56 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4467/2017

Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 14
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
13 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 56
13 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4467
Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο τίτλος του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «Σύσταση και ενέργειες της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. στο πλαί- σιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε».. 4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. αποκτά από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετοχές εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με το στοι- χείο αα΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143». 5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ- θρου 145 του ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αμέσως μετά την εις είδος διανομή από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στους μετόχους της των μετοχών που κατέχει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην Εταιρεία Συμμετοχών, σύμφωνα με το στοιχείο ββ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε, Α.Ε. αποκτά το σύνολο των μετο- χών έκδοσης της Εταιρείας Συμμετοχών που θα κατέχουν το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτι- κής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.)». 6. Η παρ. 4 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ορίζεται κατά την ίδρυσή της σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελλη- νικό Δημόσιο άπαξ σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρω- ση της αποτίμησης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 2, το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. θα αυξηθεί περαιτέρω είτε άπαξ είτε διαδοχικά έως του ποσού που θα ισούται με το ποσό της ως άνω αποτίμησης και θα καλυφθεί είτε με κατα- βολή μετρητών είτε με εισφορά εις είδος είτε με συν- δυασμό των δύο. Η ως άνω εισφορά εις είδος δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω εκχώρησης απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες ενδεικτικώς δύνανται να περιλαμβάνουν γεννημένες ή σε περίπτωση διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και μελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις έναντι της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.. Σε περίπτωση εκχώρησης φορολογι- κών απαιτήσεων, το ύψος αυτών έναντι έκαστης εκ των Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνει το φόρο εισοδήματος που θα αντιστοιχούσε σε έκαστη εκ των Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. αν το φορολογητέο εισόδημά της περιοριζόταν στο εισόδημα από την εκτέ- λεση του Σχεδίου Διαχωρισμού. Το Ελληνικό Δημόσιο, για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπρο- σωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του». 7. Η παρ. 7 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Στις περιπτώσεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 145, η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ορίζεται ως ο νόμιμος εκδοχέας των φορολογικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., που προκύπτουν από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισμού έως του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.. Τέτοιες φορολογικές απαιτήσεις αποτελούν ιδίως οι απαιτήσεις φόρου υπεραξίας από την πώληση των μετοχών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., καθώς και οι απαιτήσεις από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.. Τις απαιτήσεις αυτές δύναται η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. να ενεχυριάζει αποκλειστικά προς ασφάλεια τυχόν χρηματοδότησης που λαμβάνει προς το σκοπό εξόφλη- σης του τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή να τις συμψηφίζει με το οφειλόμενο τίμημα από την πώληση των μετοχών. Η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται, με απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομικών, να χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο προς το σκοπό εξόφλησης του τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και επιστρέφει το προ- ϊόν της είσπραξης των ανωτέρω φορολογικών απαιτή- σεων στο Ελληνικό Δημόσιο. Τυχόν υπερβάλλον ποσό χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών του Ελληνικού Δημοσίου προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Τυ- χόν ελλείπον ποσό συμπληρώνεται από τα διανεμόμενα μερίσματα της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αναλογούν στο Ελλη- νικό Δημόσιο». 8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ- θρου 146 του ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η εισαγωγή της Εταιρείας Συμμετοχών στην οργα- νωμένη αγορά κινητών αξιών του Χ.Α.Α. διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του ν. 3371/2005 (Α΄ 178), των κανονισμών και αποφάσεων του Χ.Α.Α., καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εφαρμο- στέων διατάξεων. Ως αρχική τιμή για την εισαγωγή της μετοχής της στην οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χ.Α.Α., ορίζεται η τιμή ανά μετοχή που προκύπτει από τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης του μετοχικού κε- φαλαίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 4389/2016».

Αθήνα, 13 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Εσωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr