116 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4551/2018

Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 15
02 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116
2 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4551
Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γε- νικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυ- νάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 15ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω- νυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί εκ νέου με το άρθρο Δεύτερο της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983/30.11.2012 (Β΄ 3187) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Με- ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβου- λίου, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για την εταιρεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για θητεία μέχρι τρία (3) έτη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί εκ νέου με το άρθρο Δεύτερο της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983/30.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Κατ’ εξαίρεση ορίζεται ότι η θητεία του Διοικητι- κού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που ανανεώνει τη θητεία του, ορίζοντας τα ίδια ή νέα μέλη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινω- νία της Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει κωδικοποι- ηθεί με το άρθρο Δεύτερο της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/ οικ. 27983/30.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοι- κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης για την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε αντίθετη ρύθμιση καταργείται.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Αναπληρωτής Υπουργός
και Υπουργός Οικονομίας και
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Υφυπουργός Τηλεπικοινωνιών και Παιδείας, Έρευνας και Οικονομίας και Ανάπτυξης Ενημέρωσης Θρησκευμάτων
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας και
Πολιτισμού και Αθλητισμού Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.