288 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4224/2013

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 13 - Διατάξεις για την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας
31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 288
31 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4224
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 13Διατάξεις για την οργάνωση της Ελληνικής ΠροεδρίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του έτους 2014, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων κρατών – μελών της Ε.Ε. στην Ελληνική Δημοκρατία (Υπουργείο Οικονομικών), προκειμένου να συνδράμουν με την παροχή ειδικών γνώσεων τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης. Το χρονικό διάστημα για το οποίο διενεργείται η απόσπαση δύναται να αρχίσει από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν δύναται να υπερβεί την 30ή Ιουνίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου όγδοου, του ν. 4211/2013 (Α΄ 256), προστίθενται λέξεις ως εξής: «, τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋπο− θέσεων που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένης της υποχρέωσης κατάθεσης τραπεζι− κής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφιο α΄ της ΑΥΟ Φ31/13/3.6.2003.»