141 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4268/2014

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

27 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141
27 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4268
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Διεθνής Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στη Νέα Υόρκη, στις 20 Δεκεμβρίου 2006 και υπογράφηκε από την Ελλάδα την 1η Οκτωβρίου 2008, καθώς και το Πρακτικό Διόρθωσης του πρωτοτύπου της Σύμβασης αυτής, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο, στην αγγλική γλώσσα ως προς τη Σύμβαση και στην αγγλική και γαλλική γλώσσα ως προς το Πρακτικό Διόρθωσης, αμφοτέρων σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

Άρθρο δεύτεροTροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού ΚώδικαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το άρθρο 322 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 322Α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 322Α Αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου 1. Όποιος τελεί αναγκαστική εξαφάνιση τιμωρείται με κάθειρξη. 2. Ως αναγκαστική εξαφάνιση θεωρείται η σύλληψη, η κράτηση, η αρπαγή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή στέρησης της ελευθερίας από όργανα του Κράτους ή από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που ενεργούν με την άδεια, υποστήριξη ή συναίνεση του Κράτους, η οποία ακολουθείται από άρνηση παραδοχής της στέρησης της ελευθερίας ή από απόκρυψη της τύχης ή του τόπου όπου βρίσκεται το εξαφανισμένο πρόσωπο, γεγονός το οποίο θέτει το πρόσωπο εκτός της προστασίας του νόμου. 3. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ένας ιεραρχικά ανώτερος, ο οποίος: α) Γνώριζε ή συνειδητά παρέβλεπε πληροφορίες, οι οποίες παρείχαν σαφείς ενδείξεις ότι ιεραρχικά κατώτεροι, που ευρίσκονταν υπό την ουσιαστική εξουσία και τον έλεγχό του, τελούσαν ή επρόκειτο να τελέσουν ένα έγκλημα αναγκαστικής εξαφάνισης, ή β) ασκούσε ουσιαστική ευθύνη και έλεγχο επί των δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με το έγκλημα της αναγκαστικής εξαφάνισης και δεν έλαβε όλα τα αναγκαία και εύλογα μέτρα, εντός της εξουσίας του, για την πρόληψη ή την καταστολή της τέλεσης μίας αναγκαστικής εξαφάνισης ή για την παραπομπή του ζητήματος στις αρμόδιες αρχές προς έρευνα και ποινική δίωξη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το άρθρο 322Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 322Β, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 322Β Διακεκριμένες περιπτώσεις 1. Οι πράξεις του προηγούμενου άρθρου τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών: α) αν ο υπαίτιος ως προϊστάμενος έδωσε την εντολή τέλεσής τους ή β) αν η τέλεσή τους έχει ως θύματα εγκύους, ανηλίκους ή άτομα με αναπηρία ποσοστού από 67% και άνω ή γ) αν έχουν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του θύματος. 2. Αν οι πράξεις του προηγούμενου άρθρου επέφεραν το θάνατο του θύματος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το άρθρο 322Β του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο άρθρο 322Γ, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 322Γ Γενικές διατάξεις 1. Όποιος, έχοντας εμπλακεί στην τέλεση μιας αναγκαστικής εξαφάνισης, συνεισφέρει ουσιαστικά στον εντοπισμό του εξαφανισμένου προσώπου εν ζωή ή καθιστά δυνατή τη διαλεύκανση υποθέσεων αναγκαστικής εξαφάνισης ή τον εντοπισμό των δραστών μιας αναγκαστικής εξαφάνισης, τιμωρείται με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83 ΠΚ). 2. Η καταδική για τις πράξεις των άρθρων 322Α και 322Β σε ισόβια κάθειρξη συνεπάγεται αυτοδικαίως τη διαρκή αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του καταδικασμένου, ενώ η καταδική σε πρόσκαιρη κάθειρξη συνεπάγεται πενταετή τουλάχιστον αποστέρηση. 3. Προσταγή προϊσταμένου, που αφορά στις πράξεις των άρθρων 322Α και 322Β ουδέποτε αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα τους. 4. Σε περίπτωση που οι πράξεις των άρθρων 322Α και 322Β, τελούνται υπό καθεστώς σφετερισμού του δημοκρατικού πολιτεύματος, η προθεσμία της παραγραφής αρχίζει μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία. 5. Ο παθών από τις πράξεις των άρθρων 322Α και 322Β δικαιούται να απαιτήσει από τον δράστη και από το Δημόσιο, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρον, αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη, και χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της περίπτωσης η΄ του άρθρου 8 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται η φράση: «ή αναγκαστικής εξαφάνισης προσώπου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα μετά τον αριθμό «322» και τη λέξη «αρπαγή» προστίθενται τα εξής: «322Α και 322Β (αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου)».

Άρθρο τρίτοΤροποποιήσεις διατάξεων του Αστικού ΚώδικαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 1569ΑΚ προστίθενται τα εξής: «... ή όταν το θετό τέκνο είναι θύμα αναγκαστικής εξαφάνισης υπό την έννοια των άρθρων 322Α παράγραφος 2 και 322Β Π.Κ., ή τουλάχιστον ο ένας από τους φυσικούς γονείς είναι θύμα του εγκλήματος αυτού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση 1 του άρθρου 1570ΑΚ αντικαθίσταται ως εξής: «1. στις περιπτώσεις μη συνδρομής των όρων του νόμου ή θετού τέκνου θύματος αναγκαστικής εξαφάνισης κατά τα άρθρα 322Α παράγραφος 2 και 322Β Π.Κ. ή θετού τέκνου του οποίου τουλάχιστον ο ένας από τους φυσικούς του γονείς είναι θύμα του εγκλήματος αυτού, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή ο εισαγγελέας.»

Άρθρο τέταρτοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το καθεστώς διαθεσιμότητας των υπαλλήλων, των οποίων το σύνολο των θέσεων του κλάδου τους καταργήθηκε με την υπ’ αριθμ. 135211/Β2/23.9.2013 (Β΄ 2384) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 150539/Β2/15.10.2013 (Β΄ 2601) και 57519/Β2/11.4.2014 (Β΄ 910) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λήγει έως τις 15 Ιουνίου 2014, παρατείνεται από τη λήξη του για το χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 24 Μαΐου 2014.

Άρθρο πέμπτοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

To δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά την απώλεια ή τη λήξη της και κατατίθεται το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εκδίκαση των κακουργημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εκτός από αυτό της περίπτωσης δ΄, καθώς και στο άρθρο 29, αρμόδιο είναι το Μονομελές Εφετείο και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 308Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (Α΄ 225), οι υποψήφιοι του κλάδου Εξωτερικής Φρούρησης, που επιλέχθηκαν από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), και των οποίων εκκρεμεί ο διορισμός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα εκπαιδευθούν μαζί με τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Άρθρο έκτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 39 παράγραφος 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ