεωρημένα και μη χρησιμοποιημένα βιβλία ή οι θεω­ ρημένοι οπτικοί δίσκοι (CD ­ RΟM) μπορεί να φυλάσσονται στο χώρο της κεντρικής μονάδας του Ή/Υ μέχρι τη χρησι­ μοποίησή τους." 3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 24 προστίθεται εδά­ φιο ως εξής: "Με την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου μπο­ ρεί να εκτυπώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα και το βιβλίο κίνησης οχημάτων." 4. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 24 προστίθενται τρία εδάφια ως εξής: "Τα αποθηκευμένα δεδομένα σε ηλεκτρομαγνητικά μέ­ σα κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 εκτυ­ πώνονται εντός τριών (3) ημερών, όταν ζητηθεί από το φο­ ρολογικό έλεγχο. Ή ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρα­ τείνεται μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον η εκτύπωση των αποθηκευμένων δεδομένων είναι εξαιρετικά δυσχε­ ρής στην προβλεπόμενη προθεσμία. Ή μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών μέσων ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιούται με μη τήρηση των βι­ βλίων που εμπεριέχονται σ' αυτά."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ή παράγραφος 3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "3. Εφόσον από το υποκατάστημα του επιτηδευματία με­ ταβιβάζονται οι λογιστικές εγγραφές ή καταχωρήσεις με απευθείας σύνδεση στην έδρα, μπορεί μετά από προη­ γούμενη γνωστοποίηση στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έ­ δρας, να μην τηρεί βιβλία στην εγκατάσταση αυτή, με ε­ ξαίρεση τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 και την κατά­ σταση απογραφής υποκαταστήματος. Στην περίπτωση αυτήν οι αγορές, τα έσοδα και το ταμείο του κάθε υποκα­ ταστήματος παρακολουθούνται χωριστά στον Ή/Υ, και τα δεδομένα του βιβλίου αποθήκης ή το βιβλίο αποθήκης των υποκαταστημάτων που βρίσκονται πάνω από 50 χλμ. ή σε άλλο νομό ή νησί από την έδρα, μπορεί να καταγράφονται μόνο στον οπτικό δίσκο που τηρείται στην έδρα με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή από το υποκατάστημα άμε­ σα η ανάγνωση και η εκτύπωση του περιεχομένου του ο­ πτικού δίσκου μέχρι και το μήνα που είναι εγγεγραμμέ­ νος."

Άρθρο 6Διαδικασίες προσδιορισμού οικονομικών αποτελεσμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 26 α­ ντικαθίσταται και προστίθεται νέο εδάφιο (τέταρτο) ως ε­ ξής: "Κατ' εξαίρεση για την αλλαγή για πρώτη φορά του χρό­ νου λήξης της διαχειριστικής περιόδου δεν απαιτείται έ­ γκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., αλλά η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης η οποία υποβάλλεται στις ανω­ τέρω οριζόμενες προθεσμίες. Ή αίτηση ή η γνωστοποίηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ότι δεν έχει υπο­ βληθεί."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 προστίθεται εδά­ φιο ως εξής: "Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που έ­ χουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο, το πέμπτο και το έβδομο εδάφιο της παρα­ γράφου 3 του άρθρου 27 αντικαθίστανται ως εξής: "Ή ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και η κατα­ γραφή τους στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με εξαίρεση τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο τα οποία μπορεί να καταχωρούνται ενιαία για όλους τους εν λόγω αποθηκευτικούς χώρους." "Προκειμένου περί υποκαταστήματος που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικού χώρου, η ποσο­ τική καταμέτρηση των αποθεμάτων καταγράφεται σε δι­ πλότυπες καταστάσεις." "Για υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο που λειτουρ­ γεί στον ίδιο νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί ή σε από­ σταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή και δεν ε­ ξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στο βιβλίο απο­ γραφών της έδρας διακεκριμένα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ή παράγραφος 4 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "4. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγράφονται στο βι­ βλίο απογραφών, κατά ομοειδείς κατηγορίες τουλάχιστον με τα εξής στοιχεία: α)αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατα­ σκευής, προσαυξημένο με τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, β) αποσβέσεις και γ) αναπό­ σβεστη αξία. Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιου­ σιακού στοιχείου διατηρείται στο μητρώο παγίων περιου­ σιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του ευ­ ρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα του επιτηδευματία."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 28 αντικαθίστανται ως εξής: "Ειδικότερα, η τιμή κτήσης και το ιστορικό κόστος παρα­ γωγής υπολογίζονται με βάση οποιαδήποτε από τις παρα­ δεκτές μεθόδους, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί θα εφαρμόζεται πάγια για τα αποθέματα όλων των εγκαταστάσεων. Επιπλέον η αποτίμηση των αποθεμά­ των των υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική και των αποθηκευτικών χώρων γίνεται με ενι­αία τιμή με τα α­ ποθέματα της έδρας. Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της επιχείρησης ή για άλλους σπουδαίους λόγους επιτρέπεται, μετά από έ­ γκριση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.), η αλ­ λαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής, καθώς και η αποτίμηση των αποθεμάτων χωριστά ανά εγκατάσταση. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται χωρίς έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων η αλλαγή της μεθόδου προσδιορι­ σμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγω­ γής, κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο πλήρους ε­ φαρμογής της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) του π.δ. 1123/1980. Ομοίως δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων και κατά την πρώτη αλλαγή της μεθό­ δου προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κό­ στους παραγωγής, με την προϋπόθεση υποβολής σχετι­ κής γνωστοποίησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. μέ­ χρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που θα εφαρμοστεί η νέα μέθοδος."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' και η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 28 αντικαθίστανται, ως εξής: "α) οι μετοχές, οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλ­ λοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους". "γ) Οι μετοχές ανωνύμων εταιρειών που δεν έχουν εισα­ χθεί στο Χρηματιστήριο και οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας αποτι­ μώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχου­ σα τιμή θεωρείται η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών ή των συμμετοχών ή των τίτλων των επιχειρήσεων αυτών, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ι­ σολογισμό τους."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ή περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 28 κα­ ταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 προστί­ θεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: "Ειδικά τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που τελούν σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους συντάσσουν και καταχωρούν στο βιβλίο απο­ γραφών προσωρινό ισολογισμό, λογαριασμό αποτελε­ σμάτων χρήσης, και κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα του προη­ γούμενου εδαφίου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ή παράγραφος 3 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρή­ σης υπογράφονται και από τον υπεύθυνο κατάρτισης αυ­ τών λογιστή ­ φοροτεχνικό κάτοχο σχετικής άδειας ασκή­ σεως επαγγέλματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228 Α') με αναγραφή του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης κατοικίας του ή της έ­ δρας του επαγγέλματός του, κατά περίπτωση, του Α.Φ.Μ., της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του, τον αριθμό μη­ τρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την κατη­ γορία της άδειας. Όταν ο λογιστής ­ φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρό­ σωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 340/1998, αναγράφεται ακόμη η επωνυμία του γρα­ φείου, η διεύθυνση της έδρας, ο Α.Φ.Μ., η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο αριθμός μητρώου της άδειας λειτουργίας του γρα­ φείου." Άρθρο Κύρος βιβλίων και στοιχείων 1. Ή παράγραφος 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "3. Τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατη­ γορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά: α) δεν τηρεί κατά περίπτωση το ισοζύγιο γενικού ­ ανα­ λυτικών καθολικών ή τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου ε­ σόδων ­ εξόδων, δεν τηρεί τα ημερολόγια ή το βιβλίο εσό­ δων ­ εξόδων ή δεν διαφυλάσσει τα αθεώρητα ημερολόγια ή το αθεώρητο βιβλίο εσόδων ­ εξόδων, το βιβλίο αποθή­ κης, το βιβλίο παραγωγής ­ κοστολογίου, το βιβλίο τεχνι­ κών προδιαγραφών, το βιβλίο απογραφών, καθώς και τα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού με εξαίρεση το βιβλίο που τηρείται από τα πρόσωπα του δεύτερου εδάφιου της ίδιας παραγράφου, β) τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης εκείνης στην οποία εντάσσεται, γ) λαμβάνει εικονικά ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φο­ ρολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας, δ) εξοφλεί τιμολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω με τρό­ πο διαφορετικό από τον οριζόμενο. Οι πράξεις ή οι παρατυπίες ή οι παραλείψεις της παρα­ γράφου αυτής τότε μόνο συνιστούν ανεπάρκεια, όταν δεν οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη ή όταν κα­ θιστούν αντικειμενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων. Δεν συνιστούν αντικειμενική αδυναμία ελέγχου οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε διαπιστωθείσες πλημμέλειες στα τη­ ρηθέντα βιβλία και στοιχεία όταν καλύπτονται από κατα­ στάσεις ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα ή άλλα αναλυτικά στοι­ χεία, τα οποία παρέχονται στο φορολογικό έλεγχο στην προθεσμία που τάσσεται από αυτόν, με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν με σαφήνεια τα δεδομένα, ώστε να είναι δυνατές οι ελεγκτικές επαλη­θεύσεις και επαληθεύονται αυτά από τα βιβλία και στοιχεία. Ή ανεπάρκεια πρέπει να αναφέρεται σε αδυναμία διε­ νέργειας συγκεκριμένων ελεγκτικών επαληθεύσεων για οικονομικά μεγέθη μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα με­ γέθη των βιβλίων και στοιχείων και να είναι αιτιολογημένη." 2. Ή παράγραφος 4 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "4. Τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κα­ τηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο υπόχρεος διαζευκτι­ κά ή αθροιστικά: α) δεν εμφανίζει στα βιβλία του έσοδα ή έξοδα ή εμφανί­ ζει αυτά ανακριβώς ή εμφανίζει έξοδα που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοι­ χείο, β) δεν απογράφει περιουσιακά στοιχεία ή απογράφει αυτά ανακριβώς, γ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας, ή λαμβάνει ανα­ κριβή ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία, δ) δεν εμφανίζει την πραγματική κατάσταση της επιχεί­ ρησής του, για τον επιτηδευματία της τρίτης κατηγορίας, ε) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει τα πρόσθετα βιβλία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου ή δεν καταχωρεί τις συναλλαγές ή καταχωρεί σ' αυτά ανακριβώς τα στοιχεία που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στ) δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φο­ ρολογικό έλεγχο, εντός τακτού ευλόγου χρόνου, που ορί­ ζεται με σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση το ισοζύγιο γενικού ­ αναλυτικών καθολικών ή τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων ­ εξόδων επί μηχανογρα­ φικής τήρησης των βιβλίων ή τα θεωρημένα ημερολόγια και το θεωρημένο βιβλίο εσόδων ­ εξόδων επί χειρόγρα­ φης τήρησης, τα συνοδευτικά στοιχεία των αγαθών, κα­ θώς και τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτό παραστα­ τικά, με τα οποία ενεργούνται οι πρωτογενείς εγγραφές, ανεξάρτητα από τις διαχειριστικές περιόδους στις οποίες αυτά αφορούν. Δεν εμπίπτει στην περίπτωση αυτή η μη διαφύλαξη και ε­ πίδειξη, η οποία οφείλεται σε λόγους αποδεδειγμένης α­ νωτέρας βίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των οριζομέ­ νων στις διατάξεις της παραγράφου 3, ζ) νοθεύει τα φορολογικά στοιχεία, η) εμφανίζει αθροιστικά λάθη όταν τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας. Οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτε­ λεσμάτων, πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη των βιβλίων, ώστε να τα επηρεάζουν σημαντικά ή να οφείλονται σε πρόθεση του υπόχρεου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Δε λογίζεται ως ανακρίβεια η υπερτίμηση ή υποτίμηση κατά την απογραφή των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η καταχώρηση εσόδου ή εξόδου σε χρήση άλλη από εκείνη που αφορά." 3. Ή παράγραφος 5 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "5. Ή απόρριψη των βιβλίων και των στοιχείων των επιτη­ δευματιών που ελέγχονται από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ.), στα οποία διαπιστώθηκαν πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες κατά την κρίση της ελεγκτικής αρχής συνιστούν α­ νεπάρκειες ή ανακρίβειες, όπως αυτές προσδιορίζονται α­ πό το άρθρο αυτό μπορεί να κριθεί, μετά από αίτηση του ε­ πιτηδευματία από πενταμελή επιτροπή, πριν από την κοινο­ ποίηση του φύλλου ελέγχου ή της πράξης. Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάμενος του ΕΘ.Ε.Κ. υποχρεούται να κοινο­ ποιήσει στον επιτηδευματία σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Ο επιτηδευματίας δικαιούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος, να ζητήσει την κρίση της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται εντός δύο μηνών, με αιτιολογημένη απόφασή της, αν οι ανεπάρκειες ή ανακρίβειες που αναφέρονται στο σημείωμα συνεπάγονται απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων και εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Ή Επιτροπή μπορεί να διατάσσει συμπληρωματικό έλεγχο για διευκρίνιση των λόγων για τους οποίους ζητείται η απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων. Ή απόφαση της Επιτροπής είναι δεσμευτική για τον προϊστάμενο της ελεγκτικής αρχής. Ή εν λόγω Επιτροπή έχει την έδρα της στην Κεντρική Υ­ πηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού αποτελούμενη από: α) έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρω­ τή του από τον Υπουργό, β) έναν εκ των προϊσταμένων των διευθύνσεων της Γενι­ κής Διεύθυνσης Φορολογίας, που ορίζεται από τον Υ­ πουργό και αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενι­ κής Διεύθυνσης Ελέγχων, που ορίζεται από τον Υπουργό και αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, δ) έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ­ λάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτό, ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη­ ρίων Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του α­ πό αυτή. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί φοροτεχνικός υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας που ορίζεται με τον αναπλη­ ρωτή του από τον Πρόεδρο. Εισηγητής για κάθε υπόθεση ορίζεται υπάλληλος του ΕΘ.Ε.Κ. που προτείνεται από τον Προϊστάμενο της αρχής αυτής. Για τη συγκρότηση, απαρτία, πλειοψηφία και λειτουργία της επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Οργανι­ σμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τα συλλογικά όργανα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών ορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη ανα­ γκαία λεπτομέρεια." 4. Ή παράγραφος 6 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "6. Τα βιβλία και στοιχεία της πρώτης κατηγορίας κρί­ νονται ανακριβή όταν ο επιτηδευματίας δεν καταχωρεί ή καταχωρεί ανακριβώς σ' αυτά αγορές ή καταχωρεί αγο­ ρές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδο­ θεί φορολογικό στοιχείο, ή δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακρι­ βή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή την αξία ή ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης και αξίας ή λαμβάνει ανακριβή ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία, εμφανίζει αθροιστικά λάθη, εφόσον οι πράξεις ή παραλείψεις αυ­ τές επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη των βι­ βλίων της χρήσης στην οποία αναφέρονται, ή οφείλονται σε πρόθεση του υπόχρεου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' και της περίπτωσης στ' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους τηρούντες βιβλίο αγορών." 5. Ή παράγραφος 7 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "7. Δεν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων για πράξεις ή παραλείψεις των παραγράφων 3, 4 και 6 για συνολικά οικονομικά μεγέθη μέχρι τα όρια των ποσοστών ακαθάριστων εσόδων και των αξιών που αναφέρονται κα­ τωτέρω, ως εξής: α) Ποσοστό 3% και για αξία μικρότερη ή ίση των 3.500 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 150.000 ευρώ. β) Ποσοστό 2% και για αξία μικρότερη ή ίση των 18.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα από 150.001 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ. γ) Ποσοστό 1% και για αξία μικρότερη ή ίση των 45.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα από 1.500.001 ευρώ έως και 9.000.000 ευρώ. δ) Ποσοστό 0,5% και για αξία μικρότερη ή ίση των 90.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα από 9.000.001 ευρώ έως και 30.000.000 ευρώ. ε) Ποσοστό 0,3% για αξία μικρότερη ή ίση των 180.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα άνω των 30.000.000 ευρώ. Κατ' εξαίρεση τα οριζόμενα όρια στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τις περι­ πτώσεις: α) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον για δύο (2) συναλλαγές, στην ίδια χρήση, που διαπιστώνονται από διαφορετικούς ελέγ­ χους. β) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον για τρεις (3) συναλλαγές στην ίδια χρήση, που διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο. γ) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης ενός στοιχείου α­ ξίας άνω των 880 ευρώ. δ) Επί μη καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης στα πρόσθετα βιβλία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 10 των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδων ε­ φαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α', β' και γ' του εδαφίου αυτού. ε) Χρήση πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων αξίας άνω των 880 ευρώ για κάθε στοιχείο ή μικρότερης α­ ξίας εφόσον αθροιστικά λαμβανόμενα στην ίδια χρήση ξε­ περνούν το όριο αυτό." 6. Στο τέλος του άρθρου 30 προστίθενται δύο νέες πα­ ράγραφοι 8 και 9 ως εξής: "8. Ειδικά όταν τα όρια είναι μεγαλύτερα από αυτά που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης πα­ ραγράφου ή όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτε­ ρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, τότε το κύρος των βι­ βλίων και των στοιχείων κρίνεται με τις γενικές διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του ίδιου άρθρου του Κώδικα αυτού. 9. Οι νέες διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 όπου προ­ βλέπουν επιεικέστερη μεταχείριση, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 7 εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν ε­ λεγχθεί, καθώς και για εκείνες που έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν περαιωθεί οριστικά με διοικητική επίλυση της δια­ φοράς ή εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής ενώπιον των δι­ οικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ. Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, οι ενδιαφερό­ μενοι μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον αρ­ μόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος να ζητήσουν τη διοικητική ε­ πίλυση της διαφοράς, ακολουθούμενης της διαδικασίας του ν.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α'). Αν δεν επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις αυτές κρίνονται με βάση τις προϊσχύσασες δια­ τάξεις."

Άρθρο θΆρρο θ Ειδικές αρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 προστίθενται τρεις νέες περιπτώσεις ια', ιβ' και ιγ' ως εξής: "ια) να εντάσσει τις αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που δεν α­ ποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα στη Β' κατη­ γορία βιβλίων, ιβ) να επιτρέπει την τήρηση του βιβλίου αποθήκης των α­ ποθηκευτικών χώρων σε άλλο τόπο στις περιπτώσεις που λόγω έλλειψης επαγγελματικής οργάνωσης στο χώρο αυ­ τόν καθίσταται δυσχερής η τήρησή του, ιγ) να επιτρέπει τη μη εκτύπωση των καταστάσεων απο­ γραφής, πλην των καταστάσεων απογραφής αποθεμά­ των, και την αποθήκευση των δεδομένων αυτών σε ηλε­ κτρομαγνητικά μέσα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ή παράγραφος 4 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "4. Ή αίτηση του επιτηδευματία υποβάλλεται στον αρμό­ διο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πέντε μήνες πριν από την έ­ ναρξη της διαχειριστικής περιόδου για την οποία ζητείται η κατά διάφορο τρόπο ρύθμιση των υποχρεώσεων ή α­ παλλαγή."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ή περίπτωση β' του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "β) να υποχρεώνει όλους τους υπόχρεους επιτηδευμα­ τίες στη χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού που διαθέτει άδεια καταλληλότητας που έχει χορηγηθεί από την επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 ή και να α­ παλλάσσει ορισμένους από την υποχρέωση αυτή, καθώς και να απαλλάσσει τους υπόχρεους από την έκδοση στοι­ χείων για συναλλαγές που ενεργούνται αυτόματα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον διασφαλίζεται η άμε­ ση και αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων,".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ή υποπερίπτωση γδ' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής: "γδ. να υποχρεώνει σε αναγραφή του είδους κατά γενι­ κές κατηγορίες και να ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης α­ γαθών, παροχής υπηρεσιών και των ειδικών στοιχείων και να ορίζει διαφορετικά τις προϋποθέσεις, βάσει των οποί­ ων τα αντίγραφα των εκδιδόμενων αποδείξεων και των ει­ δικών στοιχείων μπορούν να θεωρούνται ως στέλεχος ή και να φυλάσσονται κατά τρόπο ασφαλή σε ηλεκτρονική μορφή για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο αυτών, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της περίπτωσης ε' του άρθρου 38 μετά τη λέξη "επαληθεύσεων" τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση "καθώς και για την εναρμόνιση των όρων που επι­ βάλλονται για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχεί­ ων από οδηγίες ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Άρθρο 9Πρόστιμα Κ.Β.Σ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται κα­ τά περίπτωση ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 3 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: "Ειδικά αν διαπιστώνονται στον ίδιο χρόνο, πράξεις ή πα­ ραλείψεις, που αφορούν το ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, επιβάλ­ λεται κατά περίπτωση το βαρύτερο πρόστιμο."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι περιπτώσεις β', γ' και θ' της παραγράφου 6 αντικα­ θίστανται και προστίθενται δύο νέες περιπτώσεις ι' και ια' ως εξής: "β) Σε μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων του δεύτερου εδα­ φίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρ­ θρου 10, σε δύο (2) για κάθε βιβλίο." "γ) Σε μη τήρηση βιβλίων αποθήκης ή παραγωγής κο­ στολογίου και τεχνικών προδιαγραφών, σε δύο (2), ανε­ ξάρτητα αν η παράλειψη αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά." "θ) Σε περίπτωση παρεμπόδισης του προληπτικού φο­ ρολογικού ελέγχου με θετικές ενέργειες, σε πέντε (5)." "ι) Σε περίπτωση μη τήρησης αναλυτικής λογιστικής (ο­ μάδα 9) του π.δ. 1123/1980 και μη εξαγωγής αποτελέσμα­ τος σε βραχύχρονη ή ετήσια βάση, σε τέσσερα (4),". "ια) Σε περίπτωση μη επίδειξης σε προληπτικό έλεγχο των πρόσθετων βιβλίων του δεύτερου εδαφίου της παραγρά­ φου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 10, σε πέντε (5)."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε εκείνον που υπο­ γράφει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμά­ των χρήσης λογιστή ­ φοροτεχνικό, εφόσον δεν έχει τέτοιο δικαίωμα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο των περιπτώσεων ζ' και η' της παρα­ γράφου 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: "ζ) Ή καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύ­ παρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής." "η) Ή κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλα­ γής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου και καθιερώ­ νουν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγρά­ φου 10 αντικαθίσταται ως εξής: "Ειδικά στις περιπτώσεις που προκύπτει το ύψος της συ­ νολικής αποκρυβείσας αξίας, χωρίς να προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών ως και η αξία μιας εκάστης ξε­ χωριστά, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το δε­ καπενταπλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ.1, με εξαίρεση τις περιπτώ­ σεις που ο υπόχρεος τηρεί βιβλίο αγορών, οπότε το ανω­ τέρω πρόστιμο επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις ε­ κατό (50%)."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 10 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: "β) Ή έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχεί­ ων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η κα­ ταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοι­ χείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύ­ ρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφό­ σον αυτή είναι μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγο­ ρία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής: "γ) Στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύ­ παρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή μέρος αυτής, επιβάλλε­ ται το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση γ' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της α­ ξίας των στοιχείων αυτών. Εφόσον η εικονικότητα των στοιχείων του προηγούμε­ νου εδαφίου ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκ­ δότη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στους αγρότες ­ λήπτες των στοιχείων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ή παράγραφος 11 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 α­ ντικαθίσταται ως εξής: "5. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και των περιπτώσεων α' και γ' της παραγρά­ φου 8, εφόσον καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις για τα φορολογικά στοιχεία αξίας, δεν καταλογίζονται, για την ίδια αιτία, όμοιες παραβάσεις για τα αντίστοιχα δελτία α­ ποστολής, ανεξάρτητα από το αν τα στοιχεία αυτά εκδί­ δονται από διαφορετικά πρόσωπα. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν ανα­ λόγως σε κάθε περίπτωση έκδοσης φορολογικών στοιχεί­ ων που αναφέρονται στην ίδια συναλλαγή ή πράξη, καθώς και για τις παραβάσεις της περίπτωσης η' της παραγρά­ φου 8."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, αν προβλέπουν επιει­ κέστερη μεταχείριση, εφαρμόζονται και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι του χρόνου δημοσίευσης του νό­ μου αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους α­ πό τις φορολογικές αρχές, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί από τους προϊσταμένους των δημόσιων οικονομικών υπηρε­ σιών οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου ή έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις αυτές και κατά το χρόνο δημοσίευ­ σής του δεν έχουν περαιωθεί οριστικά με διοικητική επίλυ­ ση της διαφοράς ή εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής κατ' αυτών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Σ.τ.Ε.. Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αίτησή τους, που υ­ ποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της δημόσιας οικο­ νομικής υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να ζητή­ σουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς με βάση τις δια­ τάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ακολουθούμενης της διαδικασίας του ν.δ. 4600/ 1966 (ΦΕΚ 242 Α'). Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις αυτές κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της παρά­ βασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημε­ ρών από τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να ενεργεί­ ται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Προϊ­ στάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., διοικητική επίλυση της δια­ φοράς επί αποφάσεων επιβολής προστίμων του Κ.Β.Σ., οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 ή της παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2753/1999, με τους όρους και τη διαδι­ κασία που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, κατά περίπτω­ ση, και εφόσον κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής κατά αυτών ενώ­ πιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε..

Άρθρο 10Φορολογικοί μηχανισμοί και άλλες διατάξεις (ν. 1θ09/19θθ) Οι διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α') τροποποιού­ νται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται κατά περίπτω­ ση, ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο τίτλος του ν. 1809/1988 αντικαθίσταται ως εξής: "Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατά­ ξεις".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 1 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως ε­ ξής: "5. Οι επιτηδευματίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α'), που εκδίδουν τα στοιχεία του Κώδικα αυτού με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονι­ κού υπολογιστή, υποχρεούνται για την έκδοση και διαφύ­ λαξή τους, στη χρήση "ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης" του νόμου αυτού. 6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών ορίζονται οι ιδιότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης, το περιεχόμενο των εκδιδόμενων μέσω αυτών στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος έκδοσης και διαφύλαξης των στοιχείων αυτών, καθώς και τα στοιχεία που εξαιρούνται. 7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών, ορίζονται ο χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής χρη­ σιμοποίησης των ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξε­ ων σήμανσης της παραγράφου 5, οι κατηγορίες των επι­ τηδευματιών που θα χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς αυτούς σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα της χώρας, κα­ θώς και κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια εφαρμογής του μέτρου αυτού. Ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου αυτού μπορεί να οριστεί και σταδιακά."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 α­ ντικαθίσταται ως εξής: "1. Οι φορολογικοί μηχανισμοί και τα ταμειακά συστήμα­ τα του προηγούμενου άρθρου, για να χρησιμοποιη­ θούν για την έκδοση των στοιχείων που αναφέρονται στις πα­ ραγράφους 1 και 5 του άρθρου αυτού από επιτηδευματίες που υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια καταλληλότητας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 α­ ντικαθίσταται ως εξής: "Με την παράδοση του φορολογικού μηχανισμού ή του συστήματος παρέχεται έγγραφη εγγύηση του κατασκευ­ αστή ή εισαγωγέα του φορολογικού μηχανισμού ή του συ­ στήματος πενταετούς διάρκειας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: "Το βιβλιάριο συντήρησης ακολουθεί το φορολογικό μη­ χανισμό ή σύστημα σε κάθε περίπτωση μεταβολής εγκα­ τάστασης του χρήστη ή κατόχου, ο οποίος έχει τις υπο­ χρεώσεις του νόμου αυτού."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 α­ ντικαθίσταται ως εξής: "Σε κάθε περίπτωση μεταβολής χρήστη ή κατόχου, εκδί­ δεται νέο βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο θεωρείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης. Τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή αναγράφο­ νται τόσο στο παλαιό βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο πα­ ραμένει μαζί με τη χρησιμοποιηθείσα φορολογική μνήμη στην κατοχή του πωλητή για όσο διάστημα προβλέπεται α­ πό τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όσο και στο νέο βιβλιάριο συ­ ντήρησης του αγοραστή."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 α­ ντικαθίσταται ως εξής: "Ο χρήστης ή κάτοχος φορολογικού μηχανισμού ή συ­ στήματος οφείλει να τηρεί και να διαφυλάσσει το βιβλιά­ ριο συντήρησης, το οποίο του παραδίδεται από τον κάτο­ χο της άδειας καταλληλότητας ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν τεχνικό αντιπρόσωπο, κατά την απόκτηση, καθώς και το φορολογικό μηχανισμό ή το μέρος του συστήματος με τα ενταμιευμένα σ' αυτά δεδομένα για χρονικό διάστη­ μα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται από τις αντί­ στοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ., για τη διαφύλαξη των φορο­ λογικών στοιχείων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ή παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "3. Αν διακοπεί η λειτουργία του φορολογικού μηχανι­ σμού από οποιονδήποτε λόγο και μέχρι την επαναλει­ τουργία του, ο υπόχρεος επιτηδευματίας εκδίδει θεωρη­ μένα διπλότυπα στοιχεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στις σχετι­ κές υπουργικές αποφάσεις."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ή παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "2. Ή αφαίρεση ή αντικατάσταση της φορολογικής μνή­ μης επιτρέπεται σε περίπτωση βλάβης ή πλήρωσης αυτής και γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου ή χρήστη του φορολογικού μηχανισμού. Σε περίπτωση μεταβίβασης του φορολογικού μηχανι­ σμού ή μίσθωσης πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού, είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση της παλαιάς χρησιμοποιηθείσας φορο­ λογικής μνήμης με νέα, από τον νέο κάτοχο ή χρήστη."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: "Ο πιο πάνω έλεγχος για τους φορολογικούς μηχανι­ σμούς γίνεται σε δείγμα, που η ποσότητά του καθορίζεται με βάση τα διεθνώς ισχύοντα και επαναλαμβάνεται με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού μηχανισμών, ο ο­ ποίος καθορίζεται από σχετική υπουργική απόφαση, όταν αυτοί κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται σε εγχώρια εργαστήρια ή με την εισαγωγή κάθε νέας ποσότητας, όταν αυτοί εισάγονται ολοκληρωμένοι από άλλη χώρα, καθώς και για κάθε ταμειακό σύστημα ή για κάθε τύπο ταμειακού συστήματος, κατά περίπτωση, και επαναλαμβάνεται του­ λάχιστον ανά διετία."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Ή παράγραφος 3 του άρθρου 9 καταργείται και η πα­ ράγραφος 4 αναριθμείται σε 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ή παράγραφος 2 του άρθρου 9α αντικαθίσταται, και προστίθεται νέα παράγραφος 3, οι οποίες έχουν ως εξής: "2. Όπου αναφέρεται στο νόμο αυτόν και στις αποφά­ σεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού ή στις τεχνικές προδιαγραφές η φράση "ηλεκτρονικές τα­ μειακές μηχανές" ή "φορολογικές ταμειακές μηχανές" νο­ είται η φράση "φορολογικοί μηχανισμοί". Ειδικά στις πα­ ραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 1 νοούνται οι "φορολογι­ κοί μηχανισμοί ­ φορολογικές ταμειακές μηχανές" έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και υπη­ ρεσιών. Ως φορολογικός μηχανισμός χαρακτηρίζεται κά­ θε συσκευή ή σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση, την πιστοποίηση και διαφύλαξη στοιχείων, διαθέ­ τει ασφαλή φορολογική μνήμη, κατάλληλο λογισμικό, θύ­ ρες διασύνδεσης, καθώς και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζονται και εξειδικεύονται κατά περίπτωση από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, και διαθέτει ά­ δεια καταλληλότητας που έχει χορηγηθεί από την επιτρο­ πή του άρθρου 7 του νόμου αυτού. 3. Όπου αναφέρεται στον παρόντα νόμο και στις απο­ φάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυ­ τού ή στις τεχνικές προδιαγραφές η φράση "δημοσιονομι­ κή μνήμη" ή "φυσική μνήμη" νοείται η φράση "φορολογική μνήμη"."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Άρθρο 11Δηλώσεις Φ.Π.Α. και Μητρώου Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται κατά περίπτωση ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: "Ή δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές αυτές."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: "Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα, καθώς και κάθε άλ­ λη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξε­ ων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ή παράγραφος 3 του άρθρου 36 αναδιατυπώνεται ως εξής: "3. Τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν ανε­ ξάρτητα αν είναι υποκείμενα στο φόρο και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τα οποία: α. ιδρύουν υποκατάστημα ή αποκτούν άλλη εγκατάστα­ ση στο εσωτερικό της χώρας, β. εγκαθιστούν γραφείο στο εσωτερικό της χώρας, γ. συμμετέχουν σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα, εκτός α­ πό τη συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρίες, δ. αποκτούν ακίνητο στο εσωτερικό της χώρας και ε. έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας, η οποία συνεπάγεται την υποβολή φορολογι­ κών δηλώσεων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ή περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 36 α­ ντικαθίσταται ως εξής: "γ) να υποβάλλει στατιστική δήλωση (INΤRASΤAΤ), για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιεί για κά­ θε μήνα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ή περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 38 α­ ντικαθίσταται ως εξής: "α) περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή, ως εξής: αα) Κάθε μήνα και μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μή­ να, εφόσον τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και για το Δημόσιο που δεν είναι υποχρεω­ μένο να τηρεί βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ό­ ταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φό­ ρο. αβ) Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέ­ ρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν βι­ βλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ή περιοδική δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογι­ κή περίοδο, την αξία των φορολογητέων παραδόσεων α­ γαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτι­ κών αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καινούργια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά που υπάγο­ νται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την αξία των πρά­ ξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες οφείλεται φό­ ρος από το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που α­ ναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων, τις εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρ­ θρων 30, 31 και 32, καθώς και τη διαφορά φόρου που προ­ κύπτει. Κατ' εξαίρεση πιστωτικές ή μηδενικές περιοδικές δηλώ­ σεις υποβάλλονται από τον υπόχρεο στο φόρο, για τη φο­ ρολογική περίοδο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές α­ ποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών ή υποβάλει αίτημα επι­ στροφής Φ.Π.Α. ή επιθυμεί την υποβολή τους."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ή παράγραφος 9 του άρθρου 38 αναριθμείται σε 10 και τίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: "9. Οι υπόχρεοι που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφόσον δεν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, έχουν τη δυνατότητα να επι­ λέξουν ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου με περιοδι­ κές προκαταβολές, έναντι οριστικής υποχρέωσης που θα προσδιορίζεται με την εκκαθαριστική δήλωση. Οι υπόχρεοι που θα υπαχθούν στο καθεστώς αυτό δεν υ­ ποχρεούνται να συντάσσουν και να υποβάλλουν περιοδι­ κές δηλώσεις, και αποδίδουν το φόρο με βάση το ποσό που καταβλήθηκε την προηγούμενη διαχειριστική περίο­ δο, προσαυξημένο κατά δέκα τοις εκατό (10%). Οι υπόχρεοι που επιλέγουν το ειδικό καθεστώς απόδο­ σης υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτό για μία τριε­ τία. Ή επιλογή υπαγωγής ή διαγραφής γίνεται με υποβο­ λή αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός του μηνός Ιανουα­ ρίου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής: "Ή δήλωση αυτή υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμε­ νο Δ.Ο.Υ. εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση μιας πενταετίας από την υποβολή της."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ή παράγραφος 5 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: "5. Ή εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος δεν είναι υπο­ χρεωτική για τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν με δή­ λωσή τους να υπάγονται στο κανονικό καθεστώς του φό­ ρου. Ή δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της ο­ ποίας γίνεται η ένταξη στο κανονικό καθεστώς του φόρου και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση πε­ νταετίας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής: "7. Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό και αντίστρο­ φα, με δήλωσή τους που υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊ­ στάμενο Δ.Ο.Υ. εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρ­ ξη της διαχειριστικής περιόδου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής: "Ή παραπάνω επιλογή γίνεται με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρ­ ξη της διαχειριστικής περιόδου στην οποία υποβάλλεται."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Ή παράγραφος 4 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής: "4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών μπορεί να ορίζονται ο τρόπος καταβολής του φό­ ρου, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδοση του οφειλόμενου φόρου και χωρίς την υποβολή περιοδικών δηλώσεων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Πιστωτικές και μηδενικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που δεν έχουν υποβληθεί έως την ημέρα δημοσίευ­ σης του νόμου αυτού, δεν αναζητούνται. Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τον έλεγχο μη υποβο­ λής ή εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικών ή πιστωτικών δη­ λώσεων Φ.Π.Α. για περιόδους έως και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 2523/1997. Πράξεις επιβολής προστίμου, που έχουν εκδοθεί για την παραπάνω αιτία και δεν έχουν καταστεί οριστικές, ακυρώ­ νονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και αν βρί­ σκονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12Θέματα φορολογικών ελέγχων και άλλες ρυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι μειώσεις πρόσθετων φόρων, που ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 67 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α'), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2214/1994, ισχύουν ανάλογα και επί διαφορών φό­ ρου εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων που αφο­ ρούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.1992 έως 31.12.1993 ή παρακρατούμενους φόρους από 1.1.1993 έ­ ως και 30.6.1994, αντίστοιχα, εφόσον επέρχεται συνολι­ κός διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη θεώρηση από τη Δ.Ο.Υ. της απαιτούμενης βε­ βαίωσης για την ηλεκτροδότηση οικοδομής, κατατίθεται φάκελος με σχετική δήλωση από τον ιδιοκτήτη ή την επι­ χείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, όπως ορί­ ζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') και από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως ισχύουν. Ή δήλωση αυτή κα­ ταχωρείται σε ειδικό βιβλίο ηλεκτροδότησης ακινήτων. Ή αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την υποβολή της δήλωσης και του οι­ κείου φακέλου προβαίνει άμεσα στη θεώρηση της βεβαί­ ωσης με την αναγραφή σε αυτή του αριθμού καταχώρη­ σης της δήλωσης στο οικείο βιβλίο ηλεκτροδότησης ακι­ νήτων. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ­ βερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των σχετικών υποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οφειλές από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις γουνοποιίας και ε­ κτροφής γουνοφόρων ζώων, που είναι εγκατεστημένες στους Νομούς Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβε­ νών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στις τράπε­ ζες μέχρι 30.6.1999, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., στο λογαριασμό του Δημοσίου "ΚΑΧΚΕΕΔ" εξοφλούνται ως ακολούθως: Α. ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ Οι οφειλές εξοφλούνται με καταβολή: Α1. 20% των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι δρχ. 30.000.000 (ευρώ 88.041,09) και 50% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές. Α2. 25% των βεβαιωμένων οφειλών από δρχ. 30.000.001 (ευρώ 88.041,09) μέχρι δρχ. 100.000.000 (ευρώ 293.470,29) και 50% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές. Α3. 30% των βεβαιωμένων οφειλών από δρχ. 100.000.001 (ευρώ 293.470,29) και άνω και 50% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές. Β. ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ Οι οφειλές εξοφλούνται με καταβολή: Β1. 50% των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι δρχ. 30.000.000 (ευρώ 88.041,09) και 100% των προσαυξήσεων που αναλο­ γούν σε αυτές. Β2. 60% των βεβαιωμένων οφειλών από δρχ. 30.000.001 (ευρώ 88.041,09) μέχρι δρχ. 100.000.000 (ευρώ 293.470,29) και 100% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές. Β3. 70% των βεβαιωμένων οφειλών από δρχ. 100.000.001 (ευρώ 293.470,29) και άνω και 100% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές. Τα προκύπτοντα κατά τα ανωτέρω ποσά οφειλών κατα­ βάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: α) το 20% με την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υ­ πηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευ­ ση του παρόντος νόμου, β) το 40% μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του έκτου μήνα από το μήνα δημοσίευ­ σης του παρόντος νόμου και γ) το υπόλοιπο 40% μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του ένατου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Ο υπολογισμός των προς καταβολή οφειλών στα ανωτέ­ ρω ποσοστά γίνεται επί του αρχικά βεβαιωθέντος ποσού οφειλών, προκειμένου να αφαιρεθούν τα ποσά που έχουν καταβληθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. από τους οφειλέτες. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί επιπλέον των ποσών που προκύπτουν από τον προαναφερόμενο τρόπο εξό­ φλησης δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση που οι οφειλέτες δεν είναι συνεπείς, η ρύθμιση ανατρέπεται και οι οφειλές εξοφλούνται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., με όλες τις συνέπειες. Ως ανενεργείς θεωρούνται οι επιχειρήσεις που από 1.1.2000 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία αγορά ή πώληση και επι­ πλέον το καθαρό εισόδημα, με βάση τις δηλώσεις φορο­ λογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2001 και επο­ μένων των επιχειρήσεων αυτών, οποιασδήποτε μορφής (ατομικές επιχειρήσεις, πρόσωπα παραγράφου 4 του άρ­ θρου 2 του ν. 2238/1994, Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.), καθώς και των φυ­ σικών προσώπων που ασκούν ατομική επιχείρηση ή είναι μέλη των παραπάνω εταιριών ή Ε.Π.Ε. ή μέτοχοι Α.Ε., δεν υπερβαίνει τα έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές (17.608,22 ευρώ) ή η αντικειμενική αξία της ακίνητης περι­ ουσίας τους δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές (146.735,14 ευρώ) ή το ακίνητο χρη­ σιμοποιείται σαν πρώτη κατοικία. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι­ κών Δ16 και Δ25 είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση προ­ βλημάτων στην υλοποίηση της ρύθμισης που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1Β του άρ­ θρου 95 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') αντικαθίστανται ως εξής: "γ) Οι κύλινδροι καπνού με τεμαχισμένο μείγμα απομι­ σχομένων φύλλων καπνού και με εξωτερικό περιτύλιγμα στο σύνηθες χρώμα του πούρου που καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο, εκτός από το α­ κροστόμιο καλαμάκι, όσον αφορά τα πούρα με ακροστό­ μιο καλαμάκι, και ένα υποπερίβλημα και τα δύο από ανα­ σχηματισμένο (αναγεννημένο) καπνό, όταν το βάρος της μονάδας, μη περιλαμβανομένου του φίλτρου ή του τμή­ ματος που εισέρχεται στο στόμα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 1,2 γραμμαρίων και όπου το περιτύλιγμα προσαρμό­ ζεται σε σπειροειδές σχήμα με οξεία γωνία τουλάχιστον 30 μοιρών στον άξονα κατά μήκος του πούρου. δ) Οι κύλινδροι καπνού με τεμαχισμένο μείγμα απομι­ σχομένων φύλλων καπνού και με εξωτερικό περιτύλιγμα στο σύνηθες χρώμα του πούρου, από ανασχηματισμένο (αναγεννημένο) καπνό, που καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο, εκτός από το ακροστό­ μιο καλαμάκι, όσον αφορά τα πούρα με ακροστόμιο καλα­ μάκι, όταν το βάρος της μονάδας, μη περιλαμβανομένου του φίλτρου ή του τμήματος που εισέρχεται στο στόμα, εί­ ναι ίσο ή μεγαλύτερο των 2,3 γραμμαρίων και όπου η πε­ ρίμετρος σε πάνω από ένα τρίτο τουλάχιστον του μήκους είναι ίση ή μεγαλύτερη των 34 χιλιοστομέτρων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "Στην τιμή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατα­ νάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε ποσοστό 57,5%, με ελάχιστο ποσό είσπραξης, από 1.1.2005 τα 60 ευρώ και από 1.1.2008 τα 64 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι περιπτώσεις α' και β' του τίτλου Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α') αντικαθί­ στανται ως εξής: "α) Επιβατικά, δίκυκλες ­ τρίκυκλες μοτοσικλέτες Κατηγορία Κινητήρας Τέλη κυκλοφορίας σε κυβ. εκατ. Α' 51 ­ 300 13 ευρώ Β' 301 ­ 785 33 » Γ' 786 ­ 1.357 81 » Δ' 1.358 ­ 1.928 146 » Ε' 1.929 ­ 2.357 323 » ΣΤ' 2.358 και άνω 420 » Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τρο­ χόσπιτα): 81 ευρώ. Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβα­ τικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρή­ σεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'). Επίσης, περιλαμβάνονται και τα τύ­ που Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών. β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Κατηγορία Μικτό βάρος Τέλη κυκλοφορίας σε χιλιόγραμμα Α' έως 1.500 51 ευρώ Β' 1.501 ­ 3.500 73 » Γ' 3.501 ­ 10.000 205 » Δ' 10.001 ­ 20.000 410 » Ε' 20.001 ­ 30.000 645 » ΣΤ' 30.001 ­ 40.000 909 » Ζ' 40.001 και άνω 1.027 » Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ"

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ή προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α'), και της παραγράφου 5 του άρ­ θρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α') είναι εμπρόθεσμη ε­ φόσον γίνει από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους εκείνου για το οποίο εκδίδεται. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2003 και επομένων. Από 1ης Ιανουαρίου 2003 με το ειδικό σήμα μπορεί να κυκλο­ φορεί το όχημα εντός του έτους για το οποίο εκδίδεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε δίκες κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που διώκονται αν και ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας με πράξεις που ανάγονται στα υ­ πηρεσιακά τους καθήκοντα και ιδιαίτερα αν επέφεραν νό­ μιμη και προσδοκώμενη ωφέλεια του Δημόσιου από την ε­ πιδίωξη προσδιορισμού φορολογητέας ύλης, τον καταλο­ γισμό, τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογούντων φόρων και προστίμων χάριν του δημοσίου συμφέροντος, παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινι­ κών δικαστηρίων εκπρόσωπος του γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ή κύρια ανάκριση δεν μπορεί να θεωρηθεί περατωμένη αν δεν υπάρχει πόρισμα ειδικού ελέγχου εντεταλμένου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που διεξάγεται υποχρεωτικά και διαβιβάζεται στον αρμόδιο ανακριτή ε­ ντός τριμήνου από της γνωστοποίησης στο Υπουργείο Οι­ κονομίας και Οικονομικών διενέργειας ανακρίσεως επί της υπόθεσης. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ι­ σχύουν και για τις εκκρεμείς σε οποιονδήποτε βαθμό ποι­ νικές δίκες κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ή αστική ευθύνη του Δημοσίου, των νομικών προσώ­ πων δημοσίου δικαίου και των οργάνων τους ρυθμίζεται α­ πό τις γενικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 33 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθεται πέμπτο εδάφιο, που έχει ως εξής: "Στο κοινωφελές ίδρυμα "ΑΝΤΩΝΉ Ν. ΤΡΙΤΣΉ" εφαρμό­ ζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 1610/ 1986 (ΦΕΚ 89 Α') σχετικά με την έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΉΣ ΤΕΧΝΉΣ"."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι συνιστώμενες από επιτηδευματίες κοινοπραξίες για την εκτέλεση χορηγικών προγραμμάτων προς την Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΉΝΑ 2004 λογίζονται και ως κοινοπραξίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α'), ανεξάρτητα της ύπαρξης των προϋποθέσεων της παρα­ γράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Ή πάγια μηνιαία αποζημίωση, για δημιουργία και ε­ νημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συ­ νέδρια, που καταβάλλεται σε λειτουργούς και υπαλλή­ λους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., κατ' εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων, υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Ή ισχύς της παραγράφου αυ­ τής αρχίζει από τις 8.7.2002.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α') προστίθενται περιπτώσεις ε', στ' και ζ', ως ε­ ξής: "ε) Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στ) Κώδικα Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων της Φο­ ρολογικής Νομοθεσίας, ζ) Κώδικα Διοικητικής και Φορολογικής Διαδικασίας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Τα ποσά των εισφορών που παρακρατήθηκαν, πέραν του ποσοστού δύο τοις εκατό (2%), που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 102/1973, όπως ισχύει και της Α/7710/198/3.6.1997 απόφασης του Υπουργού Μεταφο­ ρών και Επικοινωνιών και δεν αποτέλεσαν διανεμόμενο μέ­ ρισμα των Κοινών Ταμείων Εκμετάλλευσης Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.), φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%). Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου ε­ δαφίου τα Κ.Τ.Ε.Λ. πρέπει να υποβάλλουν δήλωση για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Ή δήλωση αυτή υπο­ βάλλεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέ­ ρειας όπου βρίσκεται η έδρα του Κ.Τ.Ε.Λ. εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χω­ ρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υ­ ποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά, τα οποία για τους δικαιούχους εκμεταλλευ­ τές λεωφορείων δημόσιας χρήσης ενταγμένων στα Κ.Τ.Ε.Λ. θεωρούνται εισοδήματα της χρήσης 2002. Ο αναλογών Φ.Π.Α. επί των ποσών των ανωτέρω εισφο­ ρών αποδίδεται με έκτακτη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. από ΦΕΚ 4375 τα Κ.Τ.ΕΛ., εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς πρόσθετο φόρο ή άλλες κυρώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 13Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1402/19θ3 "περί προσαρμογής της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας στο δίκαιο των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Οδηγία 2001/44" Το κεφάλαιο ΙΑ' του ν. 1402/1983 αντικαθίσταται ως α­ κολούθως: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων

Άρθρο 86ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται για κάθε απαίτηση που αφορά: α) Στις επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα που α­ ποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής χρη­ ματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προ­ σανατολισμού και Εγγυήσεων, καθώς και για ποσά που πρέπει να εισπραχθούν στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών. β) Στις γεωργικές εισφορές και άλλα τέλη που προβλέ­ πονται στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης των αγορών για τον τομέα της ζάχαρης. γ) Στους εισαγωγικούς δασμούς που οφείλονται, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 87 του παρόντος. δ) Στους εξαγωγικούς δασμούς που οφείλονται, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του παρόντος. ε) Στο φόρο προστιθέμενης αξίας. στ) Στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί: ­ των βιομηχανοποιημένων καπνών, ­ της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών, ­ των πετρελαιοειδών. ζ) Στους φόρους επί του εισοδήματος και της περιου­ σίας, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου. η) Στους φόρους επί των ασφαλίστρων, κατά τα οριζό­ μενα στο εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του επόμενου άρ­ θρου. θ) Στους τόκους, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, κα­ θώς και τα έξοδα που απορρέουν από τις προαναφερόμε­ νες απαιτήσεις, αποκλειομένης κάθε είδους ποινικής κυ­ ρώσεως που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία στο κράτος μέλος, όπου έχει την έδρα της η αρμόδια αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ή προηγούμενη παράγραφος αναφέρεται σε απαιτή­ σεις, οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στον οφει­ λέτη που διαμένει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω­ σης ή στην Ελλάδα, αντίστοιχα.

Άρθρο 87ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού νοούνται: α) Ως εισαγωγικοί δασμοί, οι δασμοί και οι φόροι ισοδυ­ νάμου αποτελέσματος επί των εισαγωγών και οι επιβα­ ρύνσεις επί των εισαγωγών, που έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ει­ δικών καθεστώτων για ορισμένα εμπορεύματα προερχό­ μενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. β) Ως εξαγωγικοί δασμοί, οι δασμοί και οι φόροι ισοδυ­ νάμου αποτελέσματος επί των εξαγωγών, που έχουν θε­ σπισθεί στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ειδικών καθεστώτων για ορισμένα εμπορεύματα προερχόμενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. γ) Ως φόροι εισοδήματος και περιουσίας, ως αυτοί ορί­ ζονται, από τις σχετικές προς τούτο διατάξεις των νόμων 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α',16.9.1994), 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α', 22.12.1950) και 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α'), όπως ισχύουν. δ) Ως φόροι επί των ασφαλίστρων, ο φόρος κύκλου ερ­ γασιών και τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και παρόμοιοι ή α­ νάλογου χαρακτήρα φόροι, που ενδεχομένως προστίθε­ νται ή αντικαθιστούν τους εν λόγω φόρους. ε) Ως "αιτούσα αρχή", η αρμόδια αρχή της Ελλάδας ή άλ­ λου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία α­ πευθύνει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ευ­ ρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδας αίτηση παροχής πλη­ ροφοριών, αίτηση γνωστοποίησης, αίτηση είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων, που αφορούν σε απαιτήσεις του προηγούμενου άρθρου. στ) Ως "αρμόδια αρχή", η αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δέχε­ ται τις παραπάνω αιτήσεις. ζ) Ως "αίτηση πληροφοριών", η απευθυνόμενη αίτηση α­ πό την αιτούσα αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέ­ λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή της Ελλάδας αντίστοιχα, με την οποία ζητούνται πληροφορίες που αφορούν στις απαιτήσεις του προηγούμενου άρθρου και οι οποίες μπορούν να χρη­ σιμεύσουν στην αιτούσα αρχή για την είσπραξη αυτών. Ή αίτηση περιέχει το πλήρες ονοματεπώνυμο, τη διεύ­ θυνση και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για τον ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητάς του, στο οποίο έχει πρό­ σβαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της, η αι­ τούσα αρχή, του κύριου οφειλέτη ή κάθε άλλου προσώ­ που, το οποίο ενέχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ι­ σχύουν στο κράτος της αιτούσας αρχής, για την πληρωμή της απαίτησης, καθώς επίσης και τη φύση και το ύψος της απαίτησης αυτής. Αν περιουσιακά στοιχεία, που ανήκουν σε ένα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, βρίσκονται στην κατοχή τρί­ του προσώπου, η αίτηση δύναται να αφορά και σε αυτόν τον τρίτο κάτοχο. η) Ως "αίτηση γνωστοποίησης", η απευθυνόμενη αίτηση από την αιτούσα αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέ­ λους προς την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή της Ελλά­ δας αντίστοιχα, με την οποία ζητείται η γνωστοποίηση α­ πό την αρμόδια αρχή στον οφειλέτη ή τον αποδέκτη, που διαμένει στα κράτη μέλη ή την Ελλάδα, των πράξεων ή δι­ καστικών και κάθε άλλου είδους αποφάσεων, με βάση τις οποίες επιδιώκεται η είσπραξη των απαιτήσεων του προη­ γούμενου άρθρου. Ή αίτηση γνωστοποίησης περιέχει το πλήρες ονοματε­ πώνυμο, τη διεύθυνση και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για τον ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητάς του, στο οποίο έχει πρόσβαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της, η αιτούσα αρχή του αποδέκτη και, αν συντρέχει περίπτω­ ση, και του οφειλέτη, καθώς και τη φύση και το αντικείμε­ νο της πράξης ή απόφασης που πρόκειται να γνωστοποι­ ηθεί, της απαίτησης που αναφέρεται σε αυτή, καθώς επί­ σης και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Ή αρχή, στην οποία απευθύνθηκε η αίτηση, ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα αρχή τις παραπέρα ε­ νέργειές της, ειδικότερα δε και τη χρονολογία κατά την ο­ ποία η πράξη ή απόφαση γνωστοποιήθηκε στον αποδέκτη ή και στον οφειλέτη. θ) Ως "αίτηση είσπραξης ή λήψης εξασφαλιστικών μέ­ τρων", η αίτηση την οποία απευθύνει η αιτούσα αρχή προς την αρμόδια αρχή για την είσπραξη απαιτήσεων, σύμφω­ να με την ισχύουσα νομοθεσία, που εφαρμόζεται για την είσπραξη παρόμοιων απαιτήσεων, που γεννήθηκαν στο κράτος μέλος, όπου έχει η αρμόδια αρχή την έδρα της και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο τίτλου, ο οποίος επιτρέ­ πει την εκτέλεση. Ή αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται α­ πό ένα επίσημο αντίτυπο ή ακριβές επικυρωμένο αντίγρα­ φο του τίτλου, ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεσή της, που εκδόθηκε στο κράτος μέλος όπου η αιτούσα αρχή έχει την έδρα της και αν συντρέχει περίπτωση, από το πρωτότυπο ή από ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο άλλων εγγράφων που είναι αναγκαία για την είσπραξη. Ή αίτηση είσπραξης περιέχει: ­ το πλήρες ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και κάθε άλ­ λο στοιχείο χρήσιμο για τον προσδιορισμό της ταυτότη­ τας του προσώπου που αφορά ή/ και του τρίτου κατόχου των περιουσιακών στοιχείων του, ­ το όνομα, τη διεύθυνση και κάθε άλλο στοιχείο χρήσι­ μο για τον προσδιορισμό της αιτούσας αρχής, ­ τον εκτελεστό τίτλο που έχει εκδοθεί στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της η αιτούσα αρχή, ­ τη φύση και το ποσό της απαίτησης, συμπεριλαμβανο­ μένων του κεφαλαίου και των τόκων, καθώς και κάθε άλ­ λων οφειλόμενων κυρώσεων, προστίμων και εξόδων, εκ­ φρασμένο στο νόμισμα των κρατών μελών όπου έχουν την έδρα τους οι δύο αρχές, ­ την ημερομηνία γνωστοποίησης του τίτλου στον απο­ δέκτη της από την αιτούσα αρχή ή και από την αρμόδια αρ­ χή, ­ την ημερομηνία από την οποία και την περίοδο κατά την οποία είναι δυνατή η εκτέλεση με βάση τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος, όπου έχει την έδρα της η αιτού­ σα αρχή, ­ κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Ή αίτηση περιέχει επίσης δήλωση της αιτούσας αρχής που βεβαιώνει ότι συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του επόμενου άρθρου. Ή αιτούσα αρχή παρέχει και κάθε χρήσιμη πληροφορία που αναφέρεται στην απαίτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αιτήσεις συνδρομής, ο εκτελεστός τίτλος που επι­ τρέπει την είσπραξη και τα λοιπά έγγραφα που αναφέρο­ νται στο κεφάλαιο αυτό συνοδεύονται από μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 88ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ή αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται να δώσει πληροφο­ ρίες στην αιτούσα αρχή για τις απαιτήσεις που αναφέρο­ νται στο άρθρο 86, αν: α) δεν είναι σε θέση να τις συγκεντρώσει για την είσπρα­ ξη όμοιας φύσεως εθνικών της απαιτήσεων, ή β) θα αποκάλυπταν εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελ­ ματικό απόρρητο, ή γ) η γνωστοποίησή τους θα προκαλούσε κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια της ίδιας αυτής χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι λόγοι άρνησης για την παροχή πληροφοριών γνω­ στοποιούνται από την αρμόδια αρχή προς την αιτούσα αρ­ χή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ή αιτούσα αρχή διατυπώνει αίτηση είσπραξης μόνο ε­ φόσον: α) αν η απαίτηση ή ο τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της δεν αμφισβητείται στο κράτος μέλος όπου έχει την έ­ δρα της, εκτός από την περίπτωση που εφαρμόζεται το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του παρό­ ντος, β) όταν κίνησε στο κράτος μέλος, όπου έχει την έδρα της, τις δέουσες διαδικασίες είσπραξης, οι οποίες δύνα­ νται να ασκηθούν με βάση τον τίτλο που αναφέρεται στο ε­ δάφιο η' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, τα δε ληφθέντα μέτρα δεν θα καταλήξουν στην ολική πλη­ ρωμή της απαίτησης.

Άρθρο 89ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο τίτλος που συνοδεύει την αίτηση είσπραξης ανα­ γνωρίζεται ως νόμιμος για την είσπραξη της απαίτησης, α­ πό της αναγνώρισης και αποδοχής του ως νόμιμου τίτλου και εκτελεστού και της αντικατάστασής του με άλλο νόμι­ μο εκτελεστό τίτλο από την αρμόδια αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης προς είσπραξη, η αρμόδια αρχή προσπαθεί να ολοκληρώσει την αναγνώριση και αποδοχή, την ενδε­ χόμενη συμπλήρωση και αντικατάσταση αυτού, εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου. Ή εν λόγω αρχή ενημερώνει την αι­ τούσα αρχή για τους λόγους που δικαιολογούν την ενδε­ χόμενη υπέρβαση του τριμήνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ή αναγνώριση, αποδοχή ή η συμπλήρωση και αντι­ κατάσταση του τίτλου είναι υποχρεωτική για την αρμόδια αρχή, εφόσον ο τίτλος είναι νομότυπος, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος της αιτούσας αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών καθορίζεται η αρχή του Ελληνικού Κράτους, η οποία είναι αρμόδια για την αναγνώριση, αποδοχή και την αντι­ κατάσταση του τίτλου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κά­ θε άλλη λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ή είσπραξη της απαίτησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των δημοσίων ε­ σόδων του κράτους της αρμόδιας αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυ­ τού ανακύψουν ζητήματα έρευνας ή αμφισβήτησης, η ο­ ποία αφορά στην απαίτηση ή στον τίτλο που εκδόθηκε α­ πό την αιτούσα αρχή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ­ θρου 91.

Άρθρο 90ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ή είσπραξη και η απόδοση της απαίτησης ενεργείται στο εθνικό νόμισμα του κράτους της αρμόδιας αρχής. Ή αρμόδια αρχή μεταβιβάζει στην αιτούσα αρχή ολόκληρο το ποσό της εισπραχθείσας απαίτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ή αρμόδια αρχή δύναται, ύστερα και από τις σχετικές διαβουλεύσεις με την αιτούσα αρχή, να παρέχει στον ο­ φειλέτη προθεσμία πληρωμής ή να επιτρέπει τμηματική καταβολή της οφειλόμενης απαίτησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας, όπου αυτή εδρεύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι τόκοι που εισπράττονται, λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής ή της παροχής προθεσμίας καταβολής ή της τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της νο­ μοθεσίας όπου εδρεύει η αιτούσα αρχή, αποδίδονται στην αιτούσα αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν δεν α­ πολαύουν απαραίτητα των προνομίων, των οποίων ενδε­ χομένως τυγχάνουν ανάλογες απαιτήσεις, οι οποίες γεν­ νώνται στο κράτος μέλος, όπου έχει την έδρα της η αρμό­ δια αρχή, εκτός αν υπάρχει διμερής σχέση προς τούτο με­ ταξύ του κράτους μέλους και της Ελλάδας.

Άρθρο 91ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είσπραξης, η α­ παίτηση ή ο τίτλος που εκδόθηκε στο κράτος της αιτούσας αρχής αμφισβητούνται από τον ενδιαφερόμενο, η πράξη αμφισβήτησης φέρεται από αυτόν ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του κράτους της αιτούσας αρχής, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ή αρμόδια αρχή μόλις λάβει γνώση, είτε από την αι­ τούσα αρχή είτε από τον ενδιαφερόμενο της παραπάνω πράξης αμφισβήτησης, αναστέλλει τη διαδικασία εκτέλε­ σης μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο του κράτους της αιτούσας αρχής. Ή αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί στη λήψη των εξασφαλιστικών μέτρων, που προβλέπονται και για τις απαιτήσεις του κράτους στο ο­ ποίο αυτή εδρεύει, εκτός εάν η αιτούσα αρχή ζητήσει άλ­ λως, σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, η αιτούσα αρχή δύναται, με βάση τη νομοθεσία της, να ζητεί από την αρ­ μόδια αρχή να εισπράξει αμφισβητούμενη απαίτηση, εφό­ σον η νομοθεσία της χώρας, όπου εδρεύει η αρμόδια αρ­ χή, το επιτρέπει. Εάν η έκβαση της αμφισβήτησης αποβεί ευνοϊκή για τον οφειλέτη, η αιτούσα αρχή υποχρεούται να επιστρέψει κάθε εισπραχθέν ποσό, προσαυξημένο κατά την τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την ισχύ­ ουσα νομοθεσία της χώρας, όπου έχει την έδρα της η αρ­ μόδια αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις που η αμφισβήτηση αφορά στα ανα­ γκαστικά ή εξασφαλιστικά μέτρα που λήφθηκαν από την αρμόδια αρχή, η πράξη της αμφισβήτησης φέρεται ενώ­ πιον του αρμόδιου οργάνου του κράτους στο οποίο αυτή εδρεύει, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν επιλαμβάνεται της πράξης αμφισβήτησης δικα­ στήριο του κράτους στο οποίο εδρεύει η αιτούσα αρχή, η απόφαση του δικαστηρίου αυτού, εφόσον είναι ευνοϊκή για την αιτούσα αρχή και επιτρέπει την είσπραξη της α­ παίτησης, αποτελεί το νόμιμο τίτλο, με την έννοια του άρ­ θρου 89, η δε είσπραξη της απαίτησης ενεργείται με βάση την απόφαση αυτή.

Άρθρο 92ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ύστερα από αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα εξασφαλιστικά μέτρα για την είσπραξη της απαίτησης σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα της. Ή αίτηση αυτή περιέχει τους λόγους που επι­ βάλλουν τη λήψη των παραπάνω μέτρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εφαρμογή της πρώτης παραγράφου εφαρμό­ ζονται ανάλογα τα προηγούμενα άρθρα.

Άρθρο 93ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ή αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται: α) Να παρέχει την προβλεπόμενη από τα προηγούμενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού συνδρομή, εάν η είσπραξη της απαίτησης, λόγω της κατάστασης του οφειλέτη, μπο­ ρεί να δημιουργήσει σοβαρές οικονομικές ή κοινωνικές δυσχέρειες στο κράτος όπου αυτή εδρεύει, εφόσον η νο­ μοθεσία της επιτρέπει ένα τέτοιο μέτρο για παρόμοιες ε­ θνικές απαιτήσεις. β) Να παρέχει την προβλεπόμενη από τα προηγούμενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού συνδρομή, εάν η υποβαλλό­ μενη σχετική αρχική αίτηση αφορά απαιτήσεις παλαιότε­ ρες των πέντε ετών, από τη στιγμή που ο εκτελεστός τίτ­ λος που επιτρέπει την είσπραξη έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους, όπου έχει την έδρα της η αι­ τούσα αρχή, μέχρι την ημερομηνία της αίτησης. Ωστόσο, όταν προσβάλλεται η απαίτηση ή ο τίτλος, η προθεσμία αρχίζει να υπολογίζεται από τη στιγμή κατά την οποία το αιτούν κράτος αποφαίνεται ότι η παραπάνω απαίτηση ή ο εκτελεστός τίτλος που επιτρέπει την είσπραξη δεν μπορεί πλέον να προσβληθεί. γ) Να προβαίνει στην είσπραξη της απαίτησης, αν η αι­ τούσα αρχή δεν έχει εξαντλήσει στο έδαφος του κράτους της έδρας της τα μέτρα εκτέλεσης για την είσπραξη αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ή αρμόδια αρχή ανακοινώνει στην αιτούσα αρχή τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση της αίτησης συνδρομής. Ή άρνηση αυτή ανακοινώνεται και στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 94ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα σχετιζόμενα με την παραγραφή της απαίτησης ρυθμίζονται από τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο ε­ δρεύει η αιτούσα αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την αναστολή ή διακοπή της παραγραφής, οι δια­ δικαστικές ενέργειες είσπραξης της απαίτησης που έγι­ ναν από την αρμόδια αρχή θεωρούνται ότι πραγματοποιή­ θηκαν από την αιτούσα αρχή, εφόσον κατά τη νομοθεσία του κράτους της αρχής αυτής θα είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή ή διακοπή της παραγραφής.

Άρθρο 95

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, που κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυ­ τού, δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν από αυτήν παρά μό­ νο στο αναφερόμενο στην αίτηση συνδρομής πρόσωπο, στα πρόσωπα και τις αρχές τις αρμόδιες για την είσπραξη της απαίτησης και στις δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν επιληφθεί των υποθέσεων που αφορούν στην είσπραξη των απαιτήσεων.

Άρθρο 96ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ή αρμόδια αρχή εισπράττει επίσης από τον οφειλέτη και παρακρατεί όλα τα έξοδα που συνδέονται με την εί­ σπραξη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ή Ελλάδα παραιτείται με τον όρο της αμοιβαιότητας απέναντι στα λοιπά κράτη μέλη από οποιαδήποτε απαίτη­ ση για την απόδοση των εξόδων που προκύπτουν από την αμοιβαία συνδρομή, την οποία παρέχει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού. Τα έξοδα αυτά ει­ σπράττονται σε βάρος του οφειλέτη κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν η είσπραξη παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, που χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλο ποσό εξόδων ή συν­ δέεται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήμα­ τος, οι αιτούσες και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συμ­ φωνούν ειδικούς διακανονισμούς απόδοσης εξόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ή Ελλάδα, με τον όρο της αμοιβαιότητας, είναι υπεύ­ θυνη απέναντι στο κράτος της αρμόδιας αρχής για όλα τα έξοδα και τις ζημίες που ενδεχόμενα υπέστη κατόπιν αγω­ γών που κρίθηκαν αβάσιμες, είτε ως προς την ύπαρξη της απαίτησης είτε ως προς το κύρος του τίτλου που εκδόθη­ κε από την ελληνική αιτούσα αρχή.

Άρθρο 97

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποτελούν ε­ μπόδιο για την παροχή ευρύτερης αμοιβαίας συνδρομής, την οποία η Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη θα συμφωνούσαν μεταξύ τους, περιλαμβανομένου και του τομέα της κοινο­ ποίησης των δικαστικών και εξώδικων πράξεων.

Άρθρο 98ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέπεται: α) να επεκτείνονται ή περιορίζονται οι κατηγορίες απαιτήσεων που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαί­ ου αυτού, β) να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, με σκοπό προσαρμογής τους στις διατάξεις πράξεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρυθμίζουν θέματα του αυτού πε­ ριεχομένου και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών καθορίζονται: α) Ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης στους δικαιούχους των απαιτήσεων που προβλέπονται α­ πό το κεφάλαιο αυτό ή από τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του κεφαλαίου αυ­ τού, β) οι αρμόδιες αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων αυτών, γ) η τελωνειακή ή φορο­ λογική αρχή, ανάλογα με το είδος της απαίτησης, που ε­ νεργεί "ως αιτούσα αρχή" και ως "αρμόδια αρχή" για την ε­ φαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού και δ) κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δια­ τάξεων του κεφαλαίου αυτού και των παραπάνω προεδρι­ κών διαταγμάτων."

Άρθρο 14Τελικές και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου αυτού εφαρ­ μόζονται επί αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής, που υπο­ βάλλονται από 1ης Ιουλίου 2002.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπουργικές αποφάσεις, καθώς και οι διοικητικές και κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί κατ' εξου­ σιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 86 έως και 98 του ν. 1402/1983, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι αντικατά­ στασής τους.

Άρθρο 15Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση το νόμου αυτού καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις: α) το κεφάλαιο ΙΑ' του ν. 1402/1983 [ΦΕΚ 167 Α', 18.11.1983 (άρθρα 86­98)], β) το π.δ. 134/1994 (ΦΕΚ 93 Α', 21.6.1994).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επίσης καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 16Έναρξη ισχύος

Ή ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει: α) των διατάξεων των άρθρων 1 έως 8, 10,11 και 12 (πα­ ράγραφος 7) από 1ης Ιανουαρίου 2003, β) των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 από 1ης Ιουλίου 2002, γ) των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευσή του στην Ε­ φημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφο­ ρετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΉΣ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2002
Ο ΕΠΙ ΤΉΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΉΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ