Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1348/2019

Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019

13 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄


Ταχ. Δ/νση : Kαρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 68 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Τερζής
Τηλέφωνο : 210 6987503
Fax : 210 6987506
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ω40Ξ46ΜΠ3Ζ-ΨΓΧ
Αριθ. ΦΕΚ: 3616 Β/30.09.2019
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:Α.1348

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοί- ων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 1β) του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1γ) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ «Σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας».
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 και του δεύτερου εδα- φίου της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4256/14 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α΄) όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄/251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β΄) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β΄) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
9. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 Απόφασης του Υπουργού Οι- κονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 130 και Β΄ 372) «Μεταβίβαση αρμοδιοτή- των στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις δια- τάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), όπως ισχύ- ουν.
10. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1209/14-11-2018 (ΦΕΚ 5092/Β’) ΚΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας καταχώρησης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του αρ. 2 του ν.4256/14 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού».
11. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) και την με αριθμ. 39/3/30-11-2017 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/ΥΟΔΔ/20-12-2017), «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».
12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε- ων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
13. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ 968/Α΄) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
14. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλασσομένων ως προς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 και το μήνα Ιανουάριο 2020 για τους εφοδιασμούς από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2019 μέχρι την 30.06.2019, λόγω δυσχερειών που προέκυψαν κατά τη χρήση του Υποσυστήματος Επιστροφής ΕΦΚ.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων για εφο- διασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) που πραγματοποιήθη- καν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 μέχρι και 30.06.2019, δύναται να υποβληθούν από τους δικαιούχους εμπρόθεσμα είτε μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019 είτε μέχρι τη 31η Ια- νουαρίου 2020, αντίστοιχα.
2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ