Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/2016

«Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καθ΄ ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων».

29 Ιανουαρίου 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κων. Μέξα
Τηλέφωνο: 2103310432
Fax: 2103230829
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
Ε.Φ.Κ.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375714
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016
ΑΔΑ: ΩΨΨΣΗ-Α2Β

ΑΔΑ: ΩΨΨΣΗ-Α2Β

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καθ΄ ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015», συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.
4210/2013 (Α΄ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
β) της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαραγράφου Δ.3 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013,
γ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) των άρθρων 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού, 81, 87, 88, 90,120, 121, 122, 125, 126, 128 και 129 παρ. 2 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178 και Α΄ 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,
ε) των άρθρων 1, 28, 34, 35 και 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των όμοιων αποφάσεων:
αα) των παρ. Α και Β της αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015/30-1-2015 (Β΄ 235) «Τροποποίηση αρμοδιοτήτων άρθρων 84 και 87 του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/29-8-2014) ‘’Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών’’»,
ββ) της παρ. Β της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1058078 ΕΞ 2015/28-4-2015 (Β΄ 823) «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και των Τελωνειακών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.» και
γγ) των άρθρων 1, 2 και 3 παρ. 1 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7- 2015 (Β΄ 1574) «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ. Α 1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 (Β΄ 3017) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας και οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ΄ ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων».
στ) αα) του άρθρου 6Α του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών- Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών», όπως έχει προστεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 117/2006 (Α΄ 117) «Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π. δ/τος 551/1988 (Α΄ 259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις»,
ββ) της αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1−8−2011 (Β΄ 1828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας Γραφείου, καθώς και Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και ανακαθορισμός καθ΄ ύλην αρμοδιότητας», ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc ΑΔΑ: ΩΨΨΣΗ-Α2Β
γγ) της αριθμ. Δ6Β 1107004 ΕΞ 2013/3-7-2013 (ΦΕΚ 1690/Β/10-7-2013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Aναδιάρθρωση Τελωνειακών Αρχών των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας» (ΦΕΚ 1690/Β/10-7-2013),
δδ) της αριθμ. Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/5-3-2012 (Β΄ 606) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε.» και
εε) της παρ. 3 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β΄ 1574) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων και
ζ) του π.δ. 231/2007 (Α΄ 265) «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» και
η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ. 1 πράξη της 20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ 18/20- 1-2016, τεύχος ΥΟΔΔ – περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Τα από 17-8-2015 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου Δ.ΟΡΓ. 1112770 ΕΙ/31-8-2015), 9-9-2015 και 10-9-2015 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου Δ. ΟΡΓ. Α. 1117498 EI 2015/10-9-2015), 13-10-2015 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου Δ. ΟΡΓ. Α. 1132103 EI 2015/13-10-2015), 29-10-2015 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου Δ.ΟΡΓ. 1151861 ΕΙ 2015/25-11-2015) μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
5. Το αριθμ. ΔΟΑ/Φ.4.2/599/13-1-2016 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Την ανάγκη αναδιάρθρωσης και ανακαθορισμού καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας αυτών.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά αντιθέτως επέρχεται μείωση οργανικών μονάδων.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
ΑΔΑ: ΩΨΨΣΗ-Α2Β
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Aντικαθιστούμε τo άρθρo 28 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας, ως ακολούθως:
«Άρθρο 28
III. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
1.- Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής:
(α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, οι οποίες είναι επιτελικές Υπηρεσίες:
(αα) Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων
(ββ) Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
(γγ) Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (δδ) Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και
(εε) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου.
(β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
(αα) Τελωνειακές Περιφέρειες, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Τελωνείων για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, την ανάλυση και τον προσδιορισμό των αναγκών των Τελωνείων σε υποδομές, σε μέσα ελέγχου και σε ανθρώπινους πόρους, καθώς και την παρακολούθηση της επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων αυτών:
(i) Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής,
(ii) Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και
(iii) Tελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας
(ββ) Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (EΛ.Υ.Τ.), με αρμοδιότητα τους εκ των υστέρων ελέγχους και την δίωξη, τον εσωτερικό έλεγχο των Τελωνείων, καθώς και την εποπτεία και την συνδρομή στον επιχειρησιακό συντονισμό των διενεργούμενων από τα Τελωνεία εκ των υστέρων ελέγχων:
(i) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και (ii) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης (γγ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.
(δ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, οι οποίες ασκούν επιχειρησιακές αρμοδιότητες:
(αα) Τελωνεία Α΄ τάξης,
(ββ) κύρια Τελωνεία Α΄ τάξης και (γγ) Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξης, εξαρτημένα των κύριων Τελωνείων Α΄ τάξης.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
2.- Στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης, το οποίο ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει αυτόν στην άσκηση του έργου του, ως εξής:
(α) Στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης.
(β) Στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε., στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
(γ) Στην σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης προσωπικού και οργάνωσης των δομών των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και στην διασφάλιση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης για τα παραπάνω θέματα.
(δ) Στην μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης στην απλούστευση των διαδικασιών, στην διευκόλυνση του εμπορίου και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του κράτους.».
Άρθρο 2
Αναδιάρθρωση και ανακαθορισμός καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας Τελωνειακών Περιφερειών
1.- Μετονομάζουμε την Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών σε «Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας», ανακαθορίζουμε την καθ΄ ύλην αρμοδιότητά της, μεταφέρουμε μέρος των αρμοδιοτήτων της στο Τελωνείο Πατρών, μεταφέρουμε σε αυτήν μέρος των αρμοδιοτήτων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και καθορίζουμε την εσωτερική της διάρθρωση σε δύο (2) Τμήματα, που συνιστώνται με την παρούσα απόφαση.
2.- Ανακαθορίζουμε την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μεταφέρουμε σε αυτές μέρος των αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών Καβάλας, Βόλου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λέσβου και Σύρου, οι οποίες παύουν να λειτουργούν, καθώς και μέρος των αρμοδιοτήτων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και αναδιατυπώνουμε τους επιχειρησιακούς στόχους των Τελωνειακών Περιφερειών.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
3.- Ανακαθορίζουμε την εσωτερική διάρθρωση των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης και συστήνουμε σε αυτές τα ακόλουθα Τμήματα, ως εξής:
α) Στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης:
αα) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Β΄- Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης», στο οποίο περιέρχεται μέρος των αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου Τμήματος Α΄- Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού, το οποίο μετονομάζεται σε «Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης», καθώς και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γ΄- Φορολογικής Διαδικασίας, το οποίο παύει να λειτουργεί και
ββ) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Δ΄ - Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών», στο οποίο περιέρχεται μέρος των αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου Τμήματος Β΄- Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της Κοινοτικής Νομοθεσίας, το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα «Γ΄- Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.», καθώς και οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος Δ΄- Δασμολογητέας Αξίας», το οποίο παύει να λειτουργεί.
β) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Ε΄- Αμοιβαίας Συνδρομής και Προστασίας Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας», στο οποίο περιέρχεται μέρος των αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου Τμήματος A΄- Γενικών
Θεμάτων και Δικαστικού.
4.- Ανακαθορίζουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών και ύστερα από τα παραπάνω αντικαθιστούμε το άρθρο 34 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. Β της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1058078 ΕΞ 2015/28-4-2015 (Β΄ 823) απόφασής μας και του άρθρου 1 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β΄ 1574) όμοιας, ως ακολούθως:
«Άρθρο 34
Τελωνειακές Περιφέρειες
1.- Οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας είναι Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.
2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Τελωνειακών Περιφερειών είναι οι παρακάτω:
(α) Η εποπτεία, ο έλεγχος και ο συντονισμός των υπαγόμενων στην χωρική τους αρμοδιότητα Τελωνείων, ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, η αξιολόγηση των λειτουργικών αναγκών των Τελωνείων και των αναγκών τους σε προσωπικό, η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των Τελωνείων και η υποβολή προτάσεων στο ανωτέρω Γραφείο για την επιμόρφωσή του.
(β) Η παρακολούθηση της επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Τελωνείων και η υποβολή προτάσεων αναπροσαρμογής αυτών στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Τελωνείων και η υποβολή, στο ίδιο Γραφείο, προτάσεων για θέματα οργάνωσης αυτών.
(γ) Η αποτελεσματική συμβολή στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής, της δασμολογικής και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας, με την παροχή οδηγιών στα Τελωνεία της χωρικής τους αρμοδιότητας και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτά ή η προώθηση αυτών στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., με προτάσεις για την επίλυσή τους.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
(δ) Η συνδρομή στα Τελωνεία αρμοδιότητάς τους, σχετικά με τον τελικό προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας οχημάτων και εισαγόμενων εμπορευμάτων, προς αποφυγή υποτιμολογήσεων και υπερτιμολογήσεων.
(ε) Η προώθηση των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (Ε.Ο.Φ.), των τελωνειακών απλουστεύσεων, των οικονομικών τελωνειακών καθεστώτων και των λοιπών τελωνειακών διαδικασιών.
3.- Οι Τελωνειακές Περιφέρειες ασκούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:
(α) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 5.
(β) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Αγίου Όρους, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 5.
(γ) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Αχαΐας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας,
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 5.
4.- Οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας διαρθρώνονται ως εξής:
Ι. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής , σε πέντε (5) Τμήματα (α) Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Υποστήριξης (β) Τμήμα Β΄- Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης (γ) Τμήμα Γ΄- Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.
(δ) Τμήμα Δ΄ - Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών (ε) Τμήμα Ε΄ - Αμοιβαίας Συνδρομής και Προστασίας Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
ΙΙ. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης , σε τέσσερα (4) Τμήματα (α) Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Υποστήριξης (β) Τμήμα Β΄ - Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης (γ) Τμήμα Γ΄- Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.
(δ) Τμήμα Δ΄-Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών ΙΙΙ. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας , σε δύο (2) Τμήματα:
(α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής- Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού (β) Τμήμα Β΄- Τελωνειακών- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ., Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών.
5.- Οι αρμοδιότητες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους, ως ακολούθως:
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
Ι. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης
(αα) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας, η διερεύνηση και η καταγραφή των αναγκών των Τελωνείων σε εξοπλισμό, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε μέσα δίωξης και των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. Η συνεργασία, με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η υποβολή προτάσεων στο παραπάνω Γραφείο για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και εφαρμογών, με στόχο την πληρέστερη αξιοποίηση των πόρων των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους.
(ββ) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ποσοτικών στόχων των Τελωνείων αρμοδιότητάς της, όπως αυτοί τίθενται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και η παροχή οδηγιών για την εντατικοποίηση των δράσεων, σε περιπτώσεις απόκλισης από τους στόχους αυτούς.
Η συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων των τεθέντων, ανά δράση, ποσοτικών στόχων των ίδιων Τελωνείων, βάσει των στόχων αυτών και η διαβίβασή τους στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και στις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής.
Η αξιολόγηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή προτάσεων στο προαναφερθέν Γραφείο και στις αρμόδιες Διευθύνσεις, ως προς την αναπροσαρμογή τους, βάσει της εξέλιξης της οικονομικής δραστηριότητας και των τάσεων απάτης και δασμοφοροδιαφυγής που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο.
(γγ) Η συνολική αξιολόγηση των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας, ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, η υποβολή προτάσεων τόσο στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, όσο και στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Τελωνείων.
(δδ) Η συνεργασία, με την Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και με άλλες δημόσιες αρχές, για την διοργάνωση κοινών επιχειρήσεων ελέγχου, με συμμετοχή των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας.
(εε) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας και η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σχετικά με τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς επιμόρφωση υπαλλήλους.
Η συνδρομή στην διοργάνωση εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους υπαλλήλους των Τελωνείων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, όπου απαιτείται.
(στστ) Η μέριμνα για τη συλλογή από τα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας των απαιτούμενων, εκάστοτε, προκαθορισμένων ή έκτακτων στοιχείων και η υποβολή τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
(ζζ) Η χορήγηση στους Προϊσταμένους των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας, κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, καθώς και αναρρωτικών αδειών, η παραπομπή αυτών στις υγειονομικές Επιτροπές και οι διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με την γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
(ηη) Η έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων, για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό, στους Προϊσταμένους όλων των οργανικών μονάδων των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας και στους υπαλλήλους αυτών.
(θθ) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των καταστάσεων των προβλεπόμενων προθεσμιών, όσον αφορά στη λύση και στην εκκαθάριση των εκκρεμών παρακαταθηκών των μη μηχανογραφημένων Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας και η αποστολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
(ιι) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση: i) της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.) Πειραιά και ii) της Επιτροπής Υπερημεριών του άρθρου 41 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
(ιαια) Η παραλαβή και η καταχώρηση των προγραμμάτων πλειστηριασμού και πτωχεύσεων και η κοινοποίηση αυτών στα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας και στις λοιπές Τελωνειακές Περιφέρειες.
(ιβιβ) H διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(ιγιγ) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων των Τελωνείων Β΄ τάξης των νομών Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας και η αλλαγή του Τελωνείου επιστροφής, όπου απαιτείται επιστροφή από τον ίδιο κωδικό προϋπολογισμού.
(ιδιδ) Η συγκρότηση της Επιτροπής για τον έλεγχο της Λογιστικής Αποθήκης επιχειρήσεων που παραλαμβάνουν εμπορεύματα στις Ελεύθερες Ζώνες που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν, με χωρική αρμοδιότητα στους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας.
(ιειε) Η πανελλαδική διαχείριση (παραλαβή, αποθήκευση, τήρηση μητρώου, διανομή και παράδοση) των τελωνειακών μέσων ελέγχου που υποδεικνύονται από την Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(ιστιστ) Η παραλαβή και η διαχείριση των ειδών ιματισμού των υπαλλήλων των Τελωνείων όλης της Επικράτειας, καθώς και η τήρηση μητρώου υπηρεσιακών ταυτοτήτων αυτών.
(ιζιζ) Η διαχείριση, πανελλαδικά, δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών και καπνικών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
β) Τμήμα Β΄ - Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης (αα) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η διαχείριση φακέλων προσφυγών κατά πράξεων Τελωνείων του νομού Αττικής, όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις και η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων Αττικής. Η σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 129 του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» επί προσφυγών.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
(ββ) Η σύνταξη έκθεσης επί υπομνημάτων ή πρόσθετων λόγων που κατατίθενται από τους προσφεύγοντες.
(γγ) Η μελέτη και η διαχείριση των δικαστικών αποφάσεων επί των προσφυγών, η άσκηση εφέσεων και η περαίωση ανέκκλητων αποφάσεων.
(δδ) Η συνεργασία με το Ν.Σ.Κ. για την άσκηση αναίρεσης, η διαβίβαση σε αυτό των σχετικών αποφάσεων για την άσκηση αναίρεσης και η περαίωση μη αναιρετέων αποφάσεων.
(εε) Η παροχή οδηγιών προς τα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η απάντηση σε αναφορές τους. Η διαβίβαση, με σχετική εισήγηση, στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., των αναφορών των Τελωνείων, στις περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων – διαταγών.
(στστ) Η συλλογή, από τα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας, τριμηνιαίων στοιχείων για εκκρεμή τελωνειακά παραστατικά και εκκρεμείς υποθέσεις βεβαιωμένων και μη βεβαιωμένων οφειλών, αναφορικά με δασμούς, φόρους και πολλαπλά τέλη, η επεξεργασία αυτών και η υποβολή συγκεντρωτικών πινάκων στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.
(ζζ) Η υποστήριξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης, επί νομικών θεμάτων που παρουσιάζονται σε αυτά.
(ηη) Η παρακολούθηση της έγκαιρης καταχώρησης και της ενημέρωσης των υποθέσεων των Τμημάτων Δικαστικού ή των Τμημάτων που χειρίζονται θέματα δικαστικού των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας, στο αντίστοιχο υποσύστημα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων.
(γ) Τμήμα Γ΄- Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.
(αα) Η παροχή οδηγιών στα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και η απάντηση σε αναφορές τους. Η διαβίβαση, με σχετική εισήγηση, στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., μόνο των αναφορών που αφορούν στην ρύθμιση των ισχυουσών διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας.
(ββ) Η απάντηση σε ερωτήματα πολιτών και επιχειρήσεων, αναφορικά με την εφαρμογή της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας αρμοδιότητας του Τμήματος και η διαβίβαση στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης μόνο των ερωτημάτων που χρήζουν απάντησης σε δεύτερο βαθμό και των ερωτημάτων – αιτημάτων που αφορούν στην τροποποίηση ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων – διαταγών.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
Η ενημέρωση και η παροχή πληροφοριών στις επιχειρήσεις για την διευκόλυνση των τελωνειακών δραστηριοτήτων και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, τόσο στη συνήθη όσο και στην απλουστευμένη διαδικασία.
(γγ) Η παραλαβή αιτήσεων για την χορήγηση ή μη πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Ε.Ο.Φ.), ο έλεγχος και η αποδοχή/απόρριψη αυτών. Ο έλεγχος όλων των κριτηρίων, πλην του ελέγχου αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των αυτοματοποιημένων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων του αιτούντος το πιστοποιητικό, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τελωνεία και η έκδοση πιστοποιητικών Ε.Ο.Φ.
(δδ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών και των Ε.Ο.Φ., με βάση τις αναφορές των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας και τις προτάσεις των οικονομικών φορέων. Η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για την επίλυση των προβλημάτων των οικονομικών φορέων.
Η συνδρομή στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και στις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής, σε δράσεις προώθησης των απλουστευμένων διαδικασιών και των Ε.Ο.Φ. και διοργάνωσης σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.
(εε) Η διαχείριση θεμάτων Φ.Π.Α. που αφορούν στις τελωνειακές διαδικασίες και στον Ε.Φ.Κ.
(στστ) Η έκδοση αποφάσεων καθορισμού διμήνου απόσταξης τσίπουρου των διήμερων αποσταγματοποιών των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας.
(ζζ) Η τήρηση για τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, διαδικασιών και διατυπώσεων για την έκδοση, την επανεξέταση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών συνολικής εγγύησης, απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης και μεμονωμένης εγγύησης πολλαπλής χρήσης του καθεστώτος διαμετακόμισης.
(ηη) Η τήρηση για τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, διαδικασιών και διατυπώσεων για την έκδοση, την τροποποίηση, την αναστολή, την ανάκληση και την επανεξέταση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγών-εξαγωγών, με τον έλεγχο όλων των κριτηρίων, πλην του ελέγχου αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των αυτοματοποιημένων λογιστικών πληροφοριακών
συστημάτων του αιτούντος την άδεια, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τελωνεία.
(θθ) Η τήρηση για τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, διαδικασιών και διατυπώσεων για την έκδοση, την επανεξέταση, την τροποποίηση και την ανάκληση αδειών εγκεκριμένου αποστολέα/παραλήπτη για το καθεστώς της διαμετακόμισης, εγκεκριμένου αποστολέα για την πιστοποίηση του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, εγκεκριμένου αποστολέα για την έκδοση αντιτύπου ελέγχου Τ5 και εγκεκριμένου παραλήπτη TIR, καθώς και άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω αγωγών.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
(ιι) Η τήρηση, για τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, διαδικασιών και διατυπώσεων για την έκδοση, την τροποποίηση και την ανάκληση αδειών εγκεκριμένων αποθηκευτών Ε.Φ.Κ., εγγεγραμμένων παραληπτών και αποστολέων προϊόντων Ε.Φ.Κ., εγκεκριμένων αποθηκευτών κοινοτικών οχημάτων και παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, εκτός καθεστώτος αναστολής.
(ιαια) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων πελατών-παραληπτών δικαιούχων υγραερίου από προμηθεύτριες εταιρείες εμπορίας υγραερίων, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Τελωνείων των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδος, Αρκαδίας και Κορινθίας και η διαβίβαση των στοιχείων αυτών στα ανωτέρω Τελωνεία.
(ιβιβ) Η διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές διαβούλευσης των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε, για όλες τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού Ε.Ο.Φ. που κατατίθενται στην Ελλάδα και για όλα τα αιτήματα που διαβιβάζονται από τα άλλα Κ-Μ της ΕΕ, στα πλαίσια του ελέγχου των κριτηρίων έκδοσης πιστοποιητικών Ε.Ο.Φ. Η ενημέρωση του κοινοτικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών των Ε.Ο.Φ.
(ιγιγ) Η διεκπεραίωση, πανελλαδικά, των αντιτύπων ελέγχου Τ5, των παραστατικών διαμετακόμισης που καλύπτουν χειρόγραφες διαδικασίες, όλων των Δελτίων Έρευνας και ο εκ των υστέρων έλεγχος γνησιότητας όλων των παραστατικών κοινής/κοινοτικής διαμετακόμισης και απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων, καθώς και των Δελτίων ΑΤΑ.
(δ) Τμήμα Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών
(αα) Η παροχή οδηγιών στα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και η απάντηση σε αναφορές τους. Η διαβίβαση, με σχετική εισήγηση, στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., μόνο των αναφορών που αφορούν στην ρύθμιση ισχυουσών διατάξεων της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας.
(ββ) Η απάντηση σε ερωτήματα πολιτών και επιχειρήσεων, αναφορικά με την εφαρμογή της ισχύουσας τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας, αρμοδιότητας του Τμήματος και η διαβίβαση στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, μόνο των ερωτημάτων που χρήζουν απάντησης σε δεύτερο βαθμό και των ερωτημάτων – αιτημάτων που αφορούν στην ρύθμιση ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων-διαταγών.
Η ενημέρωση και η παροχή πληροφοριών και συμβουλών στις επιχειρήσεις για την διευκόλυνση των τελωνειακών δραστηριοτήτων και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, τόσο στη συνήθη όσο και στην απλουστευμένη διαδικασία.
(γγ) Η σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων των διαγραφών- επιστροφών δασμών των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας, σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση και η υποβολή αυτών στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(δδ) Η παροχή στοιχείων, μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τον Φ.Π.Α.(VIES), στα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας, κατόπιν αιτημάτων αυτών.
(εε) Η διαχείριση θεμάτων Φ.Π.Α. που αφορούν στα ειδικά καθεστώτα και στις δασμολογικές διαδικασίες.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
(στστ) Η συγκέντρωση και η τήρηση των σχετικών τιμολογίων εισαγωγής, η συγκέντρωση, η τήρηση και η παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τον τελικό καθορισμό από τις τελωνειακές Αρχές της δασμολογητέας αξίας των οχημάτων, τα οποία τελωνίζονται στα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας.
Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας οχημάτων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, η τήρηση και ο έλεγχος σχετικών στοιχείων και η συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.
Η συγκέντρωση, η τήρηση και η παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τον τελικό καθορισμό από τις τελωνειακές Αρχές της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, τα οποία τελωνίζονται στα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας.
Ο έλεγχος κάθε στοιχείου και η έκδοση σχετικών αποφάσεων για την προσθήκη οφειλόμενων royalties και διαδοχικών πωλήσεων στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/1992 και στο άρθρο 147 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/1993. Ο επανέλεγχος στοιχείων για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Η ενημέρωση, για όλη την Επικράτεια, του υποσυστήματος αξιών του πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων με τις τιμές χονδρικής πώλησης οχημάτων και πρόσθετου εξοπλισμού αυτών.
(ζζ) Η γενικότερη παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και η εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.
(ηη) Η τήρηση για τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, διαδικασιών και διατυπώσεων για την παραλαβή αιτήσεων, τον έλεγχο δικαιολογητικών, την έκδοση, την παρακολούθηση, την τροποποίηση και την ανάκληση αδειών: i) Τελωνειακής Αποταμίευσης, ii) Αποθηκών Προσωρινής Εναπόθεσης, iii) Αποθηκών Ανεφοδιασμού κοινοτικών γεωργικών προϊόντων, τα οποία δικαιούνται επιστροφής, iv) Εγκεκριμένων Εξαγωγέων και v) Τελωνειακής Αποθήκευσης.
(θθ) Η τήρηση για τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, διαδικασιών και διατυπώσεων για την έκδοση, την τροποποίηση, την παράταση προθεσμίας λήξης της άδειας, την παράταση προθεσμίας λήξης του καθεστώτος και την ανάκληση αδειών υπαγωγής στο καθεστώς του Ειδικού Προορισμού, της Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, της Τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και της Μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.
(ιι) Η χορήγηση παρατάσεων για τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, αναφορικά με την απαλλαγή του Φ.Π.Α. της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για παράδοση σε υποκείμενους στο Φ.Π.Α. εγκατεστημένους σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ιαια) Η σύσταση και η συγκρότηση Επιτροπών, για τα Τελωνεία των νομών Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας και η έκδοση σχετικών αποφάσεων για τον καθορισμό:
i) του ποσοστού συμμετοχής των πρώτων υλών, που θα παραληφθούν με το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, επί των παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες τελειοποίησης και πρόκειται να επανεξαχθούν με απαλλαγή Φ.Π.Α ή να επανεξαχθούν ή να παραδοθούν ενδοκοινοτικά,
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
ii) του ποσοστού συμμετοχής των πρώτων υλών, που θα παραληφθούν με απαλλαγή Φ.Π.Α., επί των παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες τελειοποίησης και πρόκειται να επανεξαχθούν ή να παραδοθούν ενδοκοινοτικά και
iii) του είδους και της ποσότητας καυσίμων που αναλώθηκαν από την αιτούσα εταιρεία για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων που έχουν εξαχθεί, προκειμένου να επιστραφεί ο Ε.Φ.Κ επί των εξαχθέντων προϊόντων.
(ιβιβ) Η παρακολούθηση για όλη την Επικράτεια: i) απαλλαγών με βάση το καθεστώς τελωνειακών ατελειών και προσωρινής εισαγωγής και ii) ειδών και οχημάτων που έχουν παραληφθεί με ειδικές διατάξεις δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών.
(ε) Tμήμα Ε΄ - Αμοιβαίας Συνδρομής και Προστασίας Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(αα) Η παραλαβή, η καταχώρηση, η επεξεργασία και η έγκριση ή η απόρριψη εθνικών και ενωσιακών αιτήσεων παρέμβασης για παραποιημένα/απομιμητικά, για πειρατικά και γενικότερα για προϊόντα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και η έκδοση – αποστολή εθνικών αποφάσεων στα Τελωνεία όλης της χώρας, βάσει των Καν. (EE) 608/2013 και 1352/2013.
(ββ) Η παραλαβή, η καταχώρηση και η επεξεργασία ενωσιακών αποφάσεων παρέμβασης που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
και ζητείται η εφαρμογή τους στην Ελλάδα και η ηλεκτρονική κοινοποίηση αυτών στα Τελωνεία όλης της επικράτειας.
(γγ) Η διαβίβαση, προς όλες τις Τελωνειακές αρχές της επικράτειας, πληροφοριακών επειγόντων μηνυμάτων σχετικά με προϊόντα ύποπτα για παραποίηση.
(δδ) Η αλληλογραφία με τις αλλοδαπές αρχές των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. για θέματα που αφορούν στις ενωσιακές αποφάσεις παρέμβασης.
(εε) Η επικοινωνία με τα Τελωνεία όλης της επικράτειας και τα δικηγορικά γραφεία, που εκπροσωπούν τις εταιρίες δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, για την ανταλλαγή πληροφοριών, στις περιπτώσεις δεσμεύσεων ύποπτων προϊόντων παραποίησης.
(στστ) Ο χειρισμός θεμάτων αμοιβαίας συνδρομής είσπραξης απαιτήσεων μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. Η αποστολή αιτήσεων είσπραξης, πληροφοριών ή κοινοποίησης προς τα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε. για απαιτήσεις που εκκρεμούν ανείσπρακτες στα Τελωνεία όλης της επικράτειας, καθώς και η παραλαβή και η προώθηση ανάλογων αιτημάτων από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στο αρμόδιο ελληνικό Τελωνείο, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1189/2011, του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και της αριθμ.
ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ2012/22-5-2012 (Β΄ 1802) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
ΙΙ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης
(αα) Οι ίδιες αρμοδιότητες, κατ΄ αναλογία, με αυτές:
i) των υποπεριπτώσεων (αα) έως και (ιβιβ) του ομώνυμου Τμήματος Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής και ii) των υποπεριπτώσεων (ιγιγ) και (ιδιδ) του ίδιου ως άνω Τμήματος, για τα Τελωνεία των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
(ββ) Οι επιδόσεις καταλογιστικών πράξεων, κλήσεων σε απολογία και λοιπών εγγράφων, των εκτός Θεσσαλονίκης Τελωνείων, στο νομό Θεσσαλονίκης.
(β) Τμήμα Β΄- Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Οι ίδιες αρμοδιότητες, κατ΄ αναλογία, με αυτές:
(αα) των υποπεριπτώσεων (αα) έως και (δδ) του ομώνυμου Τμήματος Β΄- Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τα Τελωνεία του νομού Θεσσαλονίκης, με επιπλέον αρμοδιότητα την διαχείριση αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως διοικητικών πράξεων του άρθρου 200 του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», καθώς και δικαστικών αποφάσεων του άρθρου 206 του ίδιου νόμου και
(ββ) των υποπεριπτώσεων (εε) έως και (ηη) του ίδιου ως άνω Τμήματος της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για όλα τα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας.
(γ) Τμήμα Γ΄ - Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.
Οι ίδιες αρμοδιότητες, με αυτές:
(αα) των υποπεριπτώσεων (αα) έως και (στστ) του ομώνυμου Τμήματος Γ΄- Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής και
(ββ) των υποπεριπτώσεων (ζζ) έως και (ιαια) του ίδιου ως άνω Τμήματος της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τα Τελωνεία των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
(δ)Τμήμα Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών
Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές:
(αα) των υποπεριπτώσεων (αα) έως και (ζζ), εκτός του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης στστ΄ του ομώνυμου Τμήματος Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής και
(ββ) των υποπεριπτώσεων (ηη) έως και (ιαια) του ίδιου ως άνω Τμήματος της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τα Τελωνεία των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
ΙΙΙ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
(α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής- Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές:
(αα) των υποπεριπτώσεων (αα) έως και (ιβιβ) του Τμήματος Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, εκτός του στοιχείου i της υποπερίπτωσης ιι΄ , (ββ) της υποπερίπτωσης (ιγιγ) του ίδιου ως άνω Τμήματος της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τα Τελωνεία των νομών Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας και
(γγ) των υποπεριπτώσεων (εε) έως και (ηη) του Τμήματος Β΄- Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
(β) Τμήμα Β΄- Τελωνειακών-Δασμολογικών Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ., Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών
Οι ίδιες αρμοδιότητες:
(αα) των υποπεριπτώσεων (αα), (ββ), (δδ) έως και (στστ) του Τμήματος Γ΄ - Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής,
(ββ) της υποπερίπτωσης (ιαια) του ίδιου ως άνω Τμήματος της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τους νομούς Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας,
(γγ) των υποπεριπτώσεων (αα) έως και (στστ), εκτός του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης στστ΄, του Τμήματος Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής και
(δδ) των υποπεριπτώσεων (ιι) και (ιαια) του ίδιου ως άνω στην υποπερίπτωση γγ΄ οριζόμενου Τμήματος της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τους νομούς Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
6.- Οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί ή ανατίθεται σε αυτές, με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ή άλλες ειδικές διατάξεις.».
Άρθρο 3
Αναδιάρθρωση και ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ)
1.- Ανακαθορίζουμε την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων τους στις Τελωνειακές Περιφέρειες και αναδιατυπώνουμε τους επιχειρησιακούς στόχους αυτών.
2.- Ανακαθορίζουμε την εσωτερική διάρθρωση της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, ως εξής;
α) τα Τμήματα Ε΄- Ελέγχου και Προσκομμάτων και ΣΤ΄-Νομικής Υποστήριξης παύουν να λειτουργούν και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους στο Τμήμα Α΄- Γενικών Θεμάτων, το οποίο και μετονομάζεται σε «Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης»,
β) το Τμήμα Β΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκ των Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων μετονομάζεται σε «Τμήμα Β΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων»,
γ) συστήνουμε ένα (1) επιπλέον Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Ε΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου» και
δ) αναριθμούμε τα Τμήματα Ζ΄- Ανάλυσης Κινδύνου, Η΄- Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και Θ΄- Θαλασσίων Ελέγχων και τα μετονομάζουμε σε «Τμήμα ΣΤ΄- Ανάλυσης Κινδύνου», «Τμήμα Ζ΄- Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής» και
«Αυτοτελές Τμήμα Η΄- Θαλασσίων Ελέγχων», αντίστοιχα.
3.- Ανακαθορίζουμε την εσωτερική διάρθρωση της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, ως εξής:
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc
α) μετονομάζουμε το Τμήμα Α΄- Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης και το Τμήμα Γ΄ - Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκ των Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων σε «Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης» και σε «Τμήμα Β΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων», αντίστοιχα,
β) συστήνουμε ένα (1) επιπλέον Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Γ΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου και γ) αναριθμούμε το Τμήμα Β΄- Ανάλυσης Κινδύνου και το μετονομάζουμε σε Τμήμα «ΣΤ΄- Ανάλυσης Κινδύνου». 4.- Ύστερα από τα παραπάνω, αντικαθιστούμε τo άρθρο 35 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 όμοιας, ως ακολούθως: «Άρθρο 35 Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) 1.- Οι ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης. 2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι των ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, είναι οι παρακάτω: (α) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα Τελωνεία, για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. (β) Ο εκ των υστέρων έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών, των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία, μέσω του εντοπισμού, της καταπολέμησης και της τιμωρίας της αποφυγής/διαφυγής δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. (γ) Η πρόληψη και η καταστολή του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της παρατυπίας και γενικά των τελωνειακών παραβάσεων, με σκοπό την υποστήριξη του υγιούς εμπορίου, την διαφύλαξη της ασφάλειας και την προστασία των πολιτών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος. (δ) Η επιχειρησιακή συνδρομή, κατά τη διενέργεια των εκ υστέρων ελέγχων των Τελωνείων, η οποία επιτυγχάνεται με την παροχή πληροφόρησης, μέσω αξιολόγησης και ανάλυσης κινδύνου των πάσης φύσεως πληροφοριών. (ε) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των πάσης φύσεως αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από τα Τελωνεία που υπάγονται στην χωρική τους αρμοδιότητα. 3.- Οι ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής (με έδρα το νομό Αττικής) και Θεσσαλονίκης (με έδρα την Θεσσαλονίκη) ασκούν τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητές τους, στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, η οποία είναι η κατωτέρω: (α) Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής έχει κατά τόπον αρμοδιότητα: (αα) στους νομούς Αττικής, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδος, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc (ββ) σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνεργασία με την ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, εφόσον πρόκειται να διενεργήσει ελέγχους στην περιοχή της κατά τόπον αρμοδιότητας της τελευταίας. Επίσης, συντονίζει τους ελέγχους που εκτείνονται και πέραν της κατά τόπον αρμοδιότητάς της και φροντίζει για την κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου από τις ΕΛ.Υ.Τ. (β) Η ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης έχει κατά τόπον αρμοδιότητα στους νομούς: Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του Αγίου Όρους, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Κέρκυρας. 4.- Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση και σε οκτώ (8) Τμήματα και η ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως εξής: Ι. ΕΛ. Υ.Τ. Αττικής Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Τμήμα Β΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων β) Τμήμα Γ΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου γ) Τμήμα Δ΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου δ) Τμήμα Ε΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου ε) Τμήμα ΣΤ΄- Ανάλυσης Κινδύνου στ) Τμήμα Ζ΄- Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής. Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης β) Αυτοτελές Τμήμα Η΄- Θαλασσίων Ελέγχων. Γ. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης: α) εποπτεύει τα Τμήματα που υπάγονται σ’ αυτόν και κατευθύνει τους Προϊσταμένους αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, προσυπογράφει τις υποθέσεις αρμοδιότητας των Τμημάτων που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και β) αναπληρώνει τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού. ΙΙ . ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης (α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης (β) Τμήμα Β΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων (γ) Τμήμα Γ΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου (δ) Τμήμα Δ΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου (ε) Τμήμα Ε΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου (στ) Τμήμα ΣΤ΄- Ανάλυσης Κινδύνου. 5.- Οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες των ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους, ως ακολούθως: Ι. ΕΛ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ , η οποία λειτουργεί ως Κέντρο Επαφής για τον συντονισμό των Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.), που λειτουργούν στα Τελωνεία. (α) Αυτοτελές Τμήμα Α΄ - Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης (αα) Η μέριμνα για την φύλαξη των δεσμευθέντων και των κατασχεθέντων σε κατάλληλους χώρους της ΕΛ.Υ.Τ. ή η ανάθεση της φύλαξης αυτών στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ή σε κατάλληλο χώρο Τελωνείου χωρικής αρμοδιότητας της ΕΛ.Υ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας). ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc (ββ) Ο έλεγχος της κίνησης, της συντήρησης, της επισκευής και του εφοδιασμού των υπηρεσιακών οχημάτων και των πλωτών μέσων, καθώς και των λοιπών μέσων ελέγχου και πληροφόρησης. (γγ) Η συνδρομή στα Τελωνεία για τον χειρισμό υποθέσεων που εκτείνονται πέραν της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους. (δδ) Η υποστήριξη επί νομικών θεμάτων που παρουσιάζονται στην Διεύθυνση και στην ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας. (εε) Η επεξεργασία των εκθέσεων ελέγχου, που διαβιβάζονται από τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, καθώς και η αποστολή αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες και στα Τελωνεία, για τον περαιτέρω χειρισμό και την ενδεχόμενη έκδοση από αυτά των οικείων καταλογιστικών πράξεων. (στστ) Η κοινοποίηση των σχετικών εκθέσεων ελέγχων-πορισματικών αναφορών στις αρμόδιες Τελωνειακές ή άλλες Αρχές. (ζζ) Η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί υποθέσεων της Διεύθυνσης, καθώς και η συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η μελέτη της συναφούς νομολογίας. (ηη) Η μέριμνα για την υπεράσπιση, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, υπαλλήλων που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (θθ) Η διαπίστωση της απώλειας αποδεικτικών είσπραξης και άλλων τίτλων πληρωμής στα Τελωνεία αρμοδιότητάς της και η έγκριση για την έκδοση από τα Τελωνεία αντιγράφων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). (ιι) (i) Η συγκέντρωση όλων των τελωνειακών παραστατικών εγγράφων, των βιβλίων τελωνειακών εισπράξεων, των ενιαύσιων λογαριασμών και των άλλων στοιχείων που αποστέλλονται από τα Τελωνεία της επικράτειας. (ii) Η ταξινόμηση, η αρχειοθέτηση και η φύλαξη των παραστατικών, για όσο διάστημα προβλέπεται. (iii) Η χορήγηση, από τα τηρούμενα παραστατικά, επικυρωμένων αντιγράφων στις Τελωνειακές Αρχές, στις αιτούσες δικαστικές και λοιπές Αρχές, καθώς και στους αιτούντες ιδιώτες. (iv) Η μέριμνα για την καταστροφή των παραστατικών εγγράφων και των λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. (ιαια) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. (ιβιβ) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, συναφούς με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής. (β) Τμήμα Β΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων (αα) Η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων με δειγματοληπτικό έλεγχο στους χώρους τελωνισμού, με βάση τις διασαφήσεις και τα λοιπά παραστατικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία, καθώς και του τρόπου φόρτωσης και της συσκευασίας των εισαγόμενων, εξαγόμενων και διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πάσης φύσεως προβλεπόμενων διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα Τελωνεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η υποβολή προτάσεων στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για την απλούστευσή τους. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc (ββ) Ο έλεγχος της ορθής τήρησης από τα Τελωνεία των διαδικασιών που αφορούν στο άρθρο 6 της αριθμ. Ε. 2589/960/Β0034/10-8-2005 (Β΄ 1157) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η παρακολούθηση της συχνότητας και της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων από αυτά ελέγχων. (γγ) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής από τα Τελωνεία της νομοθεσίας που αφορά στους ίδιους πόρους της Ε.Ε. (δδ) Ο έλεγχος των αποσπασμάτων των Βιβλίων Τελωνειακών Εισπράξεων που αποστέλλονται από τα Τελωνεία, η θεώρησή τους και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Τελωνείο Αποστολής. (εε) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του τρόπου της διεξαγωγής και της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων από τα Τελωνεία φυσικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ελέγχων και των ελέγχων υποκατάστασης για τα επιδοτούμενα εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των εκ των υστέρων ελέγχων, που διενήργησαν οι Τελωνειακές αυτές Αρχές. (στστ) Ο έλεγχος για την διαπίστωση της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την χορήγηση αδειών Εγκεκριμένου εξαγωγέα και αδειών αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α κατά την εισαγωγή αγαθών και η εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας. (ζζ) Ο ετήσιος τακτικός και έκτακτος έλεγχος για την διαπίστωση της τήρησης των όρων και των διατυπώσεων που διέπουν την διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. . (ηη) Η συλλογή αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών, η διενέργεια προανακριτικών πράξεων, η καταμήνυση των διαπιστούμενων παραβάσεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές. (θθ) Η παραλαβή των συγκεντρωτικών καταστάσεων των ίδιων πόρων της Ε.Ε. όλων των Τελωνείων, με ευθύνη των Τελωνείων Α΄ τάξης και των κύριων Τελωνείων Α΄ τάξης, ο λογιστικός και ο διαχειριστικός έλεγχος αυτών, η κατάρτιση και η αποστολή αντίστοιχων συγκεντρωτικών καταστάσεων όλης της Επικράτειας στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors). (ιι) Η μέριμνα για την εκτύπωση, την παραλαβή, την φύλαξη και τον εφοδιασμό όλων των Τελωνείων της χώρας με στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων είσπραξης "Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών". (γ) Τμήματα Γ΄, Δ΄ και Ε΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου (αα) Ο έλεγχος εκ των υστέρων: i) της ακρίβειας των στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών για εμπορεύματα οποιουδήποτε τελωνειακού καθεστώτος, στα οποία εφαρμόσθηκαν απλουστευμένες ή μη διαδικασίες, ii) της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών, των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών, που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία, iii) των πιστοποιητικών κυκλοφορίας (EUR 1, ATR), των πιστοποιητικών αντικατάστασης (EUR 1, FORM A, ATR) και των δηλώσεων καταγωγής επί τιμολογίων ή άλλων εμπορικών εγγράφων, στα πλαίσια των προτιμησιακών συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες, των συμφωνιών τελωνειακής ένωσης και των αυτόνομων συστημάτων παροχής από την Ε.Ε. δασμολογικών προτιμήσεων και ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc iv) για την υποστήριξη του υποσυστήματος ανάλυσης κινδύνου (υποσύστημα D.S.S.), σε εμπορεύματα, μετά από την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, που αφορούν σε παραστατικά χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας. (ββ) Ο έλεγχος: i) στις εταιρείες, στα πλαίσια της εφαρμογής των άρθρων 4 έως 9 και 18 του Καν. (ΕΕ) 515/1997 και η συμμετοχή σε αποστολές ελέγχων σε τρίτες χώρες, στα πλαίσια του άρθρου 20 του ανωτέρω Κανονισμού, ii) για την διακρίβωση της αποτελεσματικότητας ή μη των σχετικών διατάξεων της τελωνειακής και της συναφούς νομοθεσίας, στα πλαίσια του άρθρου 6 του Καν. (ΕΟΚ) 595/1991, iii) για την διακρίβωση της διάπραξης ή μη παραβάσεων, στα πλαίσια διμερών συμφωνιών της χώρας με τρίτες χώρες ή πρωτοκόλλων αμοιβαίας συνδρομής της Ε.Ε. ή κρατών – μελών με τρίτες χώρες και iv) για την διακρίβωση αποφυγής της καταβολής των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. (γγ) Η σύνταξη έκθεσης για την διερεύνηση των σχετικών αντιλαθρεμπορικών φακέλων που περιέρχονται για έρευνα στην Υπηρεσία, στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής (φάκελοι A.M.) και η διαβίβασή της στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (δδ) Η συλλογή αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών, η διενέργεια προανακριτικών πράξεων, η καταμήνυση των διαπιστούμενων παραβάσεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές. (δ) Τμήμα ΣT΄ - Ανάλυσης Κινδύνου (αα) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία, με την μέθοδο ανάλυσης κινδύνου, των πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων που περιέρχονται στην Διεύθυνση, για στόχευση και διενέργεια των σχετικών ελέγχων. (ββ) Η ανταλλαγή πληροφοριών με το Τμήμα Γ΄- Ανάλυσης Κινδύνων και Στόχευσης Τελωνειακών Ελέγχων της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (γγ) Η αμφίδρομη ροή πληροφόρησης με τα Τελωνεία, για την καλύτερη συνεργασία και την επιχειρησιακή συνδρομή, αναφορικά με την διενέργεια στοχευμένων εκ των υστέρων ελέγχων, μέσω ανάλυσης κινδύνου και αξιολόγησης των πάσης φύσεως πληροφοριών. (δδ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των πάσης φύσεως αποτελεσμάτων εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από τα Τελωνεία. (εε) Η εισήγηση στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για τη σύναψη και την εφαρμογή μνημονίων συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς για θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων, με σκοπό την διευκόλυνση των τελωνειακών ελέγχων για την προστασία και την ανάπτυξη του υγιούς εμπορίου. (στστ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων για το εισαγωγικό και το εξαγωγικό εμπόριο. (ζζ) Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργήθηκαν από την ΕΛ.Υ.Τ. και η γνωστοποίησή τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας, με την συμπλήρωση εξαμήνου. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc (ηη) Η άντληση πληροφοριών και στοιχείων, μέσω πρόσβασης σε πάσης φύσεως πληροφοριακά συστήματα τήρησης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλου Υπουργείου. (θθ) Η συγκέντρωση πληροφοριών και αποτελεσμάτων ελέγχων από τα Τελωνεία στα οποία λειτουργούν Γραφεία Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.), η επεξεργασία τους και η διαβίβαση των επεξεργασμένων πληροφοριών στα ανωτέρω Τελωνεία. (ε) Τμήμα Ζ΄ - Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής Η μελέτη και η διεκπεραίωση αιτημάτων έρευνας από και προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες για επαλήθευση των προτιμησιακών πιστοποιητικών καταγωγής, των φορολογικών, των τελωνειακών και των εμπορικών στοιχείων, στα πλαίσια της Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και του ισχύοντος, κατά περίπτωση, νομικού πλαισίου, επί τελωνειακών θεμάτων. (στ) Αυτοτελές Τμήμα Η΄ - Θαλασσίων Ελέγχων (αα) Η διεξαγωγή τελωνειακών ελέγχων και η εν γένει δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, μέσω των Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Θ.Ο.Ε.), στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην παράκτια ζώνη, καθώς και σε όλες τις περιοχές των «λιμένων», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» και του ν. 2971/2001(Α΄ 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», για την επιβολή της τελωνειακής και της συναφούς με αυτή φορολογικής νομοθεσίας και για την πάταξη της δασμοφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και η δέσμευση ή η κατάσχεση λαθρεμπορευμάτων και των μέσων διακίνησης αυτών. (ββ) Η δίωξη της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και ειδών, καθώς και η καταστολή παραβάσεων κάθε άλλης νομοθεσίας, για την εφαρμογή της οποίας έχει ανατεθεί αρμοδιότητα στις τελωνειακές Αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265). (γγ) Η επιτήρηση της διέλευσης πλοίων, τα οποία φέρουν ξένη σημαία, από τις θαλάσσιες ζώνες της χώρας, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα παράκτιου κράτους, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Διεθνούς Δικαίου (Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας -1982). (δδ) Η συνδρομή στις άλλες Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την πάταξη οικονομικών εγκλημάτων που διαπράττονται στον θαλάσσιο χώρο και η συνεργασία με τις διωκτικές Υπηρεσίες άλλων Δημόσιων Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. (εε) Η συνεργασία με τις λιμενικές αρχές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (όπως, έλεγχος γραμμής φόρτωσης πλοίων, έλεγχος αγκυροβολίας), καθώς και η πρόληψη ή η αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc (στστ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος A΄ - Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης, για την υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, για την στελέχωση των Θ.Ο.Ε. με το κατάλληλο προσωπικό, για την προμήθεια ατομικού οπλισμού, πυρομαχικών, ανταλλακτικών, λοιπών αναγκαίων υλικών ή εφοδίων και αποθεμάτων για τα πλοία, καθώς και για την τεχνική υποστήριξη, την συντήρηση, την καλή λειτουργία και τον εφοδιασμό με καύσιμα των πλοίων. ΙΙ. ΕΛ.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (α) Τμήμα Α΄ - Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Αυτοτελούς Τμήματος Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, εκτός των περιπτώσεων (δδ) και (ιι) αυτού. (β) Τμήμα Β΄ - Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος Β΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, εκτός των περιπτώσεων (θθ) και (ιι) αυτού. (γ) Τμήματα Γ΄, Δ΄ και Ε΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των ομώνυμων Τμημάτων Γ΄, Δ΄ και Ε΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, εκτός της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (ββ). (δ) Τμήμα ΣΤ΄- Ανάλυσης Κινδύνου Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος ΣΤ΄- Ανάλυσης Κινδύνου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής. 6.- Οι ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί ή ανατίθεται σε αυτές, με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 ή άλλες ειδικές διατάξεις.» Άρθρο 4 Σύσταση και αναδιάρθρωση Τελωνείων, σύσταση κύριων και εξαρτημένων Τελωνείων, καθώς και Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.), ανακαθορισμός καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας Τελωνείων και παύση λειτουργίας Τελωνείων Α΄ τάξης 1.- α) Τα Τελωνεία Α΄ τάξης (επιπέδου Διεύθυνσης), Δράμας (νομού Δράμας), Νέας Ορεστιάδας (νομού Έβρου), Ξάνθης (νομού Ξάνθης), Κομοτηνής (νομού Ροδόπης), Κιλκίς, Δοϊράνης (νομού Κιλκίς), Μεσολογγίου (νομού Αιτωλοακαρνανίας), Στυλίδας (νομού Φθιώτιδας) και Ρεθύμνου (νομού Ρεθύμνης) παύουν να λειτουργούν και στις ίδιες περιοχές συστήνουμε Τελωνεία Β΄ τάξης (επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος), με τον ίδιο τίτλο και την ίδια έδρα και β) συστήνουμε Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)» στα Τελωνεία, Β΄ τάξης, Δράμας (νομού Δράμας), Ξάνθης (νομού Ξάνθης) και Κομοτηνής (νομού Ροδόπης). ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 2.- α) Μετονομάζουμε τα Τμήματα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης των Τελωνείων, Α΄ τάξης, Ηγουμενίτσας (νομού Θεσπρωτίας), Λάρισας (νομού Λάρισας) και Ηρακλείου (νομού Ηρακλείου) σε Τμήματα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» και περιέρχονται σε αυτά και οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες των Τμημάτων Τελωνισμού των ίδιων Τελωνείων, κατά το μέρος που αφορούν στους εκ των υστέρων ελέγχους και β) συστήνουμε, σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Τμήματα, Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)». 3.- α) Συστήνουμε στο Τελωνείο Πατρών (νομού Αχαΐας), Α΄ τάξης, Τμήμα, με τίτλο Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης», στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Ελέγχου Διελεύσεων, Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης του ίδιου Τελωνείου, κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης, καθώς και Γραφείο στο ίδιο Τμήμα, με τίτλο «Γραφείο Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)» και β) μετονομάζουμε το ανωτέρω Τμήμα από το οποίο αποσπώνται αρμοδιότητες σε «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ελέγχου Διελεύσεων». 4.- Το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (Τ.Τ.Γ.) Νισύρου, με έδρα την Νίσυρο, του Τελωνείου Κω, Β΄ τάξης, του νομού Δωδεκανήσου αποσπάται από το Τελωνείο Κω και υπάγεται εφεξής στο Τελωνείο Ρόδου. 5.- Ανακαθορίζουμε την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα των Τελωνείων Β΄ και Γ΄ τάξης, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Αυτοτελούς Γραφείου, αντίστοιχα και μεταφέρουμε μέρος των αρμοδιοτήτων τους, που αφορούν σε θέματα διαχείρισης τελωνειακών παραβάσεων και σε θέματα προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης, σε Τελωνεία Α΄ τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης, τα οποία ορίζονται ως κύρια Τελωνεία για τα θέματα αυτά και τα Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξης ορίζονται ως εξαρτημένα Τελωνεία των κύριων Τελωνείων Α΄ τάξης. 6.- α) Ανακαθορίζουμε την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα των Τελωνείων Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου και περιέρχονται σε αυτά μέρος της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας των Τελωνειακών Περιφερειών Καβάλας, Βόλου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λέσβου και Σύρου, που παύουν να λειτουργούν, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και τις οποίες ασκούσαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 της αριθμ. Δ6Α 10588824 ΕΞ 2014/8-4-2014 όμοιας και β) Ανακαθορίζουμε την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Τελωνείου Πατρών και περιέρχεται σε αυτό μέρος της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας. 7.- Ύστερα από τα παραπάνω, αντικαθιστούμε τo άρθρο 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 όμοιας απόφασης, ως ακολούθως: «Άρθρο 37 Τελωνεία 1.- Τα Τελωνεία είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες, υπαγόμενες ως προς την άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων τους στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και διακρίνονται σε Τελωνεία Α΄ τάξης, σε κύρια Τελωνεία Α΄ τάξης για θέματα διαχείρισης τελωνειακών παραβάσεων, προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης και σε Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξης, εξαρτημένα των κύριων Τελωνείων Α΄ τάξης. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 2.- (α) Τα Τελωνεία Α΄ τάξης και τα κύρια Τελωνεία Α΄ τάξης λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, τα εξαρτημένα Τελωνεία Β΄ τάξης σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος και τα εξαρτημένα Τελωνεία Γ΄ τάξης σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου. Σε Τελωνεία Α΄ τάξης και εκτός της έδρας αυτών, λειτουργούν Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.), επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο του Τελωνείου. 3.- Η κατά τόπον και η καθ΄ ύλην αρμοδιότητα όλων των Τελωνείων (Τελωνεία Α΄ τάξης, κύρια Τελωνεία Α΄ τάξης και εξαρτημένα Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξης) καθορίζεται από τις συστατικές αυτών πράξεις, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης. Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν αμφισβητήσεις σχετικά με την κατά τόπο και την καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Τελωνείων, αυτές επιλύονται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. 4.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Τελωνείων είναι οι παρακάτω: (α) Η έγκαιρη και η ορθή βεβαίωση και η είσπραξη δασμών, Ε.Φ.Κ., τέλους ταξινόμησης, Φ.Π.Α, Φόρου Πολυτελείας, καθώς και λοιπών τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. (β) Η τήρηση των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών στη διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων χωρών, για την προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στη διακίνηση μεταφορικών μέσων και ταξιδιωτών από και προς άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που τελούν υπό ειδική τελωνειακή παρακολούθηση. (γ) Η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μέσω της άσκησης του τελωνειακού ελέγχου και της δίωξης των λαθρεμπορικών και των έκνομων γενικά πράξεων που παραβιάζουν την εθνική, την κοινοτική και την διεθνή τελωνειακή και συναφή νομοθεσία. 5.- Οι αρμοδιότητες των Τελωνείων είναι οι κάτωθι: (α) Η εφαρμογή της τελωνειακής, της δασμολογικής και της φορολογικής (ως προς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το τέλος ταξινόμησης και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας) νομοθεσίας, καθώς και της συναφούς με την τελωνειακή υπηρεσία νομοθεσίας. (β) Η βεβαίωση και η είσπραξη δασμών, Ε.Φ.Κ., τέλους ταξινόμησης, Φ.Π.Α, ως και λοιπών φορολογιών, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία. (γ) Η άσκηση του τελωνειακού ελέγχου και η τήρηση των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών: (αα) στη διακίνηση των εισερχόμενων, εξερχόμενων, εισαγόμενων, εξαγόμενων και σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ευρισκόμενων εμπορευμάτων, (ββ) στα αποστελλόμενα εμπορεύματα από και προς εδάφη κρατών- μελών της Ε.Ε., στα οποία δεν εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 112/2006, χώρες ΕΖΕΣ και τρίτες χώρες που τελούν υπό ειδική τελωνειακή παρακολούθηση, (γγ) στην παραγωγή και στην διακίνηση προδρόμων ουσιών, ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc (δδ) στην παραγωγή και στην κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και των οχημάτων που βαρύνονται με τέλος ταξινόμησης και (εε) στην διεθνή διακίνηση ταξιδιωτών και στη διακίνηση των μεταφορικών μέσων. (δ) Η δίωξη των λαθρεμπορικών και εκνόμων, γενικά, πράξεων που παραβιάζουν την εθνική, την κοινοτική και την διεθνή τελωνειακή και συναφή νομοθεσία. (ε) Η ανταλλαγή, η διαχείριση και η εκμετάλλευση πληροφοριών που περιέρχονται στις τελωνειακές αρχές, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αφορούν σε θέματα: (αα) απάτης και παρατυπίας κατά των εθνικών ή ιδίων πόρων της Ε.Ε., (ββ) ελέγχου της παράνομης διακίνησης των ραδιενεργών υλικών και των αποβλήτων αυτών, των ναρκωτικών, των ψυχοτρόπων, των προδρόμων και τοξικών ουσιών, των όπλων και των εκρηκτικών υλών, των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ή διττής χρήσης, των προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και προστασίας των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, (γγ) αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιοκαπηλίας, (δδ) διεθνών εμπορικών μέτρων αποκλεισμού ή ελέγχων των οποίων η εφαρμογή ανατίθεται στην τελωνειακή υπηρεσία και (εε) παραβάσεων της νομοθεσίας περί προστασίας του νομίσματος ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. (στ) Η εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία του τελωνειακού εδάφους και της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. (ζ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί ή ανατίθεται στα Τελωνεία με τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα ή άλλες ειδικές διατάξεις. 6.- (α) Οι αρμοδιότητες των κύριων Τελωνείων Α΄ τάξης, οι οποίες ασκούνται σε διευρυμένη χωρική αρμοδιότητα, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 5, είναι και οι εξής: (αα) η υποστήριξη των εξαρτημένων τους Τελωνείων Β΄ και Γ΄ τάξης, ως προς την βεβαίωση και τον καταλογισμό των παραβάσεων, την εφαρμογή των μέτρων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και τη διαχείριση των υποθέσεων προσφυγών κατά πράξεων των Τελωνείων στα Διοικητικά Δικαστήρια, εκτός των περιπτώσεων Τελωνείων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και (ββ) ο συντονισμός δράσεων των Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) και του εν γένει προληπτικού ελέγχου και της δίωξης. (β) Η Ταμειακή και η Λογιστική διαχείριση διεξάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 31 Αυγούστου 1935 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 393), όπως αυτό ισχύει, ως εξής: αα) στα Τελωνεία Α΄ τάξης και στα κύρια Τελωνεία Α΄ τάξης, από υπαλλήλους που ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), με πρόταση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου και (ββ) στα εξαρτημένα Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξης και στα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία από τον Προϊστάμενο ή τον υπεύθυνο αυτών, αντίστοιχα. 7.- Τα Τελωνεία όλης της Επικράτειας, ανά νομό και τάξη και η διάρθρωση αυτών, έχουν ως εξής: ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc α/α -1- ΝΟΜΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ -2- ΤΕΛΩΝΕΙΑ -3- (ΤΑΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ/ ΚΥΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ Η ΜΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ) -4- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝ- ΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ -5- ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ -6- ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ -7- 1. 2. ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΗΠΩΝ (με έδρα τους Κήπους) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων δ) Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ (με έδρα τις Καστανιές) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Κήπων 3. 4. ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗΣ (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης δ) Τμήμα Τελωνισμού ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (με έδρα την Νέα Ορεστιάδα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Αλεξανδρούπολης 5. ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (με έδρα την Κομοτηνή) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Αλεξανδρούπολης Γραφείο Κ.Ο.Ε. 6. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (με έδρα την Καβάλα) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης δ) Τμήμα Τελωνισμού 7. ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (με έδρα την Δράμα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Καβάλας Γραφείο Κ.Ο.Ε. 8. ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (με έδρα την Ξάνθη) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Καβάλας Γραφείο Κ.Ο.Ε. 9. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (με έδρα την Βέροια) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. 10. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ (με έδρα την Θεσσαλονίκη) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης Υποδιεύθυνση, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα: Η΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχων, «Παραποιημένω ν και Δίωξης και Θ΄ - Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών δ) Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού ζ) 3ο Τμήμα Τελωνισμού η) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης Γραφείο Κ.Ο.Ε. θ) Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού 11. ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (με έδρα το Κιλκίς) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Α΄ Εισαγωγών- Εξαγωγών Θεσσαλονίκης ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 12. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε΄ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ (με έδρα την Μίκρα) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. δ) 1ο Τμήμα Τελωνισμού ε) 2ο Τμήμα Τελωνισμού 13. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (με έδρα τα Νέα Μουδανιά) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Ε΄ Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 14. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤ΄ Ε.Φ.Κ. (με έδρα την Θεσσαλονίκη) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών/Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. δ) 1° Τμήμα Τελωνισμού ε) 2° Τμήμα Τελωνισμού στ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης 15. ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΖΩΝΩΝ (με έδρα τους Ευζώνους) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων δ) Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 16. ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ (με έδρα την Δοϊράνη) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Ευζώνων 17. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΙΚΗΣ (με έδρα την Νίκη) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc Ευζώνων 18. ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ (με έδρα την Σκύδρα) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. 19. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (με έδρα την Κατερίνη) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. 20. ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (με έδρα τις Σέρρες) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης γ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης Γραφείο Κ.Ο.Ε. (με έδρα τον Προμαχώνα) 21. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ (με έδρα τον Σταυρό) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Σερρών 22. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (με έδρα την Ιερισσό) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Σερρών ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 23. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ (με έδρα την Δάφνη) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού 24. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (με έδρα την Καστοριά) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. 25. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (με έδρα την Πτολεμαΐδα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Καστοριάς ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 26. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (με έδρα την Φλώρινα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Καστοριάς 27. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (με έδρα την Ηγουμενίτσα) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης Γραφείο Κ.Ο.Ε. δ) Τμήμα Τελωνισμού 28. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (με έδρα τα Ιωάννινα) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Τελωνισμού 29. 30. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΚΑΒΙΑΣ (με έδρα την Κακαβιά) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Διαδικασιών γ) Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων δ) Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (με έδρα την Μέρτζανη) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Κακαβιάς 31. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ (με έδρα το Μαυρομάτι) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Κακαβιάς 34. ΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ (με έδρα την Άρτα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Πρέβεζας 35. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (με έδρα την Λευκάδα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Πρέβεζας 36. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (με έδρα την Λάρισα) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης Γραφείο Κ.Ο.Ε. δ) Τμήμα Τελωνισμού ε) Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού 37. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (με έδρα τα Τρίκαλα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Λάρισας 38. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (με έδρα τον Βόλο) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης δ) Τμήμα Τελωνισμού ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 39. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (με έδρα την Σκιάθο) Τελωνείο Γ΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Βόλου 40. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (με έδρα την Στυλίδα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Βόλου 41. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (με έδρα την Κέρκυρα) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Τελωνισμού 42. 43. ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (με έδρα την Πάτρα) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ελέγχου Διελεύσεων β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. ε) Τμήμα Τελωνισμού στ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης Γραφείο Κ.Ο.Ε. ζ) Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ΑΙΓΙΟΥ (με έδρα το Αίγιο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Πατρών 44. ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (με έδρα την Κυλλήνη) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Πατρών 45. 46. ΑΙΤΩΛΟΑ- ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (με έδρα το Μεσολόγγι) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Πατρών ΑΣΤΑΚΟΥ (με έδρα τον Αστακό) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Πατρών ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 47. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (με έδρα την Ζάκυνθο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Πατρών 48. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (με έδρα το Αργοστόλι) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Πατρών 49. ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΤΕΑΣ (με έδρα την Ιτέα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Πατρών 50. 51. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΝΟΗΣ (με έδρα την Οινόη) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Τελωνισμού ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (με έδρα την Αντίκυρα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Οινόης 52. 53. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (με έδρα την Χαλκίδα) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Τελωνισμού ΩΡΕΩΝ (με έδρα τους Ωρεούς) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Χαλκίδας 54. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (με έδρα την Μεταμόρφωση) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 55. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" (με έδρα τα Σπάτα) Τελωνείο Α΄ τάξης Υποδιεύθυνση, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα: Γ΄-Τελωνειακών Διαδικασιών, Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. και Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄- Τελωνισμού α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ελέγχου Ταξιδιωτών β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών δ) Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. ε) 1° Τμήμα Τελωνισμού στ) 2° Τμήμα Τελωνισμού ζ) 3° Τμήμα Τελωνισμού η) 4° Τμήμα Τελωνισμού θ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης 56. 57. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (με έδρα το Λαύριο) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ (με έδρα την Ραφήνα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Λαυρίου 58. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (με έδρα την Ελευσίνα) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. ε) 1° Τμήμα Τελωνισμού στ) 2° Τμήμα Τελωνισμού ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 59. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ (με έδρα τον Πειραιά) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Παραποιημένων και Δίωξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών δ) Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών ε) 1° Τμήμα Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων στ) 2° Τμήμα Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων ζ) Aυτοτελές Τ.Τ.Γ. Αίγινας (με έδρα την Αίγινα) η) Αυτοτελές Τ.Τ.Γ. Κυθήρων (με έδρα τα Κύθηρα) 60. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΡΟΥ (με έδρα τον Πόρο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Α΄ Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων 61. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩ Ν (Τ.Ε.Σ.) (με έδρα τον Πειραιά) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών/ Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. δ) 1° Τμήμα Τελωνισμού ε) 2° Τμήμα Τελωνισμού στ) 3° Τμήμα Τελωνισμού ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 62. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τον Πειραιά) Τελωνείο Α΄ τάξης Υποδιεύθυνση, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα: Β΄- «Δικαστικού», Γ΄- «Τελωνειακών Διαδικασιών», Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών» και Η΄- «4° Τελωνισμού» α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών δ) Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών ε) 1° Τμήμα Τελωνισμού στ) 2° Τμήμα Τελωνισμού ζ) 3° Τμήμα Τελωνισμού η) 4° Τμήμα Τελωνισμού θ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης 63. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤ΄ ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (με έδρα τον Πειραιά) Τελωνείο Α΄ τάξης Υποδιεύθυνση, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα: Β΄- «Δικαστικού», και Η΄- «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών δ) Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών ε) 1° Τμήμα Τελωνισμού στ) 2° Τμήμα Τελωνισμού ζ) 3° Τμήμα Τελωνισμού η) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης Γραφείο Κ.Ο.Ε. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 64. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (με έδρα το Ναύπλιο) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. γ) Αυτοτελές Τ.Τ.Γ. Σπετσών (με έδρα τις Σπέτσες Σπέτσες) 65. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (με έδρα την Κόρινθο) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 66. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (με έδρα την Καλαμάτα) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Διαδικασιών γ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. 67. 68. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ (με έδρα το Γύθειο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Καλαμάτας ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ (με έδρα την Νεάπολη Βοιών) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Καλαμάτας 69. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (με έδρα την Κυπαρισσία) Τελωνείο Γ΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Καλαμάτας 70. 71. 72. ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (με έδρα την Μυτιλήνη) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ (με έδρα την Μύρινα Λήμνου) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Μυτιλήνης ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (με έδρα το Πλωμάρι) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Μυτιλήνης 73. ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ (με έδρα την Χίο) Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ ΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ (με έδρα την Ρόδο) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Τελωνισμού δ) Αυτοτελές Τ.Τ.Γ. Νισύρου (με έδρα την Νίσυρο) ΚΑΛΥΜΝΟΥ (με έδρα την Κάλυμνο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Ρόδου ΚΑΡΠΑΘΟΥ (με έδρα την Κάρπαθο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Ρόδου ΛΕΡΟΥ (με έδρα την Λέρο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Ρόδου ΚΩ (με έδρα την Κω) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Ρόδου ΠΑΤΜΟΥ (με έδρα την Πάτμο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 82. 83. 84. 85. 86. 87. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ (με έδρα την Ερμούπολη) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. ΘΗΡΑΣ (με έδρα την Θήρα) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Σύρου ΜΗΛΟΥ (με έδρα την Μήλο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Σύρου ΜΥΚΟΝΟΥ (με έδρα την Μύκονο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Σύρου ΝΑΞΟΥ (με έδρα την Νάξο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Σύρου ΠΑΡΟΥ (με έδρα την Πάρο- Παροικία ) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Σύρου 88. 89. ΣΑΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ (με έδρα το Λιμένα Βαθέος) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Σύρου ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (με έδρα τον Άγιο Κήρυκο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Σύρου 90. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (με έδρα το Ηράκλειο) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης Γραφείο Κ.Ο.Ε. δ) Τμήμα Τελωνισμού ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 91. 92. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (με έδρα τον Άγιο Νικόλαο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Ηρακλείου ΣΗΤΕΙΑΣ (με έδρα την Σητεία) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Ηρακλείου 93. ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (με έδρα την Σούδα) κύριο Τελωνείο Α΄ τάξης α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β) Τμήμα Ε.Φ.Κ. γ) Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης δ) Τμήμα Τελωνισμού 94. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (με έδρα το Ρέθυμνο) Τελωνείο Β΄ τάξης, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Χανίων 8.- Ι. Η καθ΄ ύλην αρμοδιότητα των κύριων Τελωνείων Α΄ τάξης και των εξαρτημένων τους Τελωνείων Β΄ και Γ΄ τάξης, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του πίνακα της παρ. 7, έχει ως εξής: (α) για θέματα που αφορούν στην διαχείριση παραβάσεων (αα) Τα κύρια Τελωνεία είναι αρμόδια για: i) την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων για παραβάσεις που τελούνται στην χωρική αρμοδιότητα των εξαρτημένων σε αυτά Τελωνείων και για τις οποίες τα πρόστιμα ή τα πολλαπλά τέλη ή οι δασμοί και οι λοιποί φόροι δεν εισπράττονται άμεσα. Για το σκοπό αυτό, τα εξαρτημένα Τελωνεία διαβιβάζουν στα κύρια Τελωνεία τα σχετικά Πρωτοκόλλα Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) του άρθρου 142 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), καθώς και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που στοιχειοθετούν τις παραβάσεις, ii) την διαχείριση, περαιτέρω, των ανωτέρω υποθέσεων ως αποκλειστικά αρμόδια για την καταχώρηση των Π.Τ.Π., την έκδοση καταλογιστικών πράξεων, την αντίκρουση προσφυγών και την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων και iii) την παρακολούθηση, την μελέτη και την διαχείριση φακέλων προσφυγών κατά πράξεων των εξαρτημένων σε αυτά Τελωνείων και την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε συνεργασία με τα εξαρτημένα Τελωνεία, όπου αυτό απαιτείται, εκτός των περιπτώσεων Τελωνείων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc ( ββ) Τα εξαρτημένα Τελωνεία είναι αρμόδια για: i) την διαπίστωση των παραβάσεων της τελωνειακής και της συναφούς νομοθεσίας που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο εισαγγελέα όταν έχει τελεστεί ποινικό αδίκημα, ii) την καταχώρηση των Π.Τ.Π. και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων επιβολής προστίμων ή πολλαπλών τελών ή δασμών και λοιπών φόρων για τις ως άνω παραβάσεις, στις περιπτώσεις όπου αυτά εισπράττονται άμεσα και iii) την διαχείριση των κατασχεμένων εμπορευμάτων και (β) για θέματα που αφορούν στους προληπτικούς και στους εκ των υστέρων ελέγχους, καθώς και στην δίωξη Τα κύρια Τελωνεία σχεδιάζουν και συντονίζουν δράσεις προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων των εξαρτημένων σε αυτά Τελωνείων και συντονίζουν την δράση των Γραφείων Κ.Ο.Ε., με τις πληροφορίες που λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή. ΙΙ. Τα κύρια χερσαία συνοριακά Τελωνεία Α΄ τάξης (Κήπων, Κακαβιάς και Ευζώνων) σε σχέση με τα εξαρτημένα χερσαία συνοριακά Τελωνεία, τα οποία βρίσκονται στα χερσαία σύνορα με την ίδια τρίτη χώρα, αναλαμβάνουν συντονιστικό ρόλο: (α) για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσεων προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων, (β) για την μελέτη των τάσεων και των μεθόδων παράνομης διακίνησης αγαθών, μέσων μεταφοράς και προσώπων και για την κατάρτιση εκτίμησης απειλής σχετικά με την παράνομη διακίνηση από και προς την συνορεύουσα τρίτη χώρα, βάσει των αναφορών των εξαρτημένων τους Τελωνείων και την εκμετάλλευση πληροφοριών από οποιαδήποτε πηγή, (γ) για την χρήση των μέσων δίωξης, προκειμένου να υπάρχει συνδρομή, σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται αδυναμία, (δ) για την ενίσχυση των μονάδων με τεχνικό εξοπλισμό, όταν απαιτείται, κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων επιχειρήσεων ελέγχων, σε ευρεία κλίμακα και (ε) με τις άλλες Αρχές επιβολής του νόμου σε θέματα ελέγχων. ΙΙΙ. Το κύριο Τελωνείο Κακαβιάς, που αναφέρεται στο υπό στοιχείο με α/α 29 του πίνακα της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, ορίζεται, επιπλέον αρμόδιο Τελωνείο και για το Τελωνείο Α΄ τάξης Κρυσταλλοπηγής (νομού Φλώρινας), μόνο για θέματα συντονισμού των ελέγχων. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 9.- Ι. Τα Τμήματα και τα Αυτοτελή Γραφεία της έκτης και της έβδομης στήλης του πίνακα της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, ασκούν, κατ΄ αναλογία, τις αρμοδιότητες των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων, όπως έχουν καθορισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259), όπως έχει προστεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 117/2006 (Α΄ 117), καθώς και με τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Β 1109221 ΕΞ 2011/1-8-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, της αριθμ. Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/5-3-2012 (Β΄ 606) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, της αριθμ. Δ6Β 1107004 ΕΞ 2013/3-7-2013 (Β΄ 1690) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του άρθρου 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β΄ 1574) όμοιας, καθώς και των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, που αφορούν στον ανακαθορισμό της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων των Τελωνείων Ηγουμενίτσας, Λάρισας, Ηρακλείου και Πατρών. ΙΙ. (α) (αα) Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων της τρίτης στήλης του πίνακα της παρ. 7, του παρόντος άρθρου, στα οποία λειτουργούν Γραφεία Κ.Ο.Ε., επεκτείνεται, μόνο ως προς τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα Γραφεία Κ.Ο.Ε., σε ολόκληρη την επικράτεια, για την εκτέλεση της αποστολής τους ή έρευνας ή για την παροχή συνδρομής σε Τελωνείο ή σε άλλη συναρμόδια διωκτική Υπηρεσία. (ββ) Οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων, στα οποία υπάγονται τα Γραφεία Κ.Ο.Ε., έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης εντολών ελέγχου, προκειμένου τα Γραφεία Κ.Ο.Ε. να επιχειρούν και σε περιοχές εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Τελωνείων. (β) Τα Γραφεία Κ.Ο.Ε., της έβδομης στήλης του πίνακα της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, ασκούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» και του Τμήματος «Εκ των Υστέρων Ελέγχων», κατά το μέρος που αφορούν στους εκ των υστέρων ελέγχους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις των περ. ιη΄ και κα΄ της παρ. 1 του άρθρου 6Α του π.δ. 551/1988, όπως έχει προστεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 117/2006 και ισχύει και ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Γραφείων Κ.Ο.Ε. είναι οι εξής: (αα) Η διεξαγωγή προληπτικών και εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων για την επιβολή της τελωνειακής και της συναφούς με αυτή φορολογικής νομοθεσίας, για την δίωξη της δασμοφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και απαγορευμένων ειδών, καθώς και των παραβάσεων κάθε άλλης νομοθεσίας, για την εφαρμογή της οποίας έχει ανατεθεί αρμοδιότητα στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265). (ββ) Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται από την Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, από το Τελωνείο στο οποίο υπάγονται, από τις ΕΛ.Υ.Τ., καθώς και από κάθε άλλη πηγή. (γγ) Η συνδρομή στις άλλες ελεγκτικές ή διωκτικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών (όπως, ενδεικτικά, Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) για την πάταξη οικονομικών εγκλημάτων και η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Η΄- Θαλασσίων Ελέγχων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και με τις διωκτικές Υπηρεσίες άλλων Δημόσιων Αρχών (όπως, Αστυνομία, Λιμενικό), για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η ενημέρωση αυτών, αν κατά τη διάρκεια ελέγχου υποπέσει στην αντίληψή τους άλλη έκνομη πράξη ή χρειάζονται οι ίδιοι τη συνδρομή τους. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc (γ) Τα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα Γραφεία Κ.Ο.Ε., εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Τελωνείων, στα οποία αυτά υπάγονται, θα διαβιβάζονται στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 2960/2001. ΙΙΙ. (α) Τα Τελωνεία Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου ασκούν, στα πλαίσια της χωρικής αρμοδιότητας της περ. β΄ της παρούσας υποπαραγράφου, και τις εξής αρμοδιότητες: (αα) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων των Τελωνείων Β΄ τάξης αρμοδιότητάς τους και η αλλαγή του Τελωνείου επιστροφής, όπου απαιτείται επιστροφή από τον ίδιο κωδικό προϋπολογισμού. (ββ) Η συγκρότηση της Επιτροπής για τον έλεγχο της Λογιστικής Αποθήκης επιχειρήσεων που παραλαμβάνουν εμπορεύματα στις Ελεύθερες Ζώνες που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν, για τους νομούς αρμοδιότητάς τους. (γγ) Η τήρηση, για τους νομούς αρμοδιότητάς τους, διαδικασιών και διατυπώσεων για: i) την έκδοση, την επανεξέταση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών συνολικής εγγύησης, απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης και μεμονωμένης εγγύησης πολλαπλής χρήσης του καθεστώτος διαμετακόμισης, ii) την έκδοση, την τροποποίηση, την αναστολή, την ανάκληση και την επανεξέταση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγών – εξαγωγών, με τον έλεγχο όλων των κριτηρίων, πλην του ελέγχου αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των αυτοματοποιημένων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων του αιτούντος την άδεια, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τελωνεία, iii) την έκδοση, την επανεξέταση, την τροποποίηση και την ανάκληση αδειών εγκεκριμένου αποστολέα/παραλήπτη για το καθεστώς της διαμετακόμισης, εγκεκριμένου αποστολέα για την πιστοποίηση του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, εγκεκριμένου αποστολέα για την έκδοση αντιτύπου ελέγχου Τ5 και εγκεκριμένου παραλήπτη TIR και άδεια χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω αγωγών και iv) την έκδοση, την τροποποίηση και την ανάκληση αδειών εγκεκριμένων αποθηκευτών Ε.Φ.Κ., εγγεγραμμένων παραληπτών και αποστολέων προϊόντων Ε.Φ.Κ., εγκεκριμένων αποθηκευτών κοινοτικών οχημάτων και παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, εκτός καθεστώτος αναστολής. (δδ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων πελατών-παραληπτών δικαιούχων υγραερίου από προμηθεύτριες εταιρείες εμπορίας υγραερίων και η διαβίβαση των στοιχείων αυτών στα Τελωνεία αρμοδιότητάς τους. (εε) Η τήρηση, για τους νομούς αρμοδιότητάς τους, διαδικασιών και διατυπώσεων για: i) την παραλαβή αιτήσεων, τον έλεγχο δικαιολογητικών, την έκδοση, την παρακολούθηση, την τροποποίηση και την ανάκληση αδειών: - Τελωνειακής Αποταμίευσης, - Αποθηκών Προσωρινής Εναπόθεσης, - Αποθηκών Ανεφοδιασμού κοινοτικών γεωργικών προϊόντων, τα οποία δικαιούνται επιστροφής, ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc - Εγκεκριμένων Εξαγωγέων και - Τελωνειακής Αποθήκευσης, καθώς και ii) την έκδοση, την τροποποίηση, την παράταση προθεσμίας λήξης της άδειας, την παράταση προθεσμίας λήξης του καθεστώτος και την ανάκληση αδειών υπαγωγής στο καθεστώς του Ειδικού Προορισμού, της Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, της Τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και της Μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο. (στστ) Η χορήγηση παρατάσεων, αναφορικά με την απαλλαγή του Φ.Π.Α. της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για παράδοση σε υποκείμενους στο Φ.Π.Α. εγκατεστημένους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ζζ) Η σύσταση και η συγκρότηση Επιτροπών και η έκδοση σχετικών αποφάσεων για τον καθορισμό: i) του ποσοστού συμμετοχής των πρώτων υλών, που θα παραληφθούν με το καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης, επί των παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες τελειοποίησης και πρόκειται να επανεξαχθούν με απαλλαγή Φ.Π.Α ή να επανεξαχθούν ή να παραδοθούν ενδοκοινοτικά ii) του ποσοστού συμμετοχής των πρώτων υλών, που θα παραληφθούν με απαλλαγή Φ.Π.Α., επί των παραγώγων προίόντων που προκύπτουν από τις εργασίες τελειοποίησης και πρόκειται να επανεξαχθούν ή να παραδοθούν ενδοκοινοτικά iii) του είδους και της ποσότητας καυσίμων που αναλώθηκαν από την αιτούσα εταιρεία για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων που έχουν εξαχθεί, προκειμένου να επιστραφεί ο Ε.Φ.Κ επί των εξαχθέντων προϊόντων. (ηη) κάθε άλλη αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών, που παύουν να λειτουργούν, η οποία ασκούνταν από τους Προϊσταμένους των ανωτέρω Τελωνείων, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. (β) Η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνείων της περίπτωσης α΄ της ίδιας υποπαραγράφου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, έχει ως εξής: (αα) Στο Τελωνείο Καβάλας αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Καβάλας, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. (ββ) Στο Τελωνείο Βόλου αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας. (γγ) Στο Τελωνείο Ρόδου αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του νομού Δωδεκανήσου. (δδ) Στο Τελωνείο Κέρκυρας αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Λευκάδας. (εε) Στο Τελωνείο Ηρακλείου αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων. (στστ) Στο Τελωνείο Μυτιλήνης αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Λέσβου και Χίου. (ζζ) Στο Τελωνείο Σύρου αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Κυκλάδων και Σάμου. IV. Το Τελωνείο Πατρών ασκεί και τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων ββ΄, γγ΄ και εε΄ της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου ΙΙΙ της παρούσας παραγράφου, για τους νομούς Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc V. Τα Τελωνεία της τρίτης στήλης του πίνακα της παρ. 7 του παρόντος άρθρου ασκούν τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητές τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259), όπως αυτές έχουν προστεθεί με τις διατάξεις του του π.δ. 117/2006 (Α΄ 117) και ισχύουν, καθώς και στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.» Άρθρο 5 Λοιπά θέματα αρμοδιότητας Τελωνείων και θέματα καθηκόντων τελωνειακών υπαλλήλων 1.- α) Τα Τελωνεία Α΄ τάξης και τα κύρια Τελωνεία Α΄ τάξης ορίζονται αρμόδια για την λήψη απόφασης ανασύστασης των τελωνειακών τους παραστατικών και β) τα κύρια Τελωνεία Α΄ τάξης καθίστανται αρμόδια για την λήψη απόφασης ανασύστασης των τελωνειακών παραστατικών των εξαρτημένων τους Τελωνείων. Οι ανωτέρω αποφάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. 2.- Oι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.), του άρθρου 113 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), όπως ισχύει, οι οποίες λειτουργούσαν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών, που παύουν να λειτουργούν, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν στις έδρες των Τελωνείων, στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΙΙ και ΙV της παρ. 9 του άρθρου 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφασής μας, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. 3.- Τα Τελωνεία Β΄ τάξης Δράμας (νομού Δράμας), Νέας Ορεστιάδας (νομού Έβρου), Ξάνθης (νομού Ξάνθης), Κομοτηνής (νομού Ροδόπης), Κιλκίς (νομού Κιλκίς), Μεσολογγίου (νομού Αιτωλοακαρνανίας), Στυλίδας (νομού Φθιώτιδας) και Ρεθύμνου (νομού Ρεθύμνης) ασκούν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της Τ. 636/5020/0019/21-12-1989 (Β΄ 918) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αρμοδιότητες των Τελωνείων Α΄ τάξης. 4.- α) Για τα καθήκοντα των υπεύθυνων και των υπαλλήλων όλων των Γραφείων Κ.Ο.Ε ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 απόφασής μας και β) Οι υπεύθυνοι και οι υπάλληλοι των Γραφείων Κ.Ο.Ε. των Τελωνείων ασκούν αποκλειστικά τα καθήκοντα που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και δεν επιτρέπεται να ασκούν τελωνειακές εργασίες πέραν αυτών που καθορίζονται στην καθ΄ύλην αρμοδιότητα των Γραφείων Κ.Ο.Ε. 5.- Οι συνοδοί σκύλων ανιχνευτών ασκούν, αποκλειστικά, τα καθήκοντα που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. Δ΄ του άρθρου 88 του π.δ. 231/2007 (Α΄ 265) και δεν επιτρέπεται να ασκούν, έστω και μερικώς, τελωνειακές εργασίες εντός και εκτός του Τελωνειακού καταστήματος και, κατά την διενέργεια των ελέγχων, φέρουν υποχρεωτικά στολή, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω π.δ. και του άρθρου 29 της αριθμ. Τ.1648/539/0003Β/4-4-2002 (Β΄ 441) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης φέρουν οπλισμό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 2960/2001 και της αριθμ. Ε. 1904/574/Γ0034/25-7-2002 (Β΄ 1021) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc Άρθρο 6 Προϊστάμενοι 1.- Στα Τμήματα Β΄- Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Α΄- Διοικητικής-Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας, καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και στο Τμήμα Β΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του πίνακα του άρθρου 126 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178), που αφορά σε κλάδους προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να προΐστανται των Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 2.- Στα λοιπά Τμήματα των ανωτέρω Υπηρεσιών, προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του ανωτέρω πίνακα. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος - Λοιπές Διατάξεις 1.- α) Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1-9- 2016, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν: αα) στα Τμήματα του Τελωνείου Ηγουμενίτσας και στο Γραφείο Κ.Ο.Ε. αυτού, η ισχύς των οποίων αρχίζει δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ββ) στην παύση του Τελωνείου Μεσολογγίου ως Τελωνείου Α’ τάξης και στην έναρξη λειτουργίας του ως Τελωνείου Β’ τάξης, με τον ίδιο τίτλο και με την ίδια έδρα (περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας), η ισχύς των οποίων αρχίζει δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γγ) στα Τμήματα των Τελωνείων Λάρισας, Ηρακλείου και Πατρών, στα λοιπά συνιστώμενα Γραφεία Κ.Ο.Ε. και στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας, η έναρξη ισχύος των οποίων θα καθορισθεί με άλλες αποφάσεις μας. β) Μέχρι τον καθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας, η καθ΄ ύλην και η κατά τόπον αρμοδιότητά της θα ασκούνται ως εξής: αα) οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της που ασκούνται στο σύνολο της χωρικής της αρμοδιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 34 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφασής μας, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, θα ασκούνται, κατά λόγο αρμοδιότητας: i) από τα Τμήματα της Τελωνειακής Περιφέρεια Αττικής, για τους νομούς Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας και ii) από τα Τμήματα της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για τους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Κέρκυρας και Λευκάδας και ββ) οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της που ασκούνται στην χωρική αρμοδιότητα των νομών Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 34 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφασής μας, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, θα ασκούνται από το Τελωνείο Πατρών. 2.- α) Όπου στις υφιστάμενες διατάξεις αναφέρονται οι Τελωνειακές Περιφέρειες, νοούνται, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι Υπηρεσίες στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της απόφασης αυτής. β) Όπου στις υφιστάμενες διατάξεις αναφέρονται οι ΕΛ.Υ.Τ., ως προς τις αρμοδιότητες που περιέρχονται στις Τελωνειακές Περιφέρειες με την παρούσα απόφαση, νοούνται, από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της, οι Υπηρεσίες αυτές. ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc 3.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις μας: α) αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, β) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β΄ 1574), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1122964 ΕΞ 2015/22-9-2015 (Β΄ 2095) όμοια και γ) αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015/30-1-2015 (Β΄ 235), κατά το μέρος που δεν τροποποιείται με την παρούσα. 4.- Κάθε άλλη απόφαση που αντίκειται στην παρούσα παύει να ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης
ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π3.doc