14 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3738/2009

Κύρωση των Πράξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004).

30 Ιανουαρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14
30 Ιανουαρίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3738
Κύρωση των Πράξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Πράξεις του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου, που υπογράφηκαν στο Βουκουρέστι στις 5 Οκτωβρίου 2004 και οι οποίες περιλαμβάνουν: α. το Καταστατικό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα πρόσθετα Πρωτόκολλα του Τόκιο 1969, της Λωζάνης 1974, του Αμβούργου 1984, της Ουάσιγκτον 1989, της Σεούλ 1994, του Πεκίνου 1999 και του Βουκουρεστίου 2004, β. το Έβδομο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στο Καταστατικό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, γ. το Γενικό Κανονισμό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, δ. την Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση και το Τελικό Πρωτόκολλο αυτής, ε. τη Συμφωνία Υπηρεσιών Ταχυδρομικών Πληρωμών, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΦΕΚ 289 ΦΕΚ 305 ΦΕΚ 313 ΦΕΚ 321 ΦΕΚ 329 ΦΕΚ 337 ΦΕΚ 345 ΦΕΚ 353 ΦΕΚ 361 ΦΕΚ 369 ΦΕΚ 377 ΦΕΚ 385 ΦΕΚ 393 ΦΕΚ 401 ΦΕΚ 409 ΦΕΚ 417 ΦΕΚ 425 ΦΕΚ 433 ΦΕΚ 441 ΦΕΚ 449 ΦΕΚ 457 ΦΕΚ 465 ΦΕΚ 473 ΦΕΚ 481 ΦΕΚ 489

Άρθρο δεύτερο

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται ο ν. 3048/2002 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Κύρωση των Πράξεων του XXII Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Πεκίνο 1999)».

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των Πράξεων που κυρώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2006, ημερομηνία θέσης τους σε ισχύ. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν.Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ