288 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4224/2013

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 18 - Οι δαπάνες προμήθειας καυσίμων των Γενικών Επιτελείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέχρι και την υπογραφή της πρώτης κατά Γενικό Επιτελείο εκτελεστικής συμφωνίας της Σύμβασης Πλαίσιο που εγκρίθηκε από τη διακομματική επιτροπή για προϊόντα και υπηρεσίες Σημαντικής Οικονομικής και Τεχνολογικής Αξίας στις 25 Οκτωβρίου 2013, εξοφλούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας εφόσον:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 288
31 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4224
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Βεβαιώνεται, από τις αναθέτουσες αρχές η αδυναμία προσφυγής σε διαγωνιστικές διαδικασίες.