ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019/2019

«Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους».

18 Ιανουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’


Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο : 210-32.22.577
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr

Αθήνα , 18 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019
ΠΡΟΣ :
Τους Αποδέκτες των Πινάκων
Α’ (πλην του με α/α 4), Β’, Γ’, Δ,
Ε’ και ΣΤ’ του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους».


1.- Ύστερα από ερωτήματα υπαλλήλων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Τμήματος Δ’-Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) αυτής και της Διεύθυνσης Ε3 Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το αριθ. μητρώου ΠΕΕΜΠΙΠ 2018/10/059/2.10.2018 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ), για το παραπάνω σε περίληψη θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετάφραση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων διενεργούν:
α) Η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2, 3 , 4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 3566/2007 (Α’ 117), όπως ισχύει. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του προαναφερθέντος άρθρου «Επίσημη μετάφραση είναι η ακριβής και πιστοποιημένη και ως προς το περιεχόμενό της, μετάφραση επικυρωμένου ή θεωρημένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εγγράφου. Η επίσημη μετάφραση από και προς την ελληνική γλώσσα του ανωτέρω εγγράφου που διενεργείται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία αποτελεί διοικητικό έγγραφο».
β) Οι Έμμισθες και Άμισθες προξενικές αρχές της Ελλάδος ασκούν στην περιφέρειά τους και καθήκοντα διοικητικής φύσεως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διενέργεια μεταφράσεων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ε’ της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3566/2007 και του άρθρου 60 του ίδιου νόμου, αντίστοιχα. Ειδικότερα, στην περίπτωση των Έμμισθων προξενικών αρχών, οι μεταφράσεις διενεργούνται από έμμισθο προξενικό υπάλληλο (δηλαδή μόνιμο υπάλληλο ή συμβασιούχο αορίστου ή ορισμένου χρόνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2949/2001 (Α’ 243).
γ) Οι δικηγόροι, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4194/2013 (Α’ 208), σύμφωνα με τις οποίες, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων «Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε».
δ) Οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, για τη διενέργεια μεταφράσεων από τους εν λόγω μεταφραστές, σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι:
αα) Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 169/2002 (Α’ 156) «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Μεταφραστών και των πτυχιούχων Διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου», καθορίζεται, μεταξύ των άλλων, ότι «…Ειδικότερα οι πτυχιούχοι μεταφραστές έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ή και έκδοση οποιωνδήποτε εγγράφων (δημοσίων και ιδιωτικών) ή άλλων κειμένων για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους…».
ββ) Με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/5583/22.3.2005 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διευκρινίστηκε ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να δέχεται ή όχι τις μεταφράσεις που διενεργούνται από τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου και με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22650/25.11.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης & Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ίδιου Υπουργείου, ότι εναπόκειται στη Διοίκηση να κρίνει και να καθορίσει τα κριτήρια που θα υιοθετήσει, κατά περίπτωση εγγράφου, για την αποδοχή ή μη των μεταφράσεων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
γγ) Με το αριθ. 1115970/1426/0006Δ/9.12.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, με υπογραφή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κοινοποιήθηκε στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, πλην Γ.Λ.Κ. και Γ.Χ.Κ., το προαναφερθέν αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22650/25.11.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη και τους γνωστοποιήθηκε ότι τα κριτήρια αποδοχής των ανωτέρω μεταφράσεων θα ορίζονται από τις ίδιες, οι οποίες θα κρίνουν τις ιδιαιτερότητες του εγγράφου ή της υπόθεσης, στα πλαίσια της διακριτικής τους ευχέρειας. Επίσης, προτάθηκαν προϋποθέσεις που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι υπηρεσίες.
δδ) Στην αιτιολογία της αριθ. 2799/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, ότι «…8.Επειδή, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 π.δ/τος 169/2002, η οποία κάνει λόγο περί μεταφράσεων "για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής", μεταφράσεις ξενογλώσσων κειμένων, προερχόμενες από πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα την ιδιότητα του πτυχιούχου του ανωτέρω Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου (και, συνεπώς, έχουν τύχει εξειδικευμένης, από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα παρεχομένης εκπαιδεύσεως στο αντικείμενο αυτό), είναι υποχρεωτικώς ληπτέες υπ' όψιν από τον ΔΟΑΤΑΠ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ελλείψει σχετικής, ειδικής ρυθμίσεως σ' επίπεδο νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξεως. Και τούτο, διότι δεν μπορεί ερμηνευτικώς να συναχθεί αντίθετο συμπέρασμα, υπέρ του αποκλειστικού δηλαδή χαρακτήρα των ρυθμίσεων του αρ. 53 ν.δ/τος 3026/1954 (σημείωση Διεύθυνσης Οργάνωσης: πλέον περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4194/2013 - Α’ 208) ή της νομοθεσίας για την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ως ρυθμίσεων περιοριστικών κατά τούτο της επαγγελματικής ελευθερίας αυτής της κατηγορίας προσώπων. Συγκεκριμένα, ο νομοθέτης του Κώδικα δικηγόρων, αλλά και του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (που επαναλαμβάνει ταυτόσημες ρυθμίσεις των προϊσχυσάντων σχετικών νομοθετημάτων) δεν είχε υπ' όψιν του τις εν τω μεταξύ εξελίξεις και την παραγωγή σ' επαρκή βαθμό εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα για την αξιόπιστη άσκηση και αυτής της ειδικώτερης πτυχής της (αρρύθμιστης γενικώς) επαγγελματικής δραστηριότητας του μεταφραστή χωρίς το δημόσιο συμφέρον να διακυβεύεται. Αυτός δε ο ερμηνευτικός χειρισμός των εν λόγω διατάξεων σε σχέση με το άρ. 1 π.δ/τος 169/2002 συμπορεύεται και με την συνταγματικώς κατοχυρωμένη επαγγελματική ελευθερία (άρ. 5 παρ. 1), η οποία είναι δεκτική περιορισμών μόνον αν αυτοί είναι ρητώς εκπεφρασμένοι στον νόμο και - επί πλέον - έχουν τεθεί για την επιδίωξη σκοπού ενεστώτος δημοσίου συμφέροντος….».
εε) Στην αριθ. 333/2014 γνωμοδότηση του Τμήματος Α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, ότι «….Γ. Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μετάφρασης για χρήση και από τις δημόσιες υπηρεσίες και προς τους ιδιώτες προβλέπεται τουλάχιστον και για τους δικηγόρους (Κώδικας Δικηγόρων), αλλά και για τους πτυχιούχους Μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου ( π.δ. 169/02, ΣτΕ 2799/2013)».
Ύστερα από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ορθά ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια και κάνουν αποδεκτές τις μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, που διενεργούν οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά τα προαναφερθέντα.
 2.- Για τη διενέργεια μεταφράσεων από συμβολαιογράφους, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 2830/2000 (Α’ 96), σύμφωνα με τις οποίες «Ο συμβολαιογράφος μπορεί να μεταφράζει με ευθύνη του στην ελληνική γλώσσα έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα, τα οποία του προσκομίζονται και είναι χρήσιμα για την κατάρτιση μιας από τις αναφερόμενες πράξεις, θεωρώντας τα για την πραγματοποίηση της μετάφρασης και για την ακρίβειά τους.»
3.- Αναφορικά με το θέμα των μεταφράσεων αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, που διενεργούνται από ορκωτούς μεταφραστές στο εξωτερικό, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής έχει βεβαιωθεί από τις αντίστοιχες Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές της Ελλάδος και προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. ΑΠΦ: 770/ΑΣ2657/ΣΗΔΕ:70495/11.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ε3 Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, που εκδόθηκε ύστερα από το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1133677 ΕΞ 2018/11.9.2018 έγγραφο ερώτημα της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.:
α) Στις περιπτώσεις Εμμίσθων προξενικών αρχών που δεν υφίσταται μόνιμος υπάλληλος ή συμβασιούχος που να έχει δικαίωμα μεταφράσεως από την επίσημη γλώσσα του κράτους υποδοχής στην ελληνική γλώσσα γίνονται δεκτές μεταφράσεις για χρήση στην χώρα υποδοχής ή για ιδιωτική χρήση από ορκωτούς μεταφραστές του κράτους υποδοχής, την υπογραφή των οποίων επικυρώνει σύμφωνα με το άρθρο 2 Α2 του ΠΔ 16/2014 η ελληνική προξενική αρχή.
β) Εάν για την συγκεκριμένη γλώσσα του κράτους υποδοχής δεν υφίσταται μεταφραστής στην Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, τότε εκ των πραγμάτων, η μετάφραση αυτή θα μπορούσε να γίνει δεκτή και από τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον δεν υφίσταται ούτε δικηγόρος ούτε πτυχιούχος μεταφραστής που να γνωρίζει την γλώσσα αυτή.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω οδηγιών για την αντιμετώπιση του θέματος, που θα δοθούν από την αρμόδια Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών, τις οποίες και θα σας αποστείλουμε, οι διοικητικές αρχές, επομένως και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. μπορούν να κάνουν αποδεκτές τις μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, που διενεργούνται από ορκωτούς μεταφραστές στο εξωτερικό, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής έχει βεβαιωθεί από τις αντίστοιχες Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές της Ελλάδος, όταν, εκ των πραγμάτων, πρόκειται για μεταφράσεις εγγράφων από ξένες γλώσσες, για τις οποίες δεν υφίσταται μεταφραστής στην Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (https://www.mfa.gr/yprresres-gra-on--pnlri/meoafrasikr-yprresra/r- meoaphrasikr-yprresra.homl), ούτε δικηγόρος, ούτε και πτυχιούχος μεταφραστής του Ιονίου Πανεπιστημίου (https :// peemprp . gr , στη διαδρομή: Αναζήτηση μεταφραστών), που να γνωρίζουν την γλώσσα αυτή.
4.- Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι:
α) τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1497/1984 (Α’ 188) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων», γνωστής και ως Σύμβασης της Χάγης, πρέπει να προσκομίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα apnsille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση) και
β) για τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των ενδιαφερόμενων πολιτών, τα έγγραφα που αφορούν στις μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων είναι καταχωρημένα στη συλλογή «ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης της Α.Α.Δ.Ε., στη διαδρομή: http://elib.aade.gr/elib/public/link/id/7145 .
5.- Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος όλοι οι υπάλληλοι αυτών και να δώσουν σαφείς οδηγίες για την ακριβή εφαρμογή του.

Με εντολή Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Ανθρώπινου Δυναμικού
Σοφία Σεχπερίδου

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο