81 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3555/2007

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) − Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι − Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
16 Απριλίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 81
16 Απριλίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3555
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) − Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι − Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου το οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και, εφόσον δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το μετατασσόμενο προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2938/2001 εξακολουθεί να δικαιούται το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα του ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α΄), με ανάλογη εφαρμογή κατά τα λοιπά των εδαφίων τρίτου έως και έκτου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄). Το μεταφερόμενο προσωπικό της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. που υπηρετεί με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δικαιούται κατά τη συνταξιοδότησή του αποζημίωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις. β) Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄). Το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2938/ 2001 που μετατάσσεται ή μεταφέρεται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εντάσσεται σε βαθμό με βάση την οικεία κατηγορία και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας» και στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Για την ως άνω βαθμολογική ένταξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄).

Αθήνα, 12 Απριλίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους