Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ 1130959 ΕΞ 2017/2017

«Κοινοποίηση των αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017/10.08.2017 και ΔΕΦΚΦ 1121986 ΕΞ 2017/10.08.2017 (2908/Β΄/23.8.17) Αποφάσεων Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες τροποποιούνται αντίστοιχα οι υπ. αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (B΄1470) και Τ.2043/87/Β.0019/22.03.1993 (Β΄521) ΑΥΟ.»

05 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄ , Δ’, E’


Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Παναγή, Β. Μπάλλα,
Αικ.Μελανίτου,
Ε.Κερασιώτη,
Φ.Καβαζαράκη
Τηλέφωνο : 2106987428,405,407,414,
Fax : 2106987408,506
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
ipr@otenet.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6Ω7746ΜΠ3Ζ-Χ03
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1130959 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση των αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017/10.08.2017 και ΔΕΦΚΦ 1121986 ΕΞ 2017/10.08.2017 (2908/Β΄/23.8.17) Αποφάσεων Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες τροποποιούνται αντίστοιχα οι υπ. αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (B΄1470) και Τ.2043/87/Β.0019/22.03.1993 (Β΄521) ΑΥΟ.»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις ως άνω Αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβαν αριθμό ΦΕΚ 2908 / Β΄/ 23.08.2017 (ΑΔΑ: Ω2ΦΝ46ΜΠ3Ζ-ΨΒΛ και 6Ω0Ν46ΜΠ3Ζ-Θ9Ν αντιστοίχως) με τις οποίες τροποποιούνται οι υπ. αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (B΄1470) και Τ.2043/87/Β.0019/22.03.1993 (Β΄521) υπουργικές αποφάσεις.
Αναλυτικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης με αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017/10.08.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τροποποιούνται τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7, 12, 15 και 16 της υπ’ αριθμ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (B΄1470) «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. – Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων & Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» ΑΥΟ.
Με τις εν λόγω τροποποιήσεις επέρχονται οι απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να υπαχθούν στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια και φορολογημένων πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρείας ΚΑΕ ΑΕ και ρυθμίζει τη διαδικασία πώλησης αδασμοφορολογήτων & φορολογημένων προϊόντων από την εν λόγω εταιρεία, τα προϊόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 (Α΄265) (υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, καφές, θερμαινόμενο προϊόν καπνού), εκτός αυτών της περίπτωσης γ) της ιδίας παραγράφου (μη καβουρντισμένος καφές ), καθώς και τα φορολογημένα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 τα οποία προέρχονται από μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ιδίου νόμου οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη (κρασί μικρών οινοπαραγωγών).
Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω προϊόντα που προορίζονται να πωληθούν φορολογημένα, βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων, με εξαίρεση τα προϊόντα της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 (θερμαινόμενο προϊόν καπνού) τα οποία είναι ήδη φορολογημένα και φέρουν τις προβλεπόμενες ένσημες ταινίες φορολογίας καθώς και τα φορολογημένα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 τα οποία προέρχονται από μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ιδίου νόμου οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνησης των προοριζόμενων για φορολογημένες πωλήσεις των ανωτέρω προϊόντων διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Τ.2043/87/Β0019/93 απόφαση, όπως τροποποιείται με την κοινοποιούμενη απόφαση, εκτός των εξαιρουμένων προαναφερθέντων προϊόντων (θερμαινόμενο καπνικό προϊόν, κρασί μικρών οινοπαραγωγών) για τη διακίνηση και παράδοση των οποίων εκδίδονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4308/2014, λογιστικά στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι, για κάθε προϊόν που προορίζεται για αδασμοφορολόγητη ή φορολογημένη πώληση πλην των ρητά αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την κοινοποιούμενη απόφαση, θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά ενδείξεις δύο τιμών.
Β. Με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης με αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121986 ΕΞ 2017/10.08.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προστίθεται άρθρο 4Α και τροποποιείται το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ.
Τ.2043/87/Β0019/93 (Β΄521) «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών» ΑΥΟ, προκειμένου να υπαχθούν τα προϊόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 (Α΄265), πλην αυτών της περίπτωσης γ) της ιδίας παραγράφου, στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης καθώς και τη διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών.
Ειδικότερα με την προσθήκη του άρθρου 4Α στην αριθμ. Τ.2043/87/Β0019/93 ΑΥΟ, προβλέπεται η διαδικασία για την αποθήκευση και διακίνηση των υποκείμενων σε Φόρο Κατανάλωσης προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 (Β΄4173) αναφορικά με τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 (Β΄4241), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τα προϊόντα καφέ και αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/08.08.2017 (Β΄2889) αναφορικά με το θερμαινόμενο προϊόν καπνού Αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω καταστήματα που επιθυμούν να αποθηκεύσουν, παραλάβουν και διακινήσουν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου κατανάλωσης υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και το θερμαινόμενο προϊόν καπνού στις φορολογικές τους αποθήκες, οφείλουν να λάβουν από την Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου της εκάστοτε αποθήκης, την προβλεπόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 και άρθρο 2 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/08.08.2016 αποφάσεων αντίστοιχα, έγκριση συναποθήκευσης και επιπλέον να προβούν στην τροποποίηση των υφιστάμενων άδειων εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης βιομηχανοποιημένων καπνών.
Στην περίπτωση των προϊόντων των περιπτώσεων β’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 53Α του 2960/2001 (προϊόντα καφέ εκτός του μη καβουρδισμένου), παρέχεται η δυνατότητα είτε να συσταθεί φορολογική αποθήκη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου και στο άρθρο 4 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 Απόφασης, όπως ισχύει, είτε να συναποθηκευτούν σε φορολογική αποθήκη των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 9 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής». Στην περίπτωση της συναποθήκευσης, τα εν λόγω καταστήματα οφείλουν να λάβουν έγκριση συναποθήκευσης από την Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας
τελωνειακής αρχής ελέγχου της εκάστοτε αποθήκης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. Αποδέκτες για ενέργεια:
1. Τελωνειακές Περιφέρειες
2. Τελωνεία Α΄, Β΄& Γ΄ τάξης
3. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (για ενημέρωση της ‘Ηλεκτρονικής
Βιβλιοθήκης’) E-Mail: siteadmin@gsis.gr
4. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου (για την ανάρτηση στο portal ICISnet)
E-Mail: e.andreopoulou@1926.syzefxis.gov.gr
Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
4. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής – Θεσσαλονίκης
5. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
6. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
7. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Τμήμα Β'
γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Α.Δ.Ε.
δ) Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
8. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
9. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
10.Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας
Τσαμαδού 38 — Τ.Κ.. 18531, Πειραιάς
11.Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων, Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.)
Τσαμαδού 38 — Τ. Κ: 18531, Πειραιάς
12.Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13 - Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη
13.Ελληνική Στατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 - Τ.Κ. 18510, Πειραιάς
14.Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου Κράτους
Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
15.Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
3ης Σεπτεμβρίου 36, ΤΚ 1 0432-Αθήνα
16.Κεντρική 'Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 7, 10671, Αθήνα
17.Εμπορικό, και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΤΚ 1067 Ι-Αθήνα,
18.Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα
19.Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Ξενοφώντος 5, Τ. Κ. 105 57 Αθήνα
20.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
21.Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.)
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
22.ΓΣΕΒΕΕ
Αριστοτέλους 46, Τ. Κ. 104 33 Αθήνα
23.Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων- Εξαγωγέων
Λουδοβίκου, 1, Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς
24.Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)
Νίκης 34, Τ. Κ. 105 57 - Αθήνα.
25. 'Ένωση Οινοποιών Ελλάδας
Αβέρωφ 14, Τ.Κ. 172 35 - Δάφνη.
26.Σύνδεσμος Οινοποιών Ελλάδας
Αλκιβιάδου 24, Τ. Κ. 104 39 - ΑΘήνα.
27.Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, Τ.Κ. 163 46 Ηλιούπολη.
28.'Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.)
Νίκης 50Α, 105 58 ΑΘήνα
(υπόψη κ. Γεωργόπουλου, ως νομικού εκπροσώπου της 'Ενωσης)
29.Κεντρική Συνεταιριστική 'Ενωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)
Λουίζης Ριανκούρ .73 , τ.κ. 115 23, Αμπελόκηποι
30.Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Σ.Ε.Κ.)
Πανεπιστημίου 6 - ΤΚ. 10671, Αθήνα
31.Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.
Αγιάσου 45 & Λ. Αναπαύσεως, 15235 Βριλήσσια
32.Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου
Γ’ Σεπτεμβρίου 144, ΤΚ 11251, Αθήνα
33.Καπνοβιομηχανία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»
Ήμερος Τόπος, Κορορέμι, Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος
34.Πανελλήνιος Σύλλογος Καφεκοπτών
Κλεισθένους 17, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα
35.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καφεκοπτών και Εκμετάλλευσης Καφεκοπτικών Μηχανημάτων
Γούναρη 21-23, Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς
36.Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας
Νηλέως 35, Τ.Κ. 11851, Αθήνα
37.Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
Βουλής 16 Τ.Κ. 105 63, Αθήνα
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Γενικού Χημείου Κράτους
4. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α) Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
β) Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
γ) Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών
δ) Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
ε) Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. — Τμήματα Α' , Β’, Γ, Δ΄ και Ε΄
5. Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
 Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας