117 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4263/2014

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018.

14 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117
14 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4263
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο ΜόνοΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Αποτέλεσμα Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης κατά υποτομείς με παρεμβάσειςΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ I. Η λογιστική απεικόνιση των δημοσιονομικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων μαζί με την εναρμόνιση των κύριων δημοσιονομικών συνόλων της Γενικής Κυβέρνησης, που εκτίθενται στο ανωτέρω Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής βασίζονται σε έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95). II. Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι σύμφωνοι με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3871/2010.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015 − 2018 Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι− κής Στρατηγικής 2015 − 2018, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμβάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής: − Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση και τους επιμέρους φορείς της. − Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το προηγούμενο έτος, το τρέχον έτος, το έτος προϋπο− λογισμού και τα επόμενα τρία έτη. − Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί− ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες τόκων). − Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές προβλέψεις. − Ο στόχος για το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρ− νησης. Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυ− βέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Προ− ϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο. − Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί− στοιχα έτη. − Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ− νησης ανά Υπουργείο για τον προϋπολογισμό του επό− μενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για την υπό εξέταση περίοδο. Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο− ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάρι− στων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018» ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ