37 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4370/2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/49/ΕΕ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 32 - Τακτικές εισφορές προς το ΣΚΕ
07 Μαρτίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 37
7 Μαρτίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4370
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 32Τακτικές εισφορές προς το ΣΚΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΣΚΕ καταβάλλουν ετήσια τακτική εισφορά, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται εντός του μηνός Ιουνίου του αντιστοίχου έτους με απόφαση του ΔΣ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

H ετήσια τακτική εισφορά, την οποία καταβάλλει κάθε πιστωτικό ίδρυμα και υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΣΚΕ, ορίζεται ως το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν με βάση τους ακόλουθους συντελεστές κατά κλιμάκιο αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών − πελατών κάθε συμμετέχοντος στο ΣΚΕ κατά την παροχή καλυπτόμενων υπηρεσιών: α) Για αξία περιουσιακών στοιχείων επενδυτών − πελατών συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος μέχρι 30.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό: αα) 2,75% της αξίας των κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων, ή ββ) 1,00% για κινητές αξίες τις οποίες κατέχει το συμμετέχον στο ΣΚΕ για λογαριασμό πελατών του και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή, καθώς 1036 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και για χρηματοπιστωτικά μέσα που παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή από το διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης, εφόσον το συμμετέχον έχει αναθέσει στο διαχειριστή του ΣΑΤ ή στο διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης διακανονισμού ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου, κατά περίπτωση, να ενημερώνει τους τελικούς δικαιούχους των λογαριασμών που είναι επενδυτές − πελάτες του συμμετέχοντος για τις μεταβολές που επέρχονται στο λογαριασμό τους. Η ενημέρωση θα γίνεται άμεσα και το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την εκκαθάριση της συναλλαγής και, γενικότερα, από τη διενέργεια οποιασδήποτε χρεοπίστωσης σε λογαριασμό τίτλων, απευθείας από τον διαχειριστή και ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του ίδιου του συμμετέχοντος στο ΣΚΕ προς τους επενδυτές − πελάτες του. β) Για αξία περιουσιακών στοιχείων από 30.000.001 ευρώ έως 250.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2,75% της αξίας των κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων. γ) Για αξία περιουσιακών στοιχείων από 250.000.001 ευρώ και άνω η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 1,00% της αξίας των κατεχoμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι εν λόγω συντελεστές εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων επενδυτών − πελατών συμμετέχοντος στο ΣΚΕ Συντελεστής τακτικής εισφοράς (α) Μέχρι 30.000.000 ευρώ 2,75% (με την επιφύλαξη του εδαφίου (ββ) της περίπτωσης α) (β) Από 30.000.001 μέχρι 250.000.000 ευρώ 2,75% (γ) Πλέον των 250.000.001 ευρώ 1% Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του ΤΕΚΕ, δύναται να τροποποιούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ πιστωτικά ιδρύματα και υποκαταστήματα οφείλουν να υποβάλουν τα εν λόγω στοιχεία στο ΤΕΚΕ το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους. Η σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχεται ως προς την ακρίβειά της από νόμιμο ελεγκτή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α΄ 194).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν επιτευχθεί εύλογη σχέση μεταξύ των διαθεσίμων του ΣΚΕ και της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών − πελατών των συμμετεχόντων, οι εισφορές προσαρμόζονται, ώστε να αντιστοιχούν μόνο στην ετήσια μεταβολή της αξίας περιουσιακών στοιχείων επενδυτών − πελατών των συμμετεχόντων στο ΣΚΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ΔΣ αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για την ως άνω εύλογη σχέση, τη διακοπή και εκ νέου καταβολή της ετησίας εισφοράς, καθώς και την τυχόν επιστροφή εισφορών που προκύπτουν από λάθος υπολογισμό των εισφορών αυτών, στα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ που τις έχουν καταβάλει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ως προς τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα προαναφερθέντα κριτήρια σε σχέση με τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εισέρχεται στο ΣΚΕ μετά την έναρξη του οικονομικού έτους ή παύει, για οποιονδήποτε λόγο, να συμμετέχει σε αυτό, οφείλει τακτική εισφορά για το ημερολογιακό έτος ένταξης ή αποχώρησης, αντίστοιχα, κατ’ αναλογία του χρόνου συμμετοχής του σε αυτό. Οι περιπτώσεις πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών δεν θεωρούνται διακοπή λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος αλλά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί καθολικής ή ειδικής διαδοχής του εταιρικού δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το ακριβές χρονικό σημείο και η διαδικασία καταβολής των ετήσιων τακτικών εισφορών καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

H καταβολή των αναλογουσών σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα τακτικών εισφορών στο ΣΚΕ πραγματοποιείται με πίστωση ειδικών λογαριασμών του ΣΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό εκκαθάριση πριν από τον καθορισμό των εισφορών, οιασδήποτε φύσεως καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές του αμέσως μετά τον καθορισμό τους από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό εκκαθάριση μετά τον καθορισμό των εισφορών οιασδήποτε φύσεως από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές την ημέρα διακοπής της λειτουργίας του.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ