ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου 5002064 ΕΞ 2011/2011

«Ορισμός αρμοδιότητας και διαδικασία εφαρμογής του Κοινοτικού συστήματος παροχής Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών».

14 Ιανουαρίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Μαυροδημητράκης
Τηλέφωνο : 210 6987487
FAX : 210 6987489
E - mail : gdt-dasmo@otenet.gr
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ:5002064 ΕΞ 2011

Θέμα: «Ορισμός αρμοδιότητας και διαδικασία εφαρμογής του Κοινοτικού συστήματος παροχής Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Π.Δ 185/2009 «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α/7- 10-2009)
2. την απόφαση Δ6Α1142500/ΕΞ 2010 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β/3-11-2010)
3. του Π.Δ 284/88 «περί οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄128/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν 2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» L 302/19-10-1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 12 αυτού
6. του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993 της επιτροπής L 253/11-10-1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 5 μέχρι 14 αυτού
7. εκτιμώντας:
α) την ανάγκη ανακαθορισμού της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του Κοινοτικού συστήματος παροχής των Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών, χάριν συντομίας Δ.Δ.Π.
β) την ανάγκη παροχής των Δ.Δ.Π. από μια υπηρεσία η οποία θα διαχειρίζεται ταυτόχρονα και το κοινοτικό μηχανογραφικό σύστημα EBTI-3 και θα εξασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο, την ομοιόμορφη εφαρμογή της σχετικής Κοινοτικής νομοθεσίας
γ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αρμόδια αρχή
Το τμήμα Α΄ της 17ης Δασμολογικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων και την έκδοση των Δ.Δ.Π., που μνημονεύονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Παραλαβή και διεκπεραίωση των αιτήσεων
1. Οι αιτήσεις για παροχή Δ.Δ.Π., καθώς και τα αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία, υποβάλλονται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τον αντιπρόσωπό του στην αρμόδια αρχή.
2. Ως συμπληρωματικά στοιχεία θεωρούνται: 1) το δελτίο τεχνικών προδιαγραφών, 2) αντιπροσωπευτικό δείγμα 3) φωτογραφίες του εμπορεύματος 4) κάθε άλλο στοιχείο ή έντυπο που κρίνεται αναγκαίο για τη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος.
3. Ο ενδιαφερόμενος, προς υποστήριξη της αίτησής του, δύναται να υποβάλλει και εργαστηριακή ανάλυση δημόσιου ή ιδιωτικού εργαστηρίου στην οποία θα αναφέρονται όλα τα προσδιοριστικά στοιχεία της σύνθεσης ή λειτουργίας του προϊόντος για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης. Το εν λόγω εργαστήριο θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025/2005.
4. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί και δια αλληλογραφίας. Όταν για την έκδοση μιας Δ.Δ.Π. απαιτείται αντιπροσωπευτικό δείγμα του εμπορεύματος, η αποστολή στην αρμόδια αρχή γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αιτούντος. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση θεωρείται αποδεκτή την ημερομηνία παραλαβής όλων των αναγκαίων στοιχείων.
Άρθρο 3
Εξέταση του αιτήματος και έκδοση της απόφασης
1. Η απόφαση Δ.Δ.Π. εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Όταν κατά την εξέταση του αιτήματος ή κατά την εργαστηριακή εξέταση του εμπορεύματος προκύψει η ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων, η προθεσμία έκδοσης της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα συμπληρωματικά στοιχεία υποβάλλονται το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός μηνός από την ενημέρωση του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, είναι δυνατόν να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας, για εύλογο χρονικό διάστημα, από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής. Η απόρριψη της αίτησης γνωστοποιείται εγγράφως στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
Άρθρο 4
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. Δ. 1595/709/2-1-1997 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 172/Β/11-3-1997).
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Δημήτριος Κουσελάς