Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ. Α 1161987 ΕΞ 2015/2015

«Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ2014/06-11-2014 (Β΄3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, “Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις”».

16 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΕΚ: Β΄2781
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Αθανασιάδης
Τηλ.:210 3222386
Fax: 210 3230829
ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ: Δ.ΟΡΓ. Α 1161987 ΕΞ 2015
ΑΔΑ: 7ΛΓΗΗ-ΙΚΞ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

ΑΔΑ: 7ΛΓΗΗ-ΙΚΞ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ2014/06-11-2014 (Β΄3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, “Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις”».

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της αριθμ. Δ6Α 1143923 ΕΞ2014/27-10-2014 (Β’ 2891) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
β) της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει και ειδικότερα του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 4 αυτής και της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.».
γ) του εδαφίου i της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ..[...].. και άλλες διατάξεις» (Α΄/143).
δ) της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) του π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
στ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ2014/6-11-2014 (Β’ 3013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό».
ζ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1147691 ΕΞ2014/6-11-2014 (Β’ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) της αριθμ. 2/71765/0004/10-11-2015 (B’ 2455) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών».
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το αριθμ. 30/080/000/1447/29-9-2013 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., με θέμα «Ανακατανομή οργανικών θέσεων Γ.Χ.Κ.».
3. Την αριθμ. ΑΝ. ΥΠΟΙΚ. 0003412ΕΞ2015/22-10-2015 (Β’ 2244) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».
4. Την ανάγκη ανακατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να κατανεμηθούν σε υπηρεσίες της οι 500 οργανικές θέσεις που μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου i της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως ισχύει, καθώς και να ανακατανεμηθούν οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες της, για την βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ2014/06-11-2014 (Β΄3017) απόφασή μας «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις» και ανακατανέμουμε τις δέκα τρείς χιλιάδες τριακόσιες είκοσι μία (13.321) οργανικές θέσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως εξής:
«α) ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΦ
Ο
Ρ
ΙΑ
Κ
Ω
Ν
ΤΕ
Λ
Ω
Ν
ΕΙ
Α
Κ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ω
Ν
Ε
Π
ΙΘ
ΕΩ
Ρ
Η
ΤΩ
Ν
Π
Λ
Η
Ρ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΚ
Η
Σ
Μ
ΕΤ
Α
Φ
Ρ
Α
ΣΤ
Ω
Ν
Δ
ΙΕ
Ρ
Μ
Η
Ν
ΕΩ
Ν
Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ω
Ν
Φ
Υ
ΣΙ
Κ
Ω
Ν
ΕΙ
Δ
ΙΚ
Ο
Ε
Π
ΙΣ
ΤΗ
Μ
Ο
Ν
ΙΚ
Ο
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο

ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Ω
Ν
Ε
ΙΔ
ΙΚ
Ο
ΤΗ
ΤΩ
Ν
)
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
ΙΑ
ΤΡ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
-
Λ
Ο
ΓΙ
ΣΤ
ΙΚ
Ο
Υ
ΕΡ
ΓΟ
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΤΕ
Χ
Ν
Ο
Λ
Ο
ΓΩ
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ω
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

ΤΕ
Χ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Ο
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΤΥ
Π
Ο
ΓΡ
Α
Φ
Ω
Ν
ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
ΕΡ
ΓΑ
ΤΩ
Ν
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
-
Ν
Υ
Κ
ΤΟ
Φ
ΥΛ
Α
Κ
Ω
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΙΤ
Η
ΤΑ
Σ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΣ
ΤΡ
ΙΩ
Ν
ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο
Ο
Ρ
ΓΑ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Θ
ΕΣ
ΕΩ
Ν
Α
Ν
Α
Υ
Π
Η
Ρ
ΕΣ
ΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΤΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
I. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)
1.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 27 3 4 3 1 1 3 2 1 1 4 1 51 2.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Ο.Σ.)
24 3 4 1 32
3.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
6 3 1
4.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
3 1 4
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Κ.Υ. 60 3 7 10 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 97 II.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Ε.Α.Υ.)
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 100 12 10 1 3 126 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 4 3 18 2 1 1 86 1 2 2 7 5 2 1 135 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 2 1 1 47 1 1 55 4.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 3 10 7 1 1 1 3 1 1 42 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Α.Υ. 120 18 40 10 2 2 1 134 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 7 0 6 0 0 2 1 358 III. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)
1.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
98 22 27 25 9 7 1 1 3 1 194 2.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
78 33 15 20 2 1 1 1 1 2 154 3.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
44 16 9 16 6 1 4 1 1 98 4.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19 7 4 8 2 1 1 1 43 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Π.Υ. 239 78 55 69 19 9 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 5 0 0 0 0 489 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
419 99 102 89 23 11 3 135 8 4 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 3 20 0 8 0 12 0 0 2 1 944 Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΦ
Ο
Ρ
ΙΑ
Κ
Ω
Ν
ΤΕ
Λ
Ω
Ν
ΕΙ
Α
Κ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ω
Ν
Ε
Π
ΙΘ
ΕΩ
Ρ
Η
ΤΩ
Ν
Π
Λ
Η
Ρ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΚ
Η
Σ
Μ
ΕΤ
Α
Φ
Ρ
Α
ΣΤ
Ω
Ν
Δ
ΙΕ
Ρ
Μ
Η
Ν
ΕΩ
Ν
Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ω
Ν
Φ
Υ
ΣΙ
Κ
Ω
Ν
ΕΙ
Δ
ΙΚ
Ο
Ε
Π
ΙΣ
ΤΗ
Μ
Ο
Ν
ΙΚ
Ο
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο

ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Ω
Ν
Ε
ΙΔ
ΙΚ
Ο
ΤΗ
ΤΩ
Ν
)
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
ΙΑ
ΤΡ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
-
Λ
Ο
ΓΙ
ΣΤ
ΙΚ
Ο
Υ
ΕΡ
ΓΟ
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΤΕ
Χ
Ν
Ο
Λ
Ο
ΓΩ
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ω
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

ΤΕ
Χ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Ο
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΤΥ
Π
Ο
ΓΡ
Α
Φ
Ω
Ν
ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
ΕΡ
ΓΑ
ΤΩ
Ν
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
-
Ν
Υ
Κ
ΤΟ
Φ
ΥΛ
Α
Κ
Ω
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΙΤ
Η
ΤΑ
Σ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΣ
ΤΡ
ΙΩ
Ν
ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο
Ο
Ρ
ΓΑ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Θ
ΕΣ
ΕΩ
Ν
Α
Ν
Α
Υ
Π
Η
Ρ
ΕΣ
ΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΤΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ Ι.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Η.Δ. & Α.Δ.)
1.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡ/ΝΟΥ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
7 1 1 1 1 11 2.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
45 2 35 21 1 8 11 1 1 1 1 8 1 136 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 36 2 13 5 6 16 6 1 1 1 87 4.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
6 1 2 10 60 22 3 2 1 1 40 148 5.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4 1 6 16 11 7 1 9 220 1 1 4 281 6. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15 1 39 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 4 3 9 3 13 5 4 13 2 130 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η.Δ.
& Α.Δ.
113 7 96 28 7 27 46 1 72 30 2 3 0 0 3 3 2 1 2 0 3 13 273 4 10 4 19 5 4 13 2 793 ΙΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Φ.Δ.)
α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)
1.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡ/ΝΟΥ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8 5 13
2.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
56 12 19 1 5 93 3.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
38 3 3 1 30 75 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 80 4 10 1 1 96 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 63 6 12 1 1 1 84 6.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 34 2 5 41
7.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
36 2 4 1 1 44 8.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 23 3 8 34
9.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
20 2 6 1 1 30 10.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2 2 1 5
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Φ.Δ.
360 36 73 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 0 0 0 2 0 0 0 0 515 Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΦ
Ο
Ρ
ΙΑ
Κ
Ω
Ν
ΤΕ
Λ
Ω
Ν
ΕΙ
Α
Κ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ω
Ν
Ε
Π
ΙΘ
ΕΩ
Ρ
Η
ΤΩ
Ν
Π
Λ
Η
Ρ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΚ
Η
Σ
Μ
ΕΤ
Α
Φ
Ρ
Α
ΣΤ
Ω
Ν
Δ
ΙΕ
Ρ
Μ
Η
Ν
ΕΩ
Ν
Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ω
Ν
Φ
Υ
ΣΙ
Κ
Ω
Ν
ΕΙ
Δ
ΙΚ
Ο
Ε
Π
ΙΣ
ΤΗ
Μ
Ο
Ν
ΙΚ
Ο
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο

ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Ω
Ν
Ε
ΙΔ
ΙΚ
Ο
ΤΗ
ΤΩ
Ν
)
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
ΙΑ
ΤΡ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
-
Λ
Ο
ΓΙ
ΣΤ
ΙΚ
Ο
Υ
ΕΡ
ΓΟ
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΤΕ
Χ
Ν
Ο
Λ
Ο
ΓΩ
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ω
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

ΤΕ
Χ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Ο
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΤΥ
Π
Ο
ΓΡ
Α
Φ
Ω
Ν
ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
ΕΡ
ΓΑ
ΤΩ
Ν
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
-
Ν
Υ
Κ
ΤΟ
Φ
ΥΛ
Α
Κ
Ω
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΙΤ
Η
ΤΑ
Σ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΣ
ΤΡ
ΙΩ
Ν
ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο
Ο
Ρ
ΓΑ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Θ
ΕΣ
ΕΩ
Ν
Α
Ν
Α
Υ
Π
Η
Ρ
ΕΣ
ΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΤΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ β)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Ε.Α.Υ.)
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA ΑΘΗΝΩΝ 4 1 1 1 7 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA ΠΕΙΡΑΙΑ 4 1 1 1 7 3.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 1 1 1 7
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA ΠΑΤΡΩΝ 4 1 1 1 7 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 70 8 3 1 82 6.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
177 15 20 1 1 4 2 220 7.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 173 58 24 1 5 2 263 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Υ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Φ.Δ. 436 85 51 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 4 0 0 0 0 593 γ) ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3950 1297 2190 1 8 40 6 136 202 44 6 7880 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Π.Υ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Φ.Δ. 3950 1297 2190 0 0 0 1 0 8 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 136 0 0 0 202 0 0 44 6 7880 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Φ.Δ. 4746 1418 2314 0 0 0 5 0 15 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 182 0 0 0 208 0 0 44 6 8988 ΙΙΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Τ. &
Ε.Φ.Κ.)
α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)
1.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡ/ΝΟΥ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8 1 9
2.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
29 3 32
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 29 2 3 4 38 4.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 38 2 4 44 5.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
26 1 3 30
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 25 3 9 37 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ. & Ε.Φ.Κ.
0 0 0 155 8 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΦ
Ο
Ρ
ΙΑ
Κ
Ω
Ν
ΤΕ
Λ
Ω
Ν
ΕΙ
Α
Κ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ω
Ν
Ε
Π
ΙΘ
ΕΩ
Ρ
Η
ΤΩ
Ν
Π
Λ
Η
Ρ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΚ
Η
Σ
Μ
ΕΤ
Α
Φ
Ρ
Α
ΣΤ
Ω
Ν
Δ
ΙΕ
Ρ
Μ
Η
Ν
ΕΩ
Ν
Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ω
Ν
Φ
Υ
ΣΙ
Κ
Ω
Ν
ΕΙ
Δ
ΙΚ
Ο
Ε
Π
ΙΣ
ΤΗ
Μ
Ο
Ν
ΙΚ
Ο
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο

ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Ω
Ν
Ε
ΙΔ
ΙΚ
Ο
ΤΗ
ΤΩ
Ν
)
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
ΙΑ
ΤΡ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
-
Λ
Ο
ΓΙ
ΣΤ
ΙΚ
Ο
Υ
ΕΡ
ΓΟ
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΤΕ
Χ
Ν
Ο
Λ
Ο
ΓΩ
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ω
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

ΤΕ
Χ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Ο
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΤΥ
Π
Ο
ΓΡ
Α
Φ
Ω
Ν
ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
ΕΡ
ΓΑ
ΤΩ
Ν
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
-
Ν
Υ
Κ
ΤΟ
Φ
ΥΛ
Α
Κ
Ω
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΙΤ
Η
ΤΑ
Σ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΣ
ΤΡ
ΙΩ
Ν
ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο
Ο
Ρ
ΓΑ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Θ
ΕΣ
ΕΩ
Ν
Α
Ν
Α
Υ
Π
Η
Ρ
ΕΣ
ΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΤΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ β)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Ε.Α.Υ.)
1. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 5 7 1 44 2.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17 2 3 1 23
3.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
36 15 12 63
4.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 2 2 30
5.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ 4 2 13 1 18 2 1 1 2 44 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ. & Ε.Φ.Κ.
0 0 0 110 28 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 0 2 0 0 3 1 2 0 0 204 γ) ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)
ΤΕΛΩΝΕΙΑ 910 317 507 2 2 2 3 9 2 3 3 1760 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Π.Υ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ. & Ε.Φ.Κ.
0 0 0 910 317 507 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 9 2 3 3 0 1760 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ. & Ε.Φ.Κ.
0 0 0 1175 353 556 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 2 2 3 0 12 3 5 3 0 2154 ΙV.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ.)
α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)
1.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡ/ΝΟΥ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 2 3
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 14 1 2 17 3.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
17 1 18
4.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ
11 22 2 9 2 1 1 2 1 2 3 1 57 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ.Χ.Κ.
0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 2 1 1 2 1 2 3 1 95 β) ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)
ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 278 1 1 1 14 29 9 1 1 10 346 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Π.Υ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 278 1 0 0 1 0 0 1 14 29 0 0 0 0 9 1 1 10 0 346 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ.Χ.Κ.
0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 333 1 0 0 1 0 0 1 17 41 0 2 1 1 11 2 3 13 1 441 Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΦ
Ο
Ρ
ΙΑ
Κ
Ω
Ν
ΤΕ
Λ
Ω
Ν
ΕΙ
Α
Κ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ω
Ν
Ε
Π
ΙΘ
ΕΩ
Ρ
Η
ΤΩ
Ν
Π
Λ
Η
Ρ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΚ
Η
Σ
Μ
ΕΤ
Α
Φ
Ρ
Α
ΣΤ
Ω
Ν
Δ
ΙΕ
Ρ
Μ
Η
Ν
ΕΩ
Ν
Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ω
Ν
Φ
Υ
ΣΙ
Κ
Ω
Ν
ΕΙ
Δ
ΙΚ
Ο
Ε
Π
ΙΣ
ΤΗ
Μ
Ο
Ν
ΙΚ
Ο
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο

ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Ω
Ν
Ε
ΙΔ
ΙΚ
Ο
ΤΗ
ΤΩ
Ν
)
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
ΙΑ
ΤΡ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
-
Λ
Ο
ΓΙ
ΣΤ
ΙΚ
Ο
Υ
ΕΡ
ΓΟ
Δ
Η
ΓΩ
Ν
Τ
ΕΧ
Ν
Ο
Λ
Ο
ΓΩ
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ω
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

ΤΕ
Χ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Ο
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΤΥ
Π
Ο
ΓΡ
Α
Φ
Ω
Ν
ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
ΕΡ
ΓΑ
ΤΩ
Ν
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
-
Ν
Υ
Κ
ΤΟ
Φ
ΥΛ
Α
Κ
Ω
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΙΤ
Η
ΤΑ
Σ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΣ
ΤΡ
ΙΩ
Ν
ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο
Ο
Ρ
ΓΑ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Θ
ΕΣ
ΕΩ
Ν
Α
Ν
Α
Υ
Π
Η
Ρ
ΕΣ
ΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΤΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ Γ.
α)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ.
ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
533 46 176 193 17 50 64 1 80 31 2 4 57 0 4 4 2 1 2 0 6 26 314 6 11 5 24 6 6 16 3 1690 β)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ
Ε.Α.Υ. ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
556 103 91 120 30 28 18 134 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22 17 2 7 0 13 1 2 2 1 1155 γ)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Π.Υ.
ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 4189 1375 2245 979 336 516 4 1 10 42 0 0 278 1 0 1 1 0 0 1 14 37 146 0 4 0 225 3 4 57 6 10475 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ
Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
5278 1524 2512 1292 383 594 86 136 95 75 2 4 335 1 4 5 3 1 3 1 20 85 477 8 22 5 262 10 12 75 10 13320 β) Η μία (1) οργανική θέση του Δικηγόρου με έμμισθη εντολή κατανέμεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..
γ) Κατανέμουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του πίνακα Α’, ανά υπηρεσία, ως κατωτέρω:
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
I. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ ΤΑΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο
Ο
Ρ
ΓΑ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Θ
ΕΣ
ΕΩ
Ν
Ε
Φ
Ο
Ρ
ΙΑ
Κ
Ω
Ν
Π
Λ
Η
Ρ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΚ
Η
Σ
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΤΗ
ΤΑ
Σ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΣ
ΤΡ
ΙΩ
Ν
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ 1. Ανατολικής
Μακεδονίας
και Θράκης
Δράμας Δράμας Α 29 13 8 1 1 52 2.
Έβρου
Αλεξανδρούπολης Α 34 27 16 1 1 1 80 3. Ορεστιάδας Α-Β 11 10 13 1 35 4. Καβάλας Καβάλας Α 51 37 23 1 1 113 5. Ξάνθης Ξάνθης Α 29 9 15 4 57 6. Ροδόπης Κομοτηνής Α 24 11 13 1 1 1 1 52 7. Κεντρικής
Μακεδονίας
Ημαθίας Βέροιας Α 35 27 13 1 1 2 1 1 81 8.
Θεσσαλονίκης
Αμπελοκήπων Α 100 26 9 1 1 2 1 140 9. Α' Θεσσαλονίκης Α-Β 16 15 20 1 2 1 1 1 57 10. Δ' Θεσσαλονίκης Α 74 24 20 1 1 2 122 11. Ε' Θεσσαλονίκης Α 84 33 19 1 1 2 140 12. ΣΤ' Θεσσαλονίκης Α-Β 20 13 12 1 1 1 48 13. Ζ' Θεσσαλονίκης Α 85 25 19 1 1 2 133 14. Η' Θεσσαλονίκης Α-Β 20 10 5 1 1 37 15.
ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης
Α 75 26 17 1 1 2 122 16.
Ιωνίας
Θεσσαλονίκης
Α-Β 25 12 8 1 1 2 49 17. Καλαμαριάς Α-Β 34 8 11 1 1 55 18. Λαγκαδά Α-Β 20 7 5 1 1 1 1 36 19. Κιλκίς Κιλκίς Α-Β 25 7 14 46 20.
Πέλλας
Γιαννιτσών Α-Β 12 9 5 26 21. Έδεσσας Α 38 20 12 2 2 74 22. Πιερίας Κατερίνης Α 61 26 14 1 2 3 107 23. Σερρών Σερρών Α 56 30 27 1 2 116 24.
Χαλκιδικής
Νέων Μουδανιών Α-Β 13 10 8 2 1 34 25. Πολυγύρου Α 30 11 8 2 2 53 26. Δυτικής
Μακεδονίας
Γρεβενών Γρεβενών Α-Β 14 8 9 1 32 27. Καστοριάς Καστοριάς Α 32 17 17 1 2 1 70 28.
Κοζάνης
Κοζάνης Α 38 42 8 2 1 91 29. Πτολεμαΐδας Α-Β 9 9 5 1 24 30. Φλώρινας Φλώρινας Α-Β 22 14 4 1 41 31. Ηπείρου Άρτας Άρτας A-Β 14 3 28 2 2 3 1 53 32. Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσας A-Β 14 14 24 3 4 1 60 33. Ιωαννίνων Ιωαννίνων A 60 24 27 1 2 1 2 2 119 34. Πρέβεζας Πρέβεζας A 40 9 14 1 2 3 69 35. Θεσσαλίας Καρδίτσας Καρδίτσας A 32 8 19 2 2 63 36.
Λάρισας
Α' Λάρισας A 80 23 24 1 4 3 1 136 37. Β' Λάρισας A-Β 15 10 27 3 2 1 58 38.
Μαγνησίας
Βόλου A 38 14 69 1 1 2 1 126 39.
Νέας Ιωνίας
Μαγνησίας
A-Β 20 9 22 4 2 57 40. Τρικάλων Τρικάλων A 36 11 43 1 1 2 94 41. Ιωνίων Νήσων Ζακύνθου Ζακύνθου A-Β 13 4 8 1 26 42. Κέρκυρας Κερκύρας A 45 24 32 1 1 103 43. Κεφαλληνίας Αργοστολίου A-Β 19 7 9 1 2 1 39 44. Λευκάδας Λευκάδας A-Β 14 2 8 1 25 Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ ΤΑΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο
Ο
Ρ
ΓΑ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Θ
ΕΣ
ΕΩ
Ν
Ε
Φ
Ο
Ρ
ΙΑ
Κ
Ω
Ν
Π
Λ
Η
Ρ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΚ
Η
Σ
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΤΗ
ΤΑ
Σ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΣ
ΤΡ
ΙΩ
Ν
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ 45. Δυτικής
Ελλάδος Αιτωλοακαρνανίας
Αγρινίου A 30 14 31 1 4 80 46. Μεσολογγίου A-Β 13 7 19 1 4 44 47.
Αχαΐας
Αιγίου A-Β 10 4 15 1 1 1 1 33 48. A' Πατρών A 63 11 36 2 3 115 49. Γ' Πατρών A-Β 18 8 29 1 2 3 1 62 50.
Ηλείας
Αμαλιάδας A-Β 7 2 17 1 3 1 31 51. Πύργου A 20 5 42 3 2 1 73 52. Στερεάς
Ελλάδας Βοιωτίας
Θηβών A-Β 9 3 11 1 24 53. Λιβαδειάς A 27 7 17 1 1 53 54.
Εύβοιας
Χαλκίδας A 40 24 23 1 3 2 93 55. Κύμης B 6 2 10 2 1 21 56. Ευρυτανίας Καρπενησίου A-Β 10 4 10 1 25 57. Φθιώτιδας Λαμίας A 37 19 46 1 2 1 106 58. Φωκίδας Άμφισσας A-Β 13 9 3 25 59.
Αττικής
Αττικής
Αγίων
Αναργύρων
A 68 12 30 1 3 114 60. Αγίου Δημητρίου A-Β 14 4 21 1 3 43 61. Α' Αθηνών A 79 13 30 1 3 1 127 62. Δ' Αθηνών A 56 8 35 3 2 104 63. ΣΤ' Αθηνών A-Β 19 4 18 1 1 43 64. ΙΒ' Αθηνών A-Β 16 5 20 1 2 44 65. ΙΓ' Αθηνών A 65 11 30 2 1 109 66. ΙΔ'Αθηνών A-Β 20 6 8 1 35 67. ΙΖ' Αθηνών A 66 11 24 2 2 105 68. Αθηνών ΦΑΕ A 86 12 39 1 4 4 146 69. Αιγάλεω A-Β 17 3 19 1 1 41 70. Αμαρουσίου A-Β 19 5 14 2 2 42 71. Αχαρνών A-Β 18 1 17 3 1 40 72. Βύρωνα A-Β 13 4 10 1 2 30 73. Γαλατσίου A-Β 17 3 14 1 1 36 74. Γλυφάδας A 62 11 26 2 2 103 75. Ελευσίνας A 46 11 17 4 78 76. Ηλιούπολης A 58 13 22 1 2 96 77. Καλλιθέας A 62 6 24 2 1 95 78.
Κατοίκων
Εξωτερικού
A 30 3 11 2 1 47 79. Κηφισιάς A 61 8 23 4 1 1 98 80. Κορωπίου Α-Β 18 8 19 1 2 48 81. Μοσχάτου A-Β 16 1 12 2 1 32 82. Νέου Ηρακλείου A-Β 12 4 12 1 2 31 83. Νέας Ιωνίας A 77 9 26 1 1 114 84. Νέας Σμύρνης A-Β 17 2 14 1 2 1 37 85. Νίκαιας A-Β 26 3 15 1 1 2 2 50 86.
Παλαιού
Φαλήρου
A-Β 22 2 15 2 1 1 43 87. Παλλήνης A 65 10 21 1 2 2 1 102 88. Α΄Πειραιά A 63 10 24 1 3 2 103 89. Γ' Πειραιά A-Β 15 2 9 1 1 3 1 32 90. Δ' Πειραιά A-Β 18 3 13 1 35 91. Ε' Πειραιά A 60 15 25 1 1 2 104 92. ΦΑΕ Πειραιά A 78 10 12 1 2 103 93. Α' Περιστερίου A-Β 20 5 10 1 2 2 40 Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ ΤΑΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο
Ο
Ρ
ΓΑ
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
Θ
ΕΣ
ΕΩ
Ν
Ε
Φ
Ο
Ρ
ΙΑ
Κ
Ω
Ν
Π
Λ
Η
Ρ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΚ
Η
Σ
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΤΗ
ΤΑ
Σ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΣ
ΤΡ
ΙΩ
Ν
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ 94.
Β' Περιστερίου A-Β 15 7 15 1 2 1 41 95. Πλοίων A 35 4 11 1 1 52 96. Χαλανδρίου A-Β 20 5 18 4 1 48 97. Χολαργού A 83 6 25 1 2 1 118 98. Ψυχικού A-Β 21 2 15 1 1 40 99. Πελοποννήσου
Αργολίδας
Άργους A-Β 8 4 11 1 1 25 100. Ναυπλίου A 30 8 20 1 59 101. Αρκαδίας Τρίπολης Α 28 9 24 1 1 5 3 71 102. Κορίνθου Κορίνθου A 37 13 26 1 1 5 1 84 103. Λακωνίας Σπάρτης A 29 15 26 4 1 75 104. Μεσσηνίας Καλαμάτας A 50 9 44 1 4 3 2 113 105. Βορείου
Αιγαίου
Λέσβου Μυτιλήνης A 24 17 43 2 1 87 106. Σάμου Σάμου A-Β 11 9 18 1 39 107. Χίου Χίου A-Β 14 8 7 1 30 108. Νοτίου
Αιγαίου Δωδεκανήσου
Κω A-Β 11 11 13 2 37 109. Ρόδου A 47 28 17 1 1 94 110.
Κυκλάδων
Σύρου A 37 11 10 3 61 111. Θήρας B 6 3 6 1 16 112. Μυκόνου B 5 1 7 13 113. Νάξου B 5 2 7 1 15 114. Πάρου B 5 3 7 1 16 115. Κρήτης Ηρακλείου Ηρακλείου A 81 31 52 1 1 1 5 2 174 116. Λασιθίου Αγίου Νικολάου A 21 13 12 1 1 48 117. Ρεθύμνης Ρεθύμνου A 24 4 12 1 41 118. Χανίων Χανίων A 45 19 25 1 1 5 1 97 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ο.Υ. 3950 1297 2190 8 40 1 6 136 202 44 6 7880 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΤΕΛΩΝΕΙΑ
α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΑΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΕ
Λ
Ω
Ν
ΕΙ
Α
Κ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

Ο
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
ΕΡ
ΓΑ
ΤΩ
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΤΗ
ΤΑ
Σ
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
Ν
Υ
Χ
ΤΟ
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ 1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Α΄ 14 2 1 17 2.
ΕΒΡΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α΄ 10 3 7 20
3. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ Α΄ 23 6 17 46 4.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Α΄ 5 3 4 12
5.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
Β΄ 1 7 8
6. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ 13 4 5 22 7. ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Α΄ 12 5 5 22 8. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Α΄ 9 3 3 15
9. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Α΄ 6 1 2 9 10.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Α΄ 34 7 5 2 1 2 1 1 53 11.
Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Α΄ 31 2 6 1 40 12.
Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
Α΄ 21 3 6 30
13. ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Φ.Κ. Α΄ 31 8 9 48 14. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟY Β΄ 1 1 2 15.
ΚΙΛΚΙΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΕΥΖΩΝΩΝ
Α΄ 22 8 15 45
16. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Α΄ 7 1 8 17.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΔΟΪΡΑΝΗΣ
Α΄ 10 1 4 15
18. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Α΄ 7 1 3 11 19. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Α΄ 6 2 8
20. ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α΄ 13 3 6 22 21.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ Α΄ 6 3 9 22.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Β΄ 2 2 4 8
23. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ Β΄ 1 1 2 24.
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α΄ 10 3 2 1 16 25. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Β΄ 2 2 4
26.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
Α΄ 17 3 11 31
27. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΙΚΗΣ Β΄ 7 5 7 19 28.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Β΄ 2 3 5
α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΑΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΕ
Λ
Ω
Ν
ΕΙ
Α
Κ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

Ο
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
ΕΡ
ΓΑ
ΤΩ
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΤΗ
ΤΑ
Σ
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
Ν
Υ
Χ
ΤΟ
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ 29. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Β΄ 2 2 2 1 7 30.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Α΄ 8 7 13 28
31.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
Β΄ 1 2 6 9
32.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α΄ 6 2 4 12
33. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ Α΄ 20 8 8 36 34.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
Β΄ 2 6 8
35. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α΄ 7 2 2 1 12 36. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ 17 6 5 1 1 2 32 37.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Α΄ 19 3 10 32 38. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ Γ΄ 1 1 2 39. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Β΄ 6 1 2 1 10 40.
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Β΄ 4 4 8
41. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α΄ 6 6 6 18
42. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Β΄ 1 1 3 5
43. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Β΄ 1 2 1 4
44.
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ-
ΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α΄ 3 4 2 9
45. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ Β΄ 1 3 4 46.
ΑΧΑΪΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α΄ 28 8 21 2 59 47. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Β΄ 3 3 6 48. ΗΛΕΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Β΄ 1 1 3 5
49. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ Α΄ 10 5 4 19 50.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Β΄ 1 2 3
51.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α΄ 13 4 9 26
52. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΩΡΕΩΝ Β΄ 1 1 2 53. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α΄ 7 2 5 14 54. ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΤΕΑΣ Β΄ 1 1 2 55. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ 39 10 15 1 65 56.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
"ΕΛΕΥΘ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
Α΄ 61 16 40 1 118 57. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Α΄ 9 1 5 1 16 58.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΡΑΦΗΝΑΣ
Β΄ 1 2 3
59.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α΄ 26 8 10 1 45 60.
Α΄ ΤΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,
Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ
Α΄ 25 20 21 1 67 61.
Δ΄ ΤΕΛ. ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
(Τ.Ε.Σ.)
Α΄ 38 17 20 75
α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΑΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΕ
Λ
Ω
Ν
ΕΙ
Α
Κ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

Ο
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
ΕΡ
ΓΑ
ΤΩ
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΤΗ
ΤΑ
Σ
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
Ν
Υ
Χ
ΤΟ
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ 62.
Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Α΄ 53 13 15 81
63.
ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ-
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Α΄ 35 6 17 1 59 64. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΟΡΟΥ Β΄ 1 1 1 3 65.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Α΄ 11 2 4 17
66. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α΄ 18 5 13 36
67.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Β΄ 3 3 6 68.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ
Β΄ 3 3
69.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Α΄ 8 5 6 19
70.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Γ΄ 1 1 2
71.
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Α΄ 7 8 9 24
72.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΛΗΜΝΟΥ
Β΄ 1 1 1 3
73.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Β΄ 1 2 3
74.
ΣΑΜΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Β΄ 5 4 4 13 75.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΚΗΡΥΚΟΥ
Β΄ 1 1
76. ΧΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ Α΄ 8 5 5 18 77. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α΄ 14 10 14 38 78.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Β΄ 3 1 2 6
79.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Β΄ 2 2
80. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Β΄ 2 2 81. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ Β΄ 3 5 2 10 82. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Β΄ 2 1 3 83. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Β΄ 1 1 2 84. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Γ΄ 2 2 85.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Α΄ 9 3 4 16 86. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Β΄ 1 1 4 6 87. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΗΛΟΥ Β΄ 1 1 2 88.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΜΥΚΟΝΟΥ
Β΄ 1 1 1 3
89. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Β΄ 1 1 2 90. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΡΟΥ Β΄ 1 1 91.
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α΄ 17 9 11 1 38 92.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Β΄ 1 1 1 3
93. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Β΄ 3 1 4 94. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Α΄ 5 5
95. ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Α΄ 10 5 3 1 19 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 910 317 507 2 2 2 3 9 2 3 3 1760 Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ.) Ι. ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α/α ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι
Φ
Υ
ΣΙ
Κ
Ο
Ι
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ω
Ν
ΕΡ
ΓΟ
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΤΕ
Χ
Ν
Ο
Λ
Ο
ΓΩ
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
ΕΡ
ΓΑ
ΤΩ
Ν
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
Ν
Υ
Χ
ΤΟ
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΤΗ
ΤΑ
Σ
ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΤΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ 1. Α΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 34 2 2 1 39 2. Β΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 36 3 39 3. Γ΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 1 8 4.
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ
48 1 4 4 1 58 5. ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5 1 1 7 6. ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 7 1 8 7. ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 7 3 10 8. ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ 7 1 2 1 11 9. ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7 7 10.
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
18 1 1 1 21
11.
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
34 1 2 4 2 3 46 12. ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9 1 1 2 13 13.
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ
59 1 3 8 4 1 3 79 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
278 1 1 1 1 14 29 9 1 1 10 346 »
2. Από 1 Ιανουαρίου 2016, που παύει να λειτουργεί το υποστοιχείο, με α/α 11, «Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» του νομού Θεσσαλονίκης του πίνακα Β’ II. «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.- ΤΕΛΩΝΕΙΑ», όπως προβλέπεται στις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β’ 1574) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1122964 ΕΞ 2015/22-9-2015 (Β’ 2095) όμοια:
α) Διαγράφουμε το προαναφερθέν στοιχείο, με α/α 11 «Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» από τον Πίνακα Β΄ ΙΙ. της παρούσας παραγράφου και αναριθμούμε τα υπό στοιχείο, με α/α 12 έως 95 αυτού, σε υπό στοιχείο, με α/α 11 έως 94 και
β) Διαμορφώνουμε τις οργανικές θέσεις των Τελωνείων «Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ» και «ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Φ.Κ.» του ίδιου νομού, ως κατωτέρω:
«ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΤΕΛΩΝΕΙΑ»
α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΑΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΕ
Λ
Ω
Ν
ΕΙ
Α
Κ
Ω
Ν
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Υ
Δ
ΙΟ
ΙΚ
Η
ΤΙ
Κ
Ο
Υ
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Η

Ο
Δ
Η
ΓΩ
Ν
ΕΠ
ΙΜ
ΕΛ
Η
ΤΩ
Ν
ΕΡ
ΓΑ
ΤΩ
Ν
Π
Ρ
Ο
ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο
Υ
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
ΙΟ
ΤΗ
ΤΑ
Σ
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
Ν
Υ
Χ
ΤΟ
Φ
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ «10.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Α΄ 64 9 10 2 1 1 2 1 1 91 »
«12.
ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Ε.Φ.Κ.
Α΄ 32 8 10 50
»
3. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β’ 1574) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, παύουν να ισχύουν από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ2014/06-11-2014 (Β΄3017) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
Ο Προϊστάμενος
του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης