37 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4370/2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/49/ΕΕ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Σ.Κ.Ε.
Άρθρο 12 - Επιλεξιμότητα απαιτήσεων καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών και εξαιρέσεις αυτών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
07 Μαρτίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 37
7 Μαρτίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4370
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιλέξιμες είναι όλες οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες πλην των κατωτέρω, οι οποίες δεν καλύπτονται και εξαιρούνται από την εγγύηση και επομένως την καταβολή αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ: α) Οι απαιτήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, τις οποίες έχουν στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό. β) Οι απαιτήσεις που προέρχονται από συναλλαγές επενδυτών − πελατών, για τις οποίες εξεδόθη τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας ή την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων κρατών. γ) Οι απαιτήσεις για ίδιο λογαριασμό των επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως ορίζονται στην περίπτωση 2 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 και των ΕΠΕΥ, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007. δ) Οι απαιτήσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της περίπτωσης 22 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014. ε) Οι απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, κατά την έννοια του ν. 4364/2016. στ) Οι απαιτήσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια του ν. 4099/2012, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών διαχείρισής τους. ζ) Οι απαιτήσεις των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 216), με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία. η) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει. θ) Οι απαιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του. ι) Οι απαιτήσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιό του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος. ια) Οι απαιτήσεις των προσώπων που κατέχουν σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με τις απαριθμούμενες στις περιπτώσεις θ΄ και ι΄. ιβ) Οι απαιτήσεις των συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και των συζύγων των προσώπων που απαριθμούνται στις περιπτώσεις θ΄, ι΄ και ια΄, καθώς και των τρίτων προσώπων που τυχόν ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ