288 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4224/2013

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 16 - Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και θέματα άσκησης καθηκόντων
31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 288
31 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4224
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και θέματα άσκησης καθηκόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) παρατείνεται από τη λήξη της, στις 31.10.2013, μέχρι τις 28.02.2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 31 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4033/2011 (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2014.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διάρκεια ισχύος της κατ’ εξαίρεση παράλληλης άσκησης από τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) παρατείνεται μέχρι 31.12.2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) παρατείνεται έως και 31.1.2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 15 του άρθρου 9 του ν.4051/2012 (Α΄ 40), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λέξεις «μέχρι τις 31.12.2013» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι τις 31.12.2014».